Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo kompetencie


Obava ako príčina brzdy vo vzdelávaní

V článku nám nejde o vedecké vysvetľovanie postupov modernizovania a inovovania edukácie. Ide nám predovšetkým o dobre mienený apel na učiteľov zameraný na to, aby si uvedomovali svoje vedomosti, schopnosti, aby si viac verili a nachádzali v sebe ...

Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca školy

Hodnotenie pedagóga je dôležitým činiteľom, ktorý ovplyvňuje výkon jeho povolania. Veľký dôraz treba klásť na správny výber hodnotiacich nástrojov. Pri hodnotení by sa nemalo brať do úvahy len splnenie vytýčeného cieľa, ale treba si všímať aj to, ...

Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca školy (1.)

V príspevku sa zameriavame na povinnosť hodnotenia pedagogického zamestnanca riaditeľom školy. Opisujeme funkcie, metódy, formy hodnotenia, definujeme kritériá. Opisujeme aj tvorbu kompetenčného profilu, pričom vychádzame z profesijného štandardu....

Dôležité kompetencie pre generácie v 21. storočí

V príspevku prinášame pohľad na skutočnosti, ktoré budú formovať každodenný život dvoch generácií žiakov a prehľad kompetencií, ktoré k tomu budú potrebovať. Základným východiskom je štúdia o budúcnosti sveta práce Svetového ekonomického fóra a ná...

Rada školy a jej spolupráca s riaditeľom školy

Rada školy je orgánom školskej samosprávy na základe § 2 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“). Podrob...

Formatívne hodnotenie kompetencií žiakov v kontexte ISCED 1 (2.)

Štúdia nadväzuje na teoretické východiská a pragmatické zdôvodnenia potreby využívania inovovaných prístupov k hodnoteniu žiakov na primárnom stupni vzdelávania, ktoré boli uverejnené v predchádzajúcom čísle. Prezentuje možnosti rozvíjajúceho hodn...

Psychologická príprava pedagógov v praxi

Cieľom psychologickej prípravy by malo byť rozvíjanie „naučiteľných“ psychologických spôsobilostí a spoznávanie vlastného pedagogického „EGA“, reflektovanie vlastných dispozícií, vlastností a schopností, ktoré sú pre učiteľskú profesiu dôležité.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály