Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo vyučovacia hodina


Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese

V príspevku sa zameriavame na vymedzenie pojmu informačné a komunikačné technológie a na zhodnotenie ich využívania v edukačnom procese, pričom dôraz kladieme na interview, ktoré sme realizovali v rámci nášho kvalitatívneho prieskumu, kde sme metó...

Didaktika a príprava novej generácie učiteľov

Príspevok je venovaný didaktike ako pedagogickej vede, jej členeniu a predmetu skúmania. Autori uvedené konfrontujú s meniacou sa edukačnou realitou a súčasnými trendmi vo vzdelávaní. Apelujú na potrebu reflektovania meniacej sa spoločnosti, učebn...

Využitie pojmového mapovania v edukačnom procese

V príspevku sa venujeme inovovaniu didaktických postupov v edukačnej praxi pomocou využitia pojmového mapovania. Opíšeme princípy tvorby mentálnej reprezentácie, rozoberieme pojmové mapovanie ako tvorbu ucelených schém – logickú organizáciu štrukt...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk