Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo edukácia


Aplikovanie stratégií rozvoja sebaregulácie žiakov do edukačného procesu

Otázky skvalitňovania vyučovacieho procesu nie sú nové. Dalo by sa povedať, že sa objavujú od počiatkov organizovaného vzdelávania. V posledných desaťročiach však zaznamenávame neustále silnejúci negatívny ohlas na kvalitu didaktických postupov up...

Špecifiká slovného hodnotenia v podmienkach súčasnej edukácie

Mimoriadna situácia spojená šírením ochorenia  COVID 19 a mimoriadne opatrenia vyplývajúce z pandémie vyvolali a podnietili vznik udalostí, ktoré si vyžiadali okamžité riešenia aj v edukačnom procese. Zároveň si vynútili aj hľadanie nových možnost...

Tradičné a inovatívne vyučovanie - podstata inovácií

V príspevku prinášame zamyslenie sa nad aktuálnymi aspektami edukácie z hľadiska tzv. klasických a inovatívnych, či moderných prístupov k jej realizácii. Edukácia je v ostatných rokoch predmetom sústredenej pozornosti celej spoločnosti. Sme svedka...

Využitie identifikácie prekonceptov žiakov ako nástroja potenciálneho nadania

Na dieťa od najranejších fáz života pôsobia rôzne vplyvy rodiny a prostredia. Jeho vývoj ovplyvňujú aj vnútorné činitele, predispozície, ktorými získava skúsenosti, osobnostne sa rozvíja, zbiera informácie, učí sa. Získané predstavy (prekoncepty) ...

Globálne vzdelávanie a edukácia k udržateľnému rozvoju

Schopnosť riešiť každodenné problémy s ohľadom na udržateľný život ďalších generácií nie je človeku prirodzená. Jednotlivec najprv napĺňa svoje potreby v záujme uchovania a zabezpečenia kvality vlastného života. Dopady svojej činnosti na iných ľud...

Edukačné audiovizuálne diela spracované v digitálnej podobe

Výstupom národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove sú IDP – Interaktívne domy poznania. IDP je originálna, praktická, multifunkčná pomôcka na rozvíjanie funkčnej gramotnosti detí a žiakov v štyroch výchovných oblastiach: mediálnej, dopravn...

Vyučovacie zásady, ich inovácia a uplatňovanie v edukačnom procese

V príspevku sa venujeme didaktickým zásadám a ich uplatňovaniu v edukačnom procese. Analyzujeme klasické vyučovacie zásady, ale aj zásady novšie, modernejšie. Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť na to, ako do edukačného procesu vnášať novšie pr...

Využitie pojmového mapovania v edukačnom procese

V príspevku sa venujeme inovovaniu didaktických postupov v edukačnej praxi pomocou využitia pojmového mapovania. Opíšeme princípy tvorby mentálnej reprezentácie, rozoberieme pojmové mapovanie ako tvorbu ucelených schém – logickú organizáciu štrukt...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk