Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Personalistika

Zákon 138/2019 Z.z. N

Schválený 10. 5. 2019 Účinný 1. 9. 2019 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 390/2011 Z.z.

Schválený 21. 10. 2011 Účinný 12. 11. 2011 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

390/2011 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 1/2020 Z.z.

Schválený 23. 12. 2019 Účinný 15. 1. 2020  

1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Zákon 201/2019 Z.z.

Schválený 3. 7. 2019 Účinný 1. 9. 2019  

201/2019 Z.z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Vyhláška 445/2009 Z.z.

Schválený 19. 10. 2009 Účinný 15. 11. 2009 Zrušený: 1. 9. 2019  

o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Vyhláška 437/2009 Z.z.

Schválený 20. 10. 2009 Účinný 1. 11. 2009 Novelizovaný: 15. 2. 2018 Zrušený: 1. 9. 2019  

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Vyhláška 207/1993 Z.z.

Schválený 7. 9. 1993 Účinný 1. 10. 1993 Zrušený: 1. 1. 2016  

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami

Nariadenie vlády 422/2009 Z.z.

Schválený 7. 10. 2009 Účinný 1. 11. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2013 Zrušený: 1. 9. 2019  

ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

Zákon 317/2009 Z.z.

Schválený 24. 6. 2009 Účinný 1. 11. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2018 Zrušený: 1. 9. 2019  

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Zákon 311/2001 Z.z. N

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 2. 2. 2022  

311/2001 Z.z. Zákonník práce

Zákon 395/2002 Z.z.

Schválený 17. 5. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Zákon 365/2004 Z.z.

Schválený 20. 5. 2004 Účinný 1. 7. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2019  

365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

245/2008 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

630/2008 Z.z.

Novelizovaný: 2. 1. 2022  


Zmena nastane

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 28. 1. 2022  

352/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

125/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  


Archív zmien v legislatíve