Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Regionálne školstvo

Zákon 245/2008 Z.z. N

Schválený 22. 5. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 15. 1. 2022  

o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Zákon 596/2003 Z.z. N

Schválený 5. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Zákon 184/2009 Z.z.

Schválený 23. 4. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Novelizovaný: 1. 4. 2015  

o odbornom vzdelávaní a príprave

Zákon 552/2003 Z.z.

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

o výkone práce vo verejnom záujme

Zákon 553/2003 Z.z. N

Schválený 7. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Zákon 471/2002 Z.z.

Schválený 9. 7. 2002 Účinný 29. 8. 2002 Zrušený: 1. 1. 2013  

o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov

Vyhláška 308/2009 Z.z. Z

Schválený 15. 7. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Zrušený: 1. 1. 2022  

o materskej škole, mení a dopĺňa zákon č. 306/2008 Z. z.

Vyhláška 224/2011 Z.z.

Schválený 6. 7. 2011 Účinný 1. 9. 2011  

o základnej škole, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 320/2008 Z. z.

Vyhláška 282/2009 Z.z.

Schválený 24. 6. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Novelizovaný: 1. 10. 2014 Zrušený: 1. 4. 2015  

o stredných školách

Vyhláška 318/2008 Z.z.

Schválený 23. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 9. 2020  

o ukončovaní štúdia na stredných školách

Vyhláška 322/2008 Z.z.

Schválený 6. 8. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

o špeciálnych školách

Vyhláška 323/2008 Z.z. N

Schválený 6. 8. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

o špeciálnych výchovných zariadeniach

Vyhláška 245/2011 Z.z.

Schválený 15. 7. 2011 Účinný 1. 9. 2011  

o umeleckej škole, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 324/2008 Z. z.

Vyhláška 306/2009 Z.z.

Schválený 15. 7. 2009 Účinný 1. 9. 2009  

o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe

Vyhláška 236/2009 Z.z.

Schválený 3. 6. 2009 Účinný 1. 7. 2009  

o školskom internáte

Vyhláška 321/2008 Z.z.

Schválený 23. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008  

o jazykovej škole

Vyhláška 307/2008 Z.z.

Schválený 23. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008  

o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním

Vyhláška 325/2008 Z.z.

Schválený 6. 8. 2008 Účinný 1. 9. 2008  

o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie

Vyhláška 305/2008 Z.z.

Schválený 23. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

o škole v prírode

Vyhláška 231/2009 Z.z.

Schválený 3. 6. 2009 Účinný 20. 6. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2011  

o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách a na odborných učilištiach

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 17. 1. 2022  

245/2008 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  


Zmena nastane

352/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

125/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

391/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  


Archív zmien v legislatíve