Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo prevencia


Osobnosť a profesijné kompetencie sociálneho pedagóga

Na osobnosť sociálneho pedagóga sú kladené rôznorodé požiadavky a to z dôvodu, že ide o odborníka, ktorý na profesionálnej úrovni rieši, intervenuje a predchádza rozmanitému systému sociálno-výchovných problémov, porúch správania, či sociálnopatol...

Možnosti školy v oblasti nešpecifickej prevencie

V príspevku sa zaoberáme možnosťami školy v oblasti nešpecifickej prevencie. Vážnym problémom pri realizovaní školskej prevencie je nedostatok času na realizovanie aktivít špecifickej prevencie. Nešpecifická prevencia je časovo nenáročnejšia a môž...

Efektívne nástroje zvládania stresu z pandémie

Pandemické ochorenie COVID-19 ohrozuje nás všetkých. Dnes už vieme, že definitívne a v každej oblasti nášho života. Problém fungovania v období pandémie nabral absolútne globalizačný rozmer. Naďalej však platí, že vzdelávanie je šancou pre individ...

Aplikácia princípov ochrany detí pred násilím

V článku sa zameriavame na rozbor základných cieľov Národnej stratégie ochrany detí pred násilím v praktickej rovine. Opíšeme hlavné úlohy Národného koordinačného rámca. Objasníme, ako zabezpečiť systematické monitorovanie a hodnotenie systémov oc...

Pozitívna klíma tried ako faktor prevencie

U žiakov základných a stredných škôl dochádza k nárastu problémového správania od drobných prehreškov v správaní (napr. nečestné správanie, nedisciplinované správanie, porušovanie školského poriadku) až po závažné sociálno-patologické javy (napr. ...

Stres a jeho vliv na výkon ve škole

Stres je jednou z nejčastějších příčin vzniku psychických a psychosomatických obtíží dětí a dospívajících navštěvujících školská zařízení. Kromě vážného dopadu na zdraví působí velmi negativně i na samotný školní výkon, čímž se studující dítě dost...

Sociálne siete v kontexte edukačného procesu

V príspevku opíšeme vznik sociálnych sieti, ich vývoj a využívanie v súčasnosti. Rozoberieme si, ako trávia voľný čas školopovinný žiaci a aké miesto majú v ich voľnom čase informačno-komunikačné technológie a sociálne siete. Poukážeme na pozitívn...

Sociálny pedagóg v kontexte legislatívnych zmien

V príspevku sa venujeme významu a postaveniu sociálneho pedagóga v školskom prostredí v kontexte požiadaviek doby, legislatívnych zmien. Pomenujeme profesionálne, osobnostné predpoklady sociálneho pedagóga, opíšeme metódy, techniky práce. Rozoberi...

Problémové správanie žiakov a reflexia v plánoch prevencie

V príspevku sa venujeme rozlíšeniu pojmov rizikové správanie a problémové správanie. Poukážeme na nové trendy vo vývine detí a mládeže. Ponúkame závery obsahovej analýzy plánov preventívnych aktivít základných a stredných škôl na príslušný školský...

Sexuálne rizikové správanie žiakov a ich ohrozenia

Spektrum problémového či rizikového správania žiakov je široké a neustále sa mení. Žiak môže byť aktívnym konateľom nevhodného správania, ale aj jeho obeťou. Sexuálne správanie je vo všetkých kultúrach podriaďované všeobecne uznávaným mravným a pr...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály