Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo COVID-19


Nonverbálna komunikácia v čase pandémie (2.)

Aktuálna epidemiologická situácia nás v rovine prevencie i nákazy nútiť odbúravať niektoré zaužívané komunikačné schémy, zvlášť v rovine nonverbálnych prejavov, haptiky pozdravu a s nimi spojených interakčných prejavov. Treba vedieť implementovať ...

Nonverbálna komunikácia v čase pandémie (1.)

Komunikácia v období pandémie nadobúda nový rozmer. Vo verbálnej aj v nonverbálnej rovine zisťujeme, že treba flexibilnejšie a efektívnejšie využívať nástroje komunikačných systémov, ktoré boli doteraz považované za najvhodnejšie. Aktuálna epidemi...

Důsledky karantény na školní výkon během pandemie

Nedávno plošně vyhlášený nouzový stav přinesl do života společnosti zásadní změny. Život se v některých oblastech naprosto zastavil, v jiných se podařilo najít náhradní řešení vzniklého stavu. Všichni bez rozdílu jsme však byli vystaveni situaci, ...

Monitoring dištančného vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít počas pandémie COVID-19

Dištančné vzdelávanie odhaľuje množstvo chýb a nedostatkov vo vzdelávacom systéme, poukazuje aj na viacero nerovností a znevýhodnení, ktoré sú mimo školské prostredie omnoho viditeľnejšie a zreteľnejšie.

Frustrácia z pandémie ako ju nepoznáme

Pandemická frustrácia začína byť imperatívnym fenoménom, s ktorým sa moderná Európa ešte nestretla. Skúsenosti z prekonávania rôznych nákaz majú krajiny Afriky, čiastočne  Ázie, avšak teraz nastala zmena a výskyt vírusu COVID-19 je aj v Európe a e...

Strategická analýza Generálneho tajomníka OSN k problematike dopadu pandémie COVID-19 na deti

Generálny tajomník Organizácie spojených národov zverejnil stratégiu o dopade COVID-19 na deti. Najviac problematickými oblasťami sú vzdelanie (prerušenie riadnej výučby), potrava (takmer polovica detí sveta sa stravuje v škole), bezpečnosť (náras...

Efektívne nástroje zvládania stresu z pandémie

Pandemické ochorenie COVID-19 ohrozuje nás všetkých. Dnes už vieme, že definitívne a v každej oblasti nášho života. Problém fungovania v období pandémie nabral absolútne globalizačný rozmer. Naďalej však platí, že vzdelávanie je šancou pre individ...

Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej

V príspevku sa venujeme aktuálnej téme z hľadiska otvoreného modelu skúmania novej situácie súvisiacej s pandémiou a následnými mimoriadnymi opatrenia, ktoré prinieslo prerušenie vyučovania v školách. Opisujeme bariéry domáceho vzdelávania, ktoré ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály