Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Bezpečnosť práce v praxi

Zákon 124/2006 Z.z. N

Schválený 2. 2. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zákon 355/2007 Z.z. N

Schválený 21. 6. 2007 Účinný 1. 9. 2007 Novelizovaný: 1. 9. 2022  

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Zákon 286/2004 Z.z.

Schválený 21. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 6. 2015  

286/2004 Z.z. , ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

Zákon 281/2006 Z.z.

Schválený 19. 4. 2006 Účinný 1. 7. 2006  

281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

Nariadenie vlády 395/2006 Z.z.

Schválený 24. 5. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 20. 11. 2021  

395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Vyhláška 332/2009 Z.z.

Schválený 14. 8. 2009 Účinný 1. 11. 2009 Zrušený: 1. 2. 2014  

o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme

Zákon 122/2013 Z.z.

Schválený 30. 4. 2013 Účinný 1. 7. 2013 Novelizovaný: 1. 6. 2017 Zrušený: 25. 5. 2018  

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 314/2001 Z.z.

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 9. 4. 2020  

314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

Zákon 311/2001 Z.z. N

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

311/2001 Z.z. Zákonník práce

Zákon 125/2006 Z.z. N

Schválený 2. 2. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 377/2004 Z.z. N

Schválený 26. 5. 2004 Účinný 1. 7. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie vlády 272/2004 Z.z.

Schválený 21. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 6. 2015  

272/2004 Z.z. , ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

Nariadenie vlády 387/2006 Z.z.

Schválený 24. 5. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 1. 6. 2015  

387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

Nariadenie vlády 391/2006 Z.z.

Schválený 24. 5. 2006 Účinný 1. 7. 2006  

391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Nariadenie vlády 392/2006 Z.z.

Schválený 24. 5. 2006 Účinný 1. 7. 2006  

392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Vyhláška 500/2006 Z.z.

Schválený 18. 8. 2006 Účinný 1. 9. 2006  

500/2006 Z.z. , ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Vyhláška 508/2009 Z.z.

Schválený 9. 7. 2009 Účinný 1. 1. 2010 Novelizovaný: 1. 9. 2014  

508/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

581/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

177/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

201/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

99/2016 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  


Zmena nastane

225/2013 Z.z.

Novelizovaný: 5. 12. 2022  

583/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 12. 2022  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  

583/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 1. 2023  

24/2022 Z.z.

Účinný 1. 1. 2023  


Archív zmien v legislatíve