Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo didaktika


Didaktická práca učiteľa a pravidlá v školskom prostredí

V príspevku sa venujeme problematike pravidiel v školskom prostredí z pohľadu didaktickej práce učiteľa. Prezentujeme východiská, ako pracovať s pravidlami zo strany pedagogického alebo odborného zamestnanca školy, resp. školského zariadenia. Rozo...

Didaktická kooperácia a diferencované vyučovanie ako aktualita súčasnosti

Školský rok 2020/2021 bude v porovnaní s desiatkami predchádzajúcich rokov zásadne iný. Žiaci zasadnú do školských lavíc po polročnej prestávke Napriek tomu, že vyučovanie sa realizovalo online, situácie významne poznačí vedomosti žiakov a v niekt...

Dobrý vedúci predmetovej komisie kolegov inšpiruje

RNDr. Helena Vicenová Riaditeľka Gymnázia Matky Alexie v Bratislave Patrí k uznávaným odborníčkam na výučbu chémie. Je autorkou, spoluautorkou učebníc, metodík, cvičebníc k tomuto predmetu. Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu v Bratislave. Pôsobila...

Odborno-didaktická pripravenosť absolventov učiteľstva na výkon povolania v praxi

Kvalitná pregraduálna príprava budúcich učiteľov je predpokladom a podmienkou odbornej dimenzie profesionality. Jednou z najdiskutovanejších tém v oblasti manažovania vyučovacieho procesu sú odborno-didaktické kompetencie. Z kompetencií predstaven...

Základným princípom metodických orgánov je sieťovanie a synergia

Štefan Bojnák  Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filo­zo­fa v Nitre. Vyštudoval históriu s filozofiou. Ako učiteľ pôsobil v základných školách aj na gymnáziu. V súčasnosti pôsobí v kontrolných orgánoch. Prioritne sa venuje...

Vážení čitatelia!

Problematika školstva rezonuje v odborných aj politických kruhoch na Slovensku s rastúcou intenzitou už bezmála dve desaťročia. Od roku 2008 uplatňovaná reforma a v jej dôsledku početné legislatívne zásahy však nepriniesli v požadovanom čase a roz...

Vyučovacie zásady, ich inovácia a uplatňovanie v edukačnom procese

V príspevku sa venujeme didaktickým zásadám a ich uplatňovaniu v edukačnom procese. Analyzujeme klasické vyučovacie zásady, ale aj zásady novšie, modernejšie. Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť na to, ako do edukačného procesu vnášať novšie pr...

Didaktika a príprava novej generácie učiteľov

Príspevok je venovaný didaktike ako pedagogickej vede, jej členeniu a predmetu skúmania. Autori uvedené konfrontujú s meniacou sa edukačnou realitou a súčasnými trendmi vo vzdelávaní. Apelujú na potrebu reflektovania meniacej sa spoločnosti, učebn...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk