Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Kľúčové slová

Zoradiť podľa:

Archivácia

Kolegiálna evalvácia – výzvy pre rozvoj kvality školy a učiteľa

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Simonetta Babiaková, PhD. Rubrika: Kultúra školy Vydanie: 4/2018 Ročník: 2018

Príspevok je zameraný na jednu z inovatívnych foriem evalvácie školy – kolegiálnu evalváciu. Sú v ňom vysvetlené všetky súvisiace pojmy: evalvácia, autoevalvácia, kolegiálna evalvácia. Venujeme sa najmä procesu kolegiálnej evalvácie a faktorom,ktoré ovplyvňujú jej úspech. V závere sú opísané niektoré jej metódy a nástroje.

Príspevky v diskusii: 0

Povinnosti mzdovej účtovníčky v školách a školských zariadeniach na začiatku roku 2017

V príspevku upozorníme mzdové účtovníčky škôl a školských zariadení na ich povinnosť vykonať všetky dôležité úkony vedúce k ukončeniu roka v oblasti personálnej práce a mzdového účtovníctva. Zodpovednosť za plnenie týchto povinnosti má manažment školy a školského zariadenia. Ide o vážne povinnosti, ktorých splnenie je dôležité tak pre školu a školské zariadenie ako zamestnávateľa, ako aj pre zamestnanca a jeho hmotnoprávne nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.

Príspevky v diskusii: 0

Práca učiteľa nesúvisiaca so vzdelávaním

Dátum: Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD. Rubrika: Manažment Vydanie: 2/2017 Ročník: 2017

Nároky na prácu učiteľa priamo nesúvisiacu so vzdelávaním sa zvyšujú. Každé zvyšovanie má však svoje limity. Tým limitom je bod zlomu ‒ zdravotný, ekonomický, psychický, hodnotový. Ak je učiteľ chorý, vyhorený, alebo odíde, už ho späť nevrátime. V príspevku sa venujeme práci učiteľa, ktorá nesúvisí priamo so vzdelávaním.

Príspevky v diskusii: 0

Doklady o získanom vzdelaní

Dátum: Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová Rubrika: Informujeme Vydanie: 2/2017 Ročník: 2017

Vydávanie vysvedčení a ostatných dokladov o získanom vzdelaní sa riadi zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).

Príspevky v diskusii: 0

Mikroprojekt implementovaný v rámci Komenského inštitútu: Dokážeš existovať v rozmanitom svete?

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. Rubrika: Prevencia Vydanie: 2/2017 Ročník: 2017

Iba vynikajúci učitelia vytvárajú vynikajúce školy. Komenského inštitút (Živica) je ročný vzdelávací program pre učiteľov, kde majú možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Pozitívnymi príkladmi ukazujú, ako možno školstvo postupne reformovať. Cieľom je vytvorenie inšpiratívneho priestoru pre pedagogických lídrov Slovenska. Vynikajúci učitelia s víziou, ktorí pripravujú deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí sú presne tým, čo naše školstvo potrebuje. V celej reforme školstva a vzdelávania sú kľúčoví učitelia, ktorí majú zručnosti a kompetencie meniť školstvo a vytvárať ostrovy pozitívnej deviácie. 

Príspevky v diskusii: 0

Benefity rôznorodosti v manažmente školy

Dátum: Autor/i: Mgr. Gabriela Aláčová Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 2/2017 Ročník: 2017

Pred takmer troma rokmi som bola zvolená za riaditeľku školy. Stála predo mnou náročná úloha, vytvoriť tím najbližších spolupracovníkov vo vedení. Napriek tomu, že som mladý človek, mala som predstavu o dôležitých kritériách, resp. vlastnostiach, ktoré by kolegovia, zástupcovia riaditeľa školy, po mojom boku a vo vedúcej funkcii mali mať.

Príspevky v diskusii: 0

Vedecká noc 2015 v Základnej škole v Klátovej Novej Vsi

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Predstavujeme Vydanie: 12/2015 Ročník: 2015

13. novembra 2015 privítali žiaci a učitelia v Základnej škole v Klátovej Novej Vsi účastníkov 4. ročníka podujatia Vedecká noc 2015. Nadviazali tak v tejto školskej akcii na úspechy minulých rokov.

Príspevky v diskusii: 0

Obava ako príčina brzdy vo vzdelávaní

Dátum: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová , prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 6/2020 Ročník: 2020

V článku nám nejde o vedecké vysvetľovanie postupov modernizovania a inovovania edukácie. Ide nám predovšetkým o dobre mienený apel na učiteľov zameraný na to, aby si uvedomovali svoje vedomosti, schopnosti, aby si viac verili a nachádzali v sebe odvahu k experimentovaniu. V príspevku nezaujímame žiadne hodnotiace stanoviská. Venujeme sa Medzinárodnej štúdii OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS 2018, dôležitým otázkam a úvahám vyplývajúcich z nej, ako aj príčinám zotrvávania v klasických prístupoch k edukácii. Ponúkneme aj východiská pre zmenu. 

Príspevky v diskusii: 0

Komunikácia - pracovný nástroj manažmentu školy

Dátum: Autor/i: Ing. Bronislava Švehláková Rubrika: Ľudské zdroje Vydanie: 6/2020 Ročník: 2020

Hlavným cieľom komunikácie je vzájomné porozumenie. Nie je to len prenos správy, ale akékoľvek vzájomné pôsobenie medzi ľuďmi. Aby sme našu komunikáciu označili za efektívnu, musíme si s druhým porozumieť. Porozumieť niekomu ešte neznamená, že s ním musíme aj súhlasiť. V našom prípade správne porozumieť znamená správne pochopiť vysielané signály podľa toho, čo nám nimi chce druhý človek povedať. V príspevku sa venujeme definovaniu pojmov, členeniu komunikácie. Opíšeme komunikačné zručnosti a objasníme aj princípy nenásilnej komunikácie.

Príspevky v diskusii: 0

Monitoring dištančného vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít počas pandémie COVID-19

Dátum: Autor/i: - Rubrika: Informujeme Vydanie: 6/2020 Ročník: 2020

Dištančné vzdelávanie odhaľuje množstvo chýb a nedostatkov vo vzdelávacom systéme, poukazuje aj na viacero nerovností a znevýhodnení, ktoré sú mimo školské prostredie omnoho viditeľnejšie a zreteľnejšie.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk