Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Školská prevencia

Efektívna spolupráca učiteľov a podporných tímov ako výzva

Téma inkluzívneho vzdelávania sa v súčasnosti dostáva z úzkeho kruhu odborných diskusií do širšej verejnosti. Črtá sa trend podpory tejto myšlienky a zdá sa, že v školách budú podporné tímy, ktoré učiteľom dnes tak chýbajú. Príchod nových ľudí a p...

Pedagogickí zamestnanci škôl ako realizátori školskej prevencie

U žiakov základných a stredných škôl sa vyskytuje rôznorodé rizikové, resp. problémové správanie, od drobných prehreškov v správaní (ako napr. nečestné správanie, nedisciplinované správanie, porušovanie školského poriadku a pod.) až po závažné soc...

Finančná gramotnosť – psychologické aspekty chápania hodnoty peňazí

Vedieť efektívne používať finančné prostriedky sa stáva imperatívom vo výchove rodičov a zároveň veľkou výzvou pre školskú edukáciu. Učíme naše deti finančnej disciplíne? Ako veľmi sú dôležité základy finančnej gramotnosti? Edukačný model vzdeláva...

Formovanie kritického myslenia žiakov

Schopnosť pozrieť sa kriticky na argument je ovplyvnená zážitkami z detstva, získanou a overenou skúsenosťou, ale aj postojmi dôležitých dospelých, ktorých hodnoty a normy sme prijali do života. Zvedavosť detí je uchopiteľná v ich naliehavej potre...

Prevencia drogových závislostí v primárnom vzdelávaní

Nie je tak vzdialená doba, keď bol pojem „závislosti“ u nás veľmi málo používaný a ak, tak len v súvislosti s alkoholom a nikotínom. Málokto si však uvedomuje, že tieto drogy sú odrazom k tvrdým drogám, ako sú napríklad heroín alebo kokaín. Preto ...

Zdravá komunikace a chyby v komunikaci

Zdravá komunikace v rodině je základem pozitivní atmosféry v rodině, zdrojem bezpečí i důležitým faktorem při výchově dítěte s poruchami aktivity. Velmi důležité je, aby v jejím rámci existovala rovnováha mezi jednotlivými komunikujícími členy, vý...

Programy riadenia triedy a disciplíny v triede na primárnom stupni školy

Téma školskej (ne)disciplíny v súčasnej škole je témou vysoko aktuálnou. Čoraz častejšie je predmetom diskusie participantov edukačného procesu v zborovniach škôl, či rozhovorov rodičov, ale dostáva sa taktiež do pozornosti verejných médií, stáva ...

Modifikácia správania sa v triede

Príspevok sa zaoberá teóriami správania sa, konkrétne teóriou Jeana Piageta, Williama Kohlberga a Rudolfa Direkusa v prvej triede základnej školy. Bližšie popisuje rôzne fázy a štádiá správania sa žiakov jednotlivých teórií s konkrétnym poukázaním...

Láska – hodnota, ku ktorej (sa) treba vychovávať (1.)

V príspevku sa zameriavame na predstavenie teoretických východísk pojmu láska a argumentom v prospech výchovy k láske, ako aj jej klasifikácii. Fenoménmi patriacimi k láske sú poznanie a vôľa, resp. konanie. K láske patrí aj napĺňanie citových pot...

Láska – hodnota, ku ktorej (sa) treba vychovávať (2.)

V prvej časti sme predstavili teoretické východiská pre výchovu k láske z hľadiska rozumovej a vôľovej činnosti a predstavili sme niekoľko aktivít zameraných na toto hľadisko. V druhej časti poukazujeme na vzťah medzi láskou a citmi a ponúkame akt...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk