Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Výskum

Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese

V príspevku sa zameriavame na vymedzenie pojmu informačné a komunikačné technológie a na zhodnotenie ich využívania v edukačnom procese, pričom dôraz kladieme na interview, ktoré sme realizovali v rámci nášho kvalitatívneho prieskumu, kde sme metó...

Využitie identifikácie prekonceptov žiakov ako nástroja potenciálneho nadania

Na dieťa od najranejších fáz života pôsobia rôzne vplyvy rodiny a prostredia. Jeho vývoj ovplyvňujú aj vnútorné činitele, predispozície, ktorými získava skúsenosti, osobnostne sa rozvíja, zbiera informácie, učí sa. Získané predstavy (prekoncepty) ...

Pedagogická prax v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov a sebareflexia učiteľa

Pedagogická prax zaujíma v pregraduálnej príprave učiteľov dôležité postavenie. Je pomyselným mostom medzi teoretickou a praktickou prípravou. Nácvik v modelových situáciách realizovaný počas teoretickej prípravy vo vysokoškolskom štúdiu nie je po...

Rok 1989 a bratislavské fakulty – študentské hnutie (výskum)

Spojenie termínov „rok 1989“ a „študenti“ sa spravidla viaže k revolučným udalostiam novembra či decembra. Študenti činní v kľúčových okamihoch našej histórie sa však neobjavili v novembri náhodne. Predchádzajúce mesiace či roky sa formovali ich n...

Rozvoj schopnosti tvoriť otázky – súčasť výchovy ku kritickému mysleniu

Základnou výbavou absolventa stredoškolského štúdia by mala byť schopnosť kriticky myslieť, s ktorou je bezprostredne spätá problematika kladenia otázok. Štúdia reaguje na opakujúci sa trend výsledkov slovenských 15-ročných žiakov v medzinárodných...

Profesijná príprava žiakov stredných odborných škôl zameraných na elektrotechniku

Autori v príspevku prezentujú niektoré výsledky prieskumu, ktorého cieľom bolo zmapovať aktuálny stav a perspektívy elektrotechnického vzdelávania vo vybraných elektrotechnických študijných odboroch (ISCED 3), a tým prispieť k riešeniu problematik...

Je systematická domáca príprava žiakov stredných škôl na vyučovanie prežitkom?

Príspevok je zameraný na význam domácej prípravy žiakov stredných škôl na vyučovanie. Na základe výskumu zisťuje motiváciu žiakov pripravovať sa na vyučovanie, pravidelnosť, svedomitosť tejto prípravy a poskytuje odporúčania učiteľom, ako dosiahnu...

Záujmové oblasti u detí staršieho školského veku - prieskum

V súvislosti a problematikou voľného času sme analyzovali záujmové oblasti u detí staršieho školského veku. Prieskumu sa zúčastnilo 286 žiakov druhého stupňa základných škôl v prešovskom a košickom kraji, z toho bolo 57 dievčat (64,04 %) a 32 chla...

Porovnanie súčasného žiaka so žiakom pred rokom 1989

Pred rokom 1989 sa škola a pedagogika rozvíjali pod silným vplyvom marxisticko-leninských ideológií. Škola bola prostriedkom ideologizácie a politického pôsobenia. Učiteľ mal byť kľúčovou postavou nielen vyučovacieho procesu, ale aj ústrednou post...

Využívanie interaktívnych metód výučby

Vzdelávacie inštitúcie poskytujú vzdelávanie na uspokojenie potrieb  študentov, ich rodičov, a pod. v silnejúcom konkurenčnom prostredí. Platí to aj v prípade stredných a vysokých škôl, ktoré si konkurenčnú schopnosť udržiavajú ponukou vzdelávacíc...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk