Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo komunikácia


Nonverbálna komunikácia v čase pandémie (2.)

Aktuálna epidemiologická situácia nás v rovine prevencie i nákazy nútiť odbúravať niektoré zaužívané komunikačné schémy, zvlášť v rovine nonverbálnych prejavov, haptiky pozdravu a s nimi spojených interakčných prejavov. Treba vedieť implementovať ...

Nonverbálna komunikácia v čase pandémie (1.)

Komunikácia v období pandémie nadobúda nový rozmer. Vo verbálnej aj v nonverbálnej rovine zisťujeme, že treba flexibilnejšie a efektívnejšie využívať nástroje komunikačných systémov, ktoré boli doteraz považované za najvhodnejšie. Aktuálna epidemi...

Editoriál - Kľúčová úloha zdravej komunikácie

V súčasnej situácii, ktorú nám priniesli mimoriadne opatrenia, bude zdravá komunikácia zohrávať kľúčovú úlohu. V diskusiách s kolegami sa budeme zamýšľať nad tým, ako možno spracovať zmeny v súčasnosti, čo nás neminie, ako situáciu vnímajú naši bl...

Komunikácia - pracovný nástroj manažmentu školy

Hlavným cieľom komunikácie je vzájomné porozumenie. Nie je to len prenos správy, ale akékoľvek vzájomné pôsobenie medzi ľuďmi. Aby sme našu komunikáciu označili za efektívnu, musíme si s druhým porozumieť. Porozumieť niekomu ešte neznamená, že s n...

Aspekty komunikácie a rodové rozdiely v školskom prostredí

Enormný nárast problémov a konfliktov v školskej praxi má z psychologického hľadiska príčinu aj v nerešpektovaní poznatkov, ktoré vyplývajú z rozdielnosti medzi mužskou a ženskou psychikou. Prostredníctvom článku poskytneme čitateľovi pohľad na pr...

Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov (2.)

V príspevku sa venujeme legislatívnym odporúčaniam pre mediáciu, rozoberieme konflikty v školskom prostredí. Na základe príkladov poukážeme na rôzne druhy konfliktov, venujeme sa konfliktom predstáv, názorov, postojov, záujmov a informujeme o možn...

Komunikácia a spolupráca

Komunikácia a spolupráca – dve kľúčové slová, ktoré pomáhajú ľuďom nachádzať cestu k sebe, otvárajú dvere aj ku komplikovaným vzťahom. Vedieť sprostredkovať informácie kolegom tak, aby rezonovali v hlavách a stali sa zdrojom motivácie a inšpirácie...

Efektívna komunikácia v multikultúrnom prostredí (2.)

Súčasný svet sa vyznačuje rôznorodosťou. Extrémnym tempom sa rozvíjajú globalizačné javy, ktoré zasahujú aj do školských lavíc. Vplyvom migrácie a voľného pohybu osôb dochádza k miešaniu príslušníkov rôznych kultúrnych celkov a k zosilňovaniu tlak...

Dobré vzťahy a skrytý potenciál školy

„Najdôležitejšou rovinou, ktorá výrazne ovplyvňuje kvalitu škôl, je úroveň vzťahov. Identifikovanie vnútorných vzťahov medzi jednotlivými aktérmi, príčiny a následná otvorená, konštruktívna komunikácia a diskusia je najväčším skrytým potenciálom š...

Efektivní a neefektivní způsoby komunikace

Dobrá komunikace mezi učitelem, rodiči žáka a žákem stojí na oboustranném porozumění a důvěře, která je velmi často ovlivněna předchozími zkušenostmi subjektů. Více než v kterékoliv jiné oblasti je úroveň komunikace závislá na odborných kompetencí...

Prezentačné zručnosti a ich význam

Kvalita vzdelávania a úroveň prezentačných schopností sú v súčasnom období v centre pozornosti všetkých európskych štátov. Úzko s tým súvisí príprava študentov v teoretickej a praktickej rovine pre budúcu prax. Hlavným realizátorom získaných pozna...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály