Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo hodnotenie


Kognitívne nástroje formatívneho hodnotenia

Príspevok s názvom „Kognitívne nástroje formatívneho hodnotenia“ je v poradí tretím zo série príspevkov venovaných formatívnemu hodnoteniu. Je zameraný na charakteristiku vybraných nástrojov formatívneho hodnotenia. V súčasnosti existuje viacero n...

Hodnotenie kvality školy z pohľadu komplexného manažérstva kvality – aplikačná prax

V príspevku zodpovieme otázky zamerané na zisťovanie názorov na kvalitu školy. Na základe aplikovania princípov manažérstva kvality školy ponúkame vzor a odporúčania, ako možno tento proces podporiť. Opisujeme nástroje na zisťovanie úrovne stavu š...

Sumatívne verzus formatívne hodnotenie

Príspevok „Sumatívne verzus formatívne hodnotenie“ je v poradí druhým zo série príspevkov zameraných na sprístupnenie poznatkov o formatívnom hodnotení. Cieľom príspevku je poukázať na rozdiely medzi sumatívnym a formatívnym hodnotením z pohľadu u...

Špecifiká slovného hodnotenia v podmienkach súčasnej edukácie

Mimoriadna situácia spojená šírením ochorenia  COVID 19 a mimoriadne opatrenia vyplývajúce z pandémie vyvolali a podnietili vznik udalostí, ktoré si vyžiadali okamžité riešenia aj v edukačnom procese. Zároveň si vynútili aj hľadanie nových možnost...

Požiadavky pre implementáciu formatívneho hodnotenia do vyučovania a učenia sa

Koncepcia školského hodnotenia na Slovensku je založená na sumatívnom posudzovaní výstupov vyučovacieho procesu. Na základe odporúčania analytikov OECD pre oblasť vzdelávania učitelia by mali hodnotiť výstupy žiakov nielen formou známky, ale tiež ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk