Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2017 Vydanie 3/2017

Poruchy správania detí a ich zvládanie v pedagogickej praxi (1.)

V súčasnom období sa v našich ZŠ čoraz viac stretávame so žiakmi, ktorým bola diagnostikovaná špecifická porucha učenia a správania. Uvedení žiaci musia byť vzdelávaní v ZŠ, z čoho vyplýva, že je nevyhnutné využívať špeciálne metódy a formy práce s nimi. Pre učiteľa je to mimoriadne náročné, nakoľko narúšajú edukačnú pohodu pri získavaní vedomostí a nie sú práve najpovzbudivejším výchovným vzorom pre ostatné deti. Na učiteľa, ktorý takéto dieťa alebo deti v triede má, sú kladené mimoriadne nároky a preto je nevyhnutné, aby aktualizoval poznatky o práci s danou anomáliou. Deti, ktoré majú poruchu pozornosti, žijú stále pod tlakom značne náročných situácií, ktoré vznikajú vplyvom prejavov ich poruchy. Stále bojujú o uznanie a úspech a zväčša tento boj nezvládajú. Denne sa stretávajú so situáciami, ktoré sú pre ostatné deti normálne, bežné, ale ony na ne nestačia, nezvládajú ich a navyše si to uvedomujú.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.

Ďalšie články zo seriálu: Poruchy správania detí a ich zvládanie v pedagogickej praxi (1.)

Podobné články

Súvisiace pracovné situácie

 • Problémové správanie žiaka v kontexte prejavov, príčin a riešení

  Publikované: Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

  Každá situácia, ktorá je svojou podstatou problémová, môže z hľadiska vplyvu zainteresovaných osôb prinášať rôzne riešenia. Ak riešime iba správanie problémového žiaka a nepozrieme sa na jeho problémy v kontexte dosahu ďalších osôb, naše závery nemusia viesť k želateľnej zmene správania. Ak v triede opomenieme prevenciu v rámci skupinovej dynamiky, sanácia vzťahov býva náročnejšia. V triednych kolektívoch je dôležité usudzovať o dôsledkoch konania žiaka v čo najväčšom rozsahu a s ohľadom na všetky dotknuté skupiny. Príklad: Modelová situácia – neželané prejavy žiaka Na vyučovacej hodine sedí žiak v poslednej lavici. Nedáva pozor a rozptyľuje pozornosť spolužiakov tým, že píše na papier vulgarizmy a posiela ho po spolužiakoch do predných lavíc. Situácia sa napriek poznámkam v jeho žiackej knižke opakuje takmer na každej vyučovacej hodine.

 • Problémové aspekty hodnotenia zo strany učiteľa

  Publikované: Autor/i: prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD., Ing. Andrea Marhevková

  Učiteľ svojou činnosťou ovplyvňuje celý priebeh vyučovacieho procesu, etapu kontroly a hodnotenia výsledkov, vyučovania nevynímajúc. Od jeho pedagogických schopností a osobnostných predpokladov závisí spôsob preverovania, hodnotenia a klasifikácie výkonov žiakov. Učiteľ dokáže svojim individuálnym prístupom k vyučovaniu do veľkej miery eliminovať problémové aspekty vyplývajúce z tradičných prístupov k hodnoteniu. Na druhej strane nedostatky môže ešte prehĺbiť. 

 • Školská integrácia žiakov so ŠVVP a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: redakcia

  Metodický materiál Štátnej školskej inšpekcie definuje základné pojmy, práva a povinnosti žiaka a zákonného zástupcu, problematiku školskej integrácie, výchovy a vzdelávania žiakov s nadaním, výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Komplexný materiál rozoberá tému toho, ako sa žiak stáva začleneným žiakom so ŠVVP v triede základnej školy, rozoberá problematiku špeciálnych tried v základnej škole, ako aj hodnotenie a klasifikáciu týchto žiakov. Venuje sa aj téme sociálneho poradenstva a prevencie (ssiba.sk). Výber dôležitých zmien v roku 2015 (z materiálu ŠSI). 

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk