Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo vzdelávanie


Dištančná forma vzdelávania, jej význam a špecifiká v podmienkach edukácie na Slovensku

Vzdelávanie je základným ľudským právom. Ak majú štáty záujem poskytnúť tomuto základnému právu dôstojné postavenie, musia zabezpečiť všetkým občanom spravodlivý prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu spôsobom, aby žiaden žiak nebol z to...

Tvorivá trieda – využitie témy koronavírusu k dosiahnutiu kľúčových kompetencií vo vzdelávaní

Od marca sú školy zatvorené, učitelia hľadajú možnosti vzdelávanie na diaľku. V príspevku uvádzame návod využitia témy koronavírusu k dosiahnutiu kľúčových kompetencií žiakov, ktorí nemajú informácie o pandémii a následne sa u nich objavuje strach...

Globálne vzdelávanie a edukácia k udržateľnému rozvoju

Schopnosť riešiť každodenné problémy s ohľadom na udržateľný život ďalších generácií nie je človeku prirodzená. Jednotlivec najprv napĺňa svoje potreby v záujme uchovania a zabezpečenia kvality vlastného života. Dopady svojej činnosti na iných ľud...

Didaktika a príprava novej generácie učiteľov

Príspevok je venovaný didaktike ako pedagogickej vede, jej členeniu a predmetu skúmania. Autori uvedené konfrontujú s meniacou sa edukačnou realitou a súčasnými trendmi vo vzdelávaní. Apelujú na potrebu reflektovania meniacej sa spoločnosti, učebn...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk