Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Financovanie regionálneho školstva

Zákon 597/2003 Z.z. N

Schválený 6. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 2. 1. 2022  

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Nariadenie vlády 630/2008 Z.z. N

Schválený 10. 12. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 2. 1. 2022  

630/2008 Z.z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Zákon 564/2004 Z.z.

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie vlády 668/2004 Z.z.

Schválený 1. 12. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Zákon 596/2003 Z.z. N

Schválený 5. 11. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Zákon 523/2004 Z.z. N

Schválený 23. 9. 2004 Účinný 30. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Nariadenie vlády 507/2013 Z.z.

Schválený 11. 12. 2013 Účinný 1. 1. 2014  

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Nariadenie vlády 418/2014 Z.z.

Schválený 17. 12. 2014 Účinný 1. 1. 2015 Novelizovaný: 1. 9. 2015  

418/2014 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

Vyhláška 649/2008 Z.z.

Schválený 17. 12. 2008 Účinný 15. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2012 Zrušený: 1. 1. 2016  

o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v znení vyhlášky č. 452/2011 Z. z.

Zákon 431/2002 Z.z. N

Schválený 18. 6. 2002 Účinný 1. 1. 2003 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

431/2002 Z.z. o účtovníctve

Zákon 502/2001 Z.z.

Schválený 18. 10. 2001 Účinný 1. 1. 2002 Novelizovaný: 1. 11. 2014 Zrušený: 1. 1. 2016  

502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 25/2006 Z.z.

Schválený 14. 12. 2005 Účinný 1. 2. 2006 Novelizovaný: 18. 10. 2016  

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 183/2014 Z.z.

Schválený 5. 6. 2014 Účinný 1. 7. 2014 Novelizovaný: 1. 1. 2016  

183/2014 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 43/2004 Z.z. N

Schválený 20. 1. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 595/2003 Z.z. N

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Zákon 523/2003 Z.z.

Schválený 24. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 2. 2006  

523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

Zákon 29/2013 Z.z.

Schválený 16. 2. 2013 Účinný 16. 2. 2013  

29/2013 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Zákon 303/1995 Z.z.

Schválený 12. 12. 1995 Účinný 1. 1. 1996 Zrušený: 1. 1. 2005  

303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách

Zákon 138/1991 Zb.

Schválený 20. 3. 1991 Účinný 1. 5. 1991 Novelizovaný: 1. 9. 2019  

138/1991 Zb. o majetku obcí

Zákon 292/2014 Z.z.

Schválený 17. 9. 2014 Účinný 1. 11. 2014 Novelizovaný: 31. 3. 2022  

292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

145/1995 Z.z.

Novelizovaný: 17. 1. 2022  

245/2008 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

578/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 1. 2022  


Zmena nastane

352/2013 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

125/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  

391/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2022  


Archív zmien v legislatíve