Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo inklúzia


Rozmanité chápanie inkluzívneho vzdelávania 2.

Článok je pokračovaním témy rozmanitého chápania inkluzívneho vzdelávania. Zameriava sa na rozmanité chápania pojmu inklúzia v snahe priniesť do inkluzívnej pedagogiky a psychológie nový diskurz v prepojení na pojmy, ako je demokracia, participáci...

Skúsenosť škôl s prítomnosťou školských podporných tímov (2.)

V reakcii na nedávny prísľub ministra školstva posilniť inklúziu v školách prostredníctvom podporných tímov, sme v predchádzajúcom čísle časopisu predstavili čitateľom výsledky výskumu, ktoré indikujú potrebu rozvoja zručností riaditeľov škôl v ob...

Skúsenosť škôl s prítomnosťou podporných tímov (1.)

Ku koncu roka 2020 predstavil minister školstva 12 opatrení, ktoré majú smerovať k modernizácii nášho školstva. Zarezonovala medzi nimi aj ambícia posilniť inklúziu, a to dosadením podporných tímov pedagogických asistentov a odborníkov do škôl. Pr...

Inkluze v prostředí škol (2.)

V prvním díle našeho miniseriálu věnovaného inkluzi jsme se věnovali obecné problematice inkluze na základní škole. V dnešním díle se podívejme na realitu inkluze v edukační praxi na druhém stupni základní školy a na škole střední. Pozornost zaměř...

Inkluze v prostředí škol (1.)

Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřeby průběžně narůstá, zvyšují se nároky na práci učitele, poradenských zařízení, specialistů. Zejména ti z oblasti dětské psychiatrie jsou enormně přetížení. Odvoláváme se na novou legislativu, snažíme se...

Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia predstavuje aktuálny problém - preraďovanie žiakov do špeciálnych škôl, nedostatočná školská dochádzka, neuspokojivé vzdelávacie výsledky, ukončenie školskej dochádzky v nižšom ročníku a pod.. ...

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Postoj spoločnosti k jedincom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) sa vyvíjal. Rovnako idea inklúzie nie je v dejinách ľudstva nová. Celosvetovému trendu inkluzie predchádzal prístup integračný, integračnému separačný,...

Efektivní využití asistenta pedagoga ve výuce žáka se specifickými potřebami

Ve všech základních a středních školách zaznamenáváme nárůst dětí, které potřebují velmi výrazně individuální přístup, respektování specifik v jejich vývoji i v oblasti vzdělávacích potřeb. Z pohledu humánního přístupu hledáme jako moderní společn...

Znižovanie miery dedičnosti vzdelanostnej úrovne detí a medzigeneračná chudoba

Príspevok je zameraný na špecifickú skupinu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia žijúcu prevažne v prostredí medzigeneračnej chudoby. V texte poukazujeme na možnosti štátu, zriaďovateľov a škôl, ktoré sú zavedené v systéme, ale sa v plnej mi...

Agresívne správanie žiakov voči učiteľom

Nárast sociálno-patologických javov na Slovensku u dospelých v transformačnom období sa prejavil aj v náraste problémového správania detí a mládeže. V základných a stredných školách narastá agresívne správanie, vrátane šikanovania a kyberšikanovan...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály