Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Deti - ochrana pred násilím

Zákon 282/2008 Z.z.

Schválený 2. 7. 2008 Účinný 1. 9. 2008 Novelizovaný: 1. 1. 2022  

282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 452/2003 Z.z.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 12. 2003  

452/2003 Z.z. o skončení činnosti a spôsobe zániku Fondu detí a mládeže

Vyhláška 59/2003 Z.z.

Schválený 12. 2. 2003 Účinný 1. 3. 2003  

o druhoch škôl a školských zariadení na účely určenia a zvýšenia tarifného platu zamestnancovi, ktorý sa podieľa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež

Zákon 453/2003 Z.z.

Schválený 30. 10. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 4. 2022  

453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 305/2005 Z.z. N

Schválený 25. 5. 2005 Účinný 1. 9. 2005 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 36/2005 Z.z. N

Schválený 19. 1. 2005 Účinný 11. 2. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 300/2005 Z.z. N

Schválený 20. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 17. 7. 2022  

300/2005 Z.z. Trestný zákon

Zákon 301/2005 Z.z. N

Schválený 24. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

301/2005 Z.z. Trestný poriadok

Zákon 274/2017 Z.z.

Schválený 12. 10. 2017 Účinný 1. 1. 2018 Novelizovaný: 1. 7. 2021  

274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 91/2016 Z.z. N

Schválený 13. 11. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 8. 2022  

91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 201/2008 Z.z. N

Schválený 15. 5. 2008 Účinný 1. 7. 2008 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z.z.

Zákon 466/2008 Z.z.

Schválený 30. 10. 2008 Účinný 1. 1. 2009 Novelizovaný: 1. 1. 2011  

466/2008 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 365/2004 Z.z.

Schválený 20. 5. 2004 Účinný 1. 7. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2019  

365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)

Zákon 332/2011 Z.z.

Schválený 13. 9. 2011 Účinný 1. 1. 2012 Novelizovaný: 1. 7. 2016  

332/2011 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon 177/2018 Z.z. N

Schválený 15. 5. 2018 Účinný 1. 9. 2018 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Zákon 207/2016 Z.z.

Schválený 27. 6. 2016 Účinný 1. 7. 2016  

207/2016 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých

Zákon 307/2014 Z.z.

Schválený 16. 10. 2014 Účinný 1. 1. 2015 Novelizovaný: 1. 6. 2017 Zrušený: 1. 3. 2019  

307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

201/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

99/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  


Zmena nastane

225/2013 Z.z.

Novelizovaný: 5. 12. 2022  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 12. 2022  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  

583/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  

24/2022 Z.z.

Účinný 1. 1. 2023  


Archív zmien v legislatíve