Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

AKTUÁLNE

Štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie (2023) N

Autor/i: -

Štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie schválil dňa 31. 3. 2023 pod č. 2023/831:7‐A2140 minister školstva. 

Materiálno – spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie s účinnosťou od 1. 9. 2023 N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydáva podľa § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné no...

Prehľad dôležitých termínov v septembri N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

Ponúkame prehľad dní pracovného pokoja, významných medzinárodných dní, pamätných dní v mesiaci september. Informujeme o dôležitých termínoch súvisiacich s prechodom žiakov zo základnej školy na strednú školu, o maturite, plánovaných olympiádach aj...

Štátne výchovné programy - ŠKD, CVČ, ŠI N

Autor/i: -

Štátne výchovné programy vymedzujú odporúčaný obsah výchovy a vzdelávania v školských zariadeniach. Štátne výchovné programy pre školský klub detí a centrum voľného času vydáva a zverejňuje podľa § 8 zákona č. 245/2008 Z. z., o výchove a vzdelávan...

Dátum ukončenia školskej dochádzky pri septembrových opravných termínoch N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Chcela by som sa opýtať, či žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky, resp. v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v riadnom (marcovom) či náhradnom (aprílovom) termíne a budú opakovať túto časť maturitnej skúšky v oprav...

Zmeny vyhlášok od 1. septembra 2023 N

Autor/i: -

Zmeny sa týkajú vyhlášky o základnej školy, vyhlášky o o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania, vyhlášky vyhlášky o materskej škole, vy...

Vzdelávacie poukazy - termíny 2023 N

Autor/i: -

Financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy sa realizuje na základe zákona č. 597/2003 Z.z. § 4ae zo 6. novembra 2003 v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 9. 2017) a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.§ 9 z 10. decembra 2008.

Štatistické výkazy - zber údajov - september 2023 N

Autor/i: -

Ponúkame prehľad štatistických výkazov zberu údajov, ktoré treba spracovať v septembri. Ide o výkazy o materskej škole, základnej škole, strednej škole, materskej a základnej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, výkaz o ...

Štátne výchovné programy - LVS, RC, DC N

Autor/i: -

Na základe § 8 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydávajú a zverejňujú štátne výchovné programy pre špeciálne výchovné zariadenia.

TERMÍNY - Testovanie 9 v školskom roku 2023/2024 N

Autor/i: -

Prihlasovanie žiakov na Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 13. – 30. november 2023. Informácie o Testovaní 9. Na Testovaní 9 sa podľa § 155 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. zúčastnia aj žiaci 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ