Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Školský zákon a jeho novely

Zákon 245/2008 Z.z. N

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 15. 1. 2022  

o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Zákon 440/2015 Z.z. N

Schválený 26. 11. 2015 Účinný 1. 1. 2016 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 125/2016 Z.z. N

Schválený 18. 11. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 2. 2022  

125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 116/2016 Z.z. N

Schválený 22. 2. 2016 Účinný 1. 4. 2016 Novelizovaný: 15. 11. 2021  

116/2016 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

Zákon 56/2017 Z.z.

Schválený 7. 2. 2017 Účinný 1. 9. 2017  

56/2017 Z.z. , ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 151/2017 Z.z.

Schválený 16. 5. 2017 Účinný 1. 9. 2017  

151/2017 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z.z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 178/2017 Z.z.

Schválený 14. 6. 2017 Účinný 1. 9. 2017  

178/2017 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 149/1995 Z.z.

Schválený 26. 6. 1995 Účinný 20. 7. 1995 Novelizovaný: 1. 9. 2017  

149/1995 Z.z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb

Zákon 182/2017 Z.z.

Schválený 20. 6. 2017 Účinný 1. 9. 2017 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

182/2017 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 278/1993 Z.z.

Schválený 21. 10. 1993 Účinný 1. 1. 1994 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

278/1993 Z.z. o správe majetku štátu

Zákon 282/1994 Z.z.

Schválený 29. 9. 1994 Účinný 20. 10. 1994 Zrušený: 1. 9. 2008  

282/1994 Z.z. o používaní učebníc a učebných textov

Zákon 62/2018 Z.z.

Schválený 7. 2. 2018 Účinný 15. 3. 2018 Novelizovaný: 1. 8. 2018  

62/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 209/2018 Z.z.

Schválený 14. 6. 2018 Účinný 18. 7. 2018 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

209/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 210/2018 Z.z.

Schválený 19. 6. 2018 Účinný 1. 9. 2018  

210/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 365/2018 Z.z.

Schválený 4. 12. 2018 Účinný 20. 12. 2018 Novelizovaný: 1. 1. 2019  

365/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 375/2018 Z.z.

Schválený 4. 12. 2018 Účinný 1. 1. 2019 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

375/2018 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

245/2008 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

630/2008 Z.z.

Novelizovaný: 2. 1. 2022  


Zmena nastane

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 28. 1. 2022  

352/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

125/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  


Archív zmien v legislatíve