Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo aktivity


Sebapoznávanie v tíme – Mgr. Soňa Koreňová

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE - Prečo sú tímy v niektorých zborovniach nevýkonné a nemotivované? Prečo sa boja na poradách vysloviť názor? Čo môže priniesť zásadnú zmenu v týchto a podobných situáciách?

Interaktívne aktivity v online priestore

Rok 2020 bol prelomový. Z dôvodu šírenia pandémie čelíme výzve, ako pokračovať vo vzdelávaní tak, aby obsah bol doručený adresátom čo najzaujímavejšie a najefektívnejšie. V prezenčnom vzdelávaní mnohí dôkladne plánujeme vyučovaciu hodinu. Premysli...

Príklady dobrej praxe - Aktivity na triednických hodinách

Triednické hodiny podľa vyhlášky č. 224/2011 Z. z. už nie sú súčasťou rozvrhu hodín. Je na rozhodnutí riaditeľa školy, podľa akého interného predpisu sa práca triedneho učiteľa bude realizovať. V mnohých školách je zaužívané, že triednické hodiny ...

Aktivita žiakov na vyučovaní – nutnosť a potreba súčasnej edukácie

V príspevku sa venujeme aktívnemu vyučovaniu. Upozorníme na skutočnosť, že aktivita žiakov je podmienená ich motiváciou, zdôrazníme význam klímy v triede, ktorá ovplyvňuje vyučovací proces. Opíšeme aktívnu konštrukciu poznatkov žiakmi, ktorá sa st...

Rozvíjame spoluprácu na hodinách prírodovedy

Jedným z významných faktorov formujúcich osobnosť človeka je sociálne prostredie, ktorého je súčasťou. Pri súčasných spoločenských pomeroch sa v posledných desaťročiach značne oslabil pozitívny formatívny potenciál. Keď sa opýtame detí prečo vlast...

Zimné sezónne hry a činnosti v prírode

Realizácia zimnej školy v prírode v materskej škole vychádza zo špecifík vývinu detí predškolského veku. Činnosti, ktoré vedúci školy v prírode plánuje, musia byť postavené na zážitkovom učení. Zimné environmentálne aktivity deti robia aj v maters...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk