Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo BOZP


Začleňovanie BOZP do vzdelávania

Ak sa deti začnú učiť o bezpečnosti a ochrane zdravia (ďalej „BOZP“) tak, ako sa učia čítať a písať, stane sa prirodzenou súčasťou ich práce, hier a života. Získajú správny postoj k BOZP, ktorý si so sebou ponesú počas celého pracovného života. BO...

Kľúčové slová

BOZP pri praktickom vyučovaní a pri príprave a povolanie

V poslednom období sa často hovorí o potrebe prepojenia odborného vzdelávania a praxe na zabezpečenie „vychovania si“ nových, odborne zdatných a zručných zamestnancov. Do popredia sa tak dostávajú aj otázky spojene so zabezpečením BOZP žiakov a št...

Bezpečnosť práce žiaka pri praktickom vyučovaní a praktickej príprave na povolanie

Žiaci a študenti sa pri získavaní praktických skúseností a overovaní si teoretických poznatkov v praxi stretávajú s rôznymi nebezpečenstvami a rizikami. Predchádzať nehodám a úrazom možno dôsledným dodržiavaním bezpečnostných predpisov a pokynov v...

Kľúčové slová

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školách (1.)

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pri výchove a vyučovaní je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou prípravy, realizácie a hodnotenia výchovnovzdelávacieho procesu. Spočíva predovšetkým vo vytváraní podmienok pre výkon práce v...

Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a prevencia negatívnych javov v správaní žiakov v ZŠ v šk. roku 2012/2013

Úloha bola sledovaná v 86 základných školách (ďalej „ZŠ“), z nich bolo 6 cirkevných, 3 súkromné, 6 škôl bolo s vyučovacím jazykom maďarským, 4 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Vyhodnotenie sa uskutočnilo na základe zistení z dotazníkov...

Kľúčové slová

Školské úrazy - registrácia, evidencia a odškodňovanie

S každým školským rokom sú spojené mnohé aktivity a činnosti, ktorými sa žiaci a študenti zaoberajú na svojich pracoviskách – v školských triedach, telocvičniach či laboratóriách. Z toho dôvodu je školské prostredie z pohľadu úrazovosti vysoko riz...

Kľúčové slová

Prvá pomoc pri úrazoch detí

Najčastejším miestom vzniku úrazov detí je domáce prostredie, kde deti trávia najviac času (36 % úrazov), športoviská (23 % úrazov), cestné komunikácie (21 % úrazov), škola a predškolské zariadenia (17 % úrazov). Chlapci majú 2-krát vyššiu úrazovo...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály