Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo odborný zamestnanec


Adaptačné vzdelávanie v podmienkach školy (2.)

Adaptačné vzdelávanie sa uskutočňuje ako jednoduchý program adaptačného vzdelávania, ktorý je uceleným programom určovania, dosahovania a overovania: cieľov, obsahu, metód a foriem vzdelávania, jeho hodnotenia, organizácie a riadenia. Program adap...

Skúsenosť škôl s prítomnosťou školských podporných tímov (2.)

V reakcii na nedávny prísľub ministra školstva posilniť inklúziu v školách prostredníctvom podporných tímov, sme v predchádzajúcom čísle časopisu predstavili čitateľom výsledky výskumu, ktoré indikujú potrebu rozvoja zručností riaditeľov škôl v ob...

Kvalifikačné skúšky, atestácie a ich náhrady

Napriek tomu, že podľa platnej legislatívy nemožno vykonávať kvalifikačné skúšky, pojem „kvalifikačná skúška“ sa z posudzovania kvalifikácie nevytratil skončením účinnosti niektorých právnych predpisov. V príspevku s názvom Kvalifikačné skúšky, at...

Atestácie pedagogických a odborných zamestnancov

V článku sa venujeme prvej a druhej atestácii pedagogickýchzamestnancov a odborných zamestnancov z hľadiska platnej legislatívy, najmä zákona č. 138/2019 Z. z. Uvádzame podmienky pre vykonanie prvej a druhej atestácie, na príkladoch upozorníme na ...

Pozastavenie výkonu pracovnej činnosti pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi

Prijatím zákona č. 138/2019 Z. z. došlo k rozšíreniu možnosti použitia pozastavenia pracovnej činnosti aj pri vznesení obvinenia voči pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi, ale aj vo všeobecnosti k podrobnejšej úprave uvedenej problematiky. ...

Preukazovanie bezúhonnosti u pedagogických a odborných zamestnancov

Predmetom článku je úprava bezúhonnosti, ako aj následky nesplnenia podmienky bezúhonnosti zo strany pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov. Priblížili sme niektoré situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť v praxi, ako aj návrhy ich rieš...

Důsledky karantény na školní výkon během pandemie

Nedávno plošně vyhlášený nouzový stav přinesl do života společnosti zásadní změny. Život se v některých oblastech naprosto zastavil, v jiných se podařilo najít náhradní řešení vzniklého stavu. Všichni bez rozdílu jsme však byli vystaveni situaci, ...

Autoevalvácia školy alebo školského zariadenia

Procesy autoevalvácie v pedagogických tímoch nie sú obľúbené. Vyvolávajú pocit, že sa idú hľadať chyby a bude sa trestať. Kultúra hodnotenia je spojená s hľadaním chýb, čím si tieto procesy vyslúžili zlé meno. V príspevku ukážeme, že nad autoevalv...

Téma: Rada školy a členstvo v rade školy

Účasť pedagogického zamestnanca na PN, OČR na voľbách do rady školy,  Možnosť odvolania člena rady školy pri vyslovení nedôvery, Možnosť odvolania člena rady školy pri vyslovení nedôvery, Kontrola súladu štatútu rady školy s legislatívou,  Kontrol...

Nové legislatívne predpisy v školách a školských zariadeniach (2.)

Pedagogickí a odborní zamestnanci v systéme slovenského regionálneho školstva sú kľúčom k zvýšeniu atraktivity výkonu ich pracovnej činnosti v školách a školských zariadeniach. V príspevku sa venujeme pracovnej činnosti pedagogických a odborných z...

Nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

V príspevku poskytujeme prehľad najvýznamnejších zmien z obsahu nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informujeme o sprehľadnení skupín kategórií pedagogických zamestnancov, ...

Sociálny pedagóg v slovenskej škole

Profesia sociálneho pedagóga bola v SR legislatívne ukotvená v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. V roku 2018 uplynie 10 rokov od jeho zaradenia medzi odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Napriek tomu ide o pomerne novú...

Novely zákonov podpísané prezidentom

Śkolský zákon a zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch Prezident podpísal novely školského zákona a novelu zákona o pedagogických zamestnancoch, ktoré do parlamentu predložila poslankyňa NR SR Eva Smolíková. 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály