Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo žiak


Didaktická práca učiteľa a pravidlá v školskom prostredí

V príspevku sa venujeme problematike pravidiel v školskom prostredí z pohľadu didaktickej práce učiteľa. Prezentujeme východiská, ako pracovať s pravidlami zo strany pedagogického alebo odborného zamestnanca školy, resp. školského zariadenia. Rozo...

Využitie identifikácie prekonceptov žiakov ako nástroja potenciálneho nadania

Na dieťa od najranejších fáz života pôsobia rôzne vplyvy rodiny a prostredia. Jeho vývoj ovplyvňujú aj vnútorné činitele, predispozície, ktorými získava skúsenosti, osobnostne sa rozvíja, zbiera informácie, učí sa. Získané predstavy (prekoncepty) ...

Aktivita žiakov na vyučovaní – nutnosť a potreba súčasnej edukácie

V príspevku sa venujeme aktívnemu vyučovaniu. Upozorníme na skutočnosť, že aktivita žiakov je podmienená ich motiváciou, zdôrazníme význam klímy v triede, ktorá ovplyvňuje vyučovací proces. Opíšeme aktívnu konštrukciu poznatkov žiakmi, ktorá sa st...

Environmentálna výchova žiakov a mládeže vo Švédsku a Fínsku

Článok je zameraný na skúsenosti Švédskeho kráľovstva a Fínskej republiky v otázkach environmentálnej výchovy. Skúma činnosť detských mimoškolských zariadení. mládežníckych a spoločenských ekologických organizácií, zaoberajúcich sa otázkami enviro...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk