Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo klíma školy


Riaditeľ školy – leadership inštitúcie charakteru a kritického myslenia (1.)

Charakter a kritické myslenie formujú osud našich detí, robia z nich dobrých ľudí a dávajú im nádej na lepšiu budúcnosť. Poslaním súčasnej školy je, aby venovala všetku energiu a zdroje do rozvoja morálnych schopností detí a podpory ich kritického...

Argumentačné fauly

V príspevku sa pokúsime predstaviť vybrané druhy argumentačných faulov a následne spôsob, akým ich možno problematizovať. Zároveň predstavíme nástroje, akými sa dá vyhnúť tomu, aby sme sa dostali do argumentačnej núdze. Príspevok má slúžiť na zamy...

Autoevalvácia školy alebo školského zariadenia

Procesy autoevalvácie v pedagogických tímoch nie sú obľúbené. Vyvolávajú pocit, že sa idú hľadať chyby a bude sa trestať. Kultúra hodnotenia je spojená s hľadaním chýb, čím si tieto procesy vyslúžili zlé meno. V príspevku ukážeme, že nad autoevalv...

Obava ako príčina brzdy vo vzdelávaní

V článku nám nejde o vedecké vysvetľovanie postupov modernizovania a inovovania edukácie. Ide nám predovšetkým o dobre mienený apel na učiteľov zameraný na to, aby si uvedomovali svoje vedomosti, schopnosti, aby si viac verili a nachádzali v sebe ...

Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov (2.)

V príspevku sa venujeme legislatívnym odporúčaniam pre mediáciu, rozoberieme konflikty v školskom prostredí. Na základe príkladov poukážeme na rôzne druhy konfliktov, venujeme sa konfliktom predstáv, názorov, postojov, záujmov a informujeme o možn...

Mediátor ako odborník na riešenie konfliktov (1.)

V príspevku sa venujeme výhodám mediácie zo zákona. Rozoberáme stav klímy a kultúry v školách z dostupných zdrojov. Definujeme faktory ovplyvňujúce konflikt v školskom prostredí. Opíšeme kľúčové vlastnosti osobnosti riaditeľa školy, resp. školskéh...

Pozitívna klíma tried ako faktor prevencie

U žiakov základných a stredných škôl dochádza k nárastu problémového správania od drobných prehreškov v správaní (napr. nečestné správanie, nedisciplinované správanie, porušovanie školského poriadku) až po závažné sociálno-patologické javy (napr. ...

Etický kódex ako reflexia zmeny a jej nástroj (1.)

Slovenská spoločnosť zažíva permanentnú krízu. November 1989 priniesol zmenu a s ňou mnoho očakávaní. Občania predpokladali, že porevolučný vývoj prinesie zlepšenie vo všetkých oblastiach života, nie vždy však boli spokojní s vývojom spoločnosti. ...

Vysokoefektívne učenie a bezpečná klíma v škole

V príspevku poukazujeme na význam vytvárania neohrozujúceho školského prostredia pre zefektívnenie procesu edukácie. Ponúkame náhľad do teórie ľudských potrieb ako základu inovatívnej pedagogickej koncepcie Vysoko efektívneho učenia. Predstavíme p...

Koučing ako inovatívny prvok v prostredí školy

Ak platí, že vzdelávanie je šancou pre rast životnej úrovne, treba nájsť riešenia, ako dostať do škôl šikovných, motivovaných a priebojných riaditeľov, zbaviť školy zbytočného učiva, zlepšiť prípravu budúcich pedagógov. Jednou z ciest je koučing, ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály