Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Reflexie

Kvalita metodického orgánu školy a osobnosť učiteľa je cestou ku kvalite edukácie

V týchto dňoch je tomu rok, čo pandémia a mimoriadne opatrenia s ňou súvisiace spôsobili zmeny nielen v spoločnosti, ale aj v edukácii. Zatvorili sa školy, začalo sa využívať dištančné vzdelávanie. Nechceme písať o tom, že dištančné vzdelávanie ne...

Poznávací konflikt a nové poznanie

„Učiteľ by nemal poskytovať žiakom učivo v hotovej podobe. Mal by navodiť poznávací konflikt medzi tým, čo vedia, čo si myslia, prečo si to myslia, aby dospeli k novému poznaniu vlastnou činnosťou.“ Erich Petlák, odborný garant časopisu Didaktika

Tradičné a inovatívne vyučovanie - podstata inovácií

V príspevku prinášame zamyslenie sa nad aktuálnymi aspektami edukácie z hľadiska tzv. klasických a inovatívnych, či moderných prístupov k jej realizácii. Edukácia je v ostatných rokoch predmetom sústredenej pozornosti celej spoločnosti. Sme svedka...

Didaktická kooperácia a diferencované vyučovanie ako aktualita súčasnosti

Školský rok 2020/2021 bude v porovnaní s desiatkami predchádzajúcich rokov zásadne iný. Žiaci zasadnú do školských lavíc po polročnej prestávke Napriek tomu, že vyučovanie sa realizovalo online, situácie významne poznačí vedomosti žiakov a v niekt...

Globálne vzdelávanie a edukácia k udržateľnému rozvoju

Schopnosť riešiť každodenné problémy s ohľadom na udržateľný život ďalších generácií nie je človeku prirodzená. Jednotlivec najprv napĺňa svoje potreby v záujme uchovania a zabezpečenia kvality vlastného života. Dopady svojej činnosti na iných ľud...

Koronavírus a online vyučovanie

Koronavírus, ktorý výrazne zasiahol do mnohých oblastí života na celom svete, výrazne zasiahol aj edukáciu. Zrejme nikto nepredpokladal, že život škôl prestane pulzovať, že sa z nich, doslovne povedané, vytratí život. Ba mnohí sme nepredpokladali,...

Edukácia klasická verzus inovatívna

V ostatných týždňoch, ba pomaly už v mesiacoch, sa hojne rozvírila diskusia o budúcnosti edukácie v našich školách, s osobitným zreteľom na základné školstvo. Podnetom pre diskusiu sa stal dokument MŠVVaŠ „Návrh cieľov Národného programu rozvoja v...

Quo vadis škola a didaktika?

K napísaniu príspevku ma primäli najmä dve skutočnosti. Prvou je, že v ostatných rokoch sa čoraz častejšie a aj hlasnejšie začína hovoriť o tom, že súčasná príprava budúcich učiteľov nie je dostačujúca, že začínajúci učitelia nie sú kvalitne pripr...

Edukácia a didaktika

Zvyšujúce sa nároky na vzdelanie vyvolané požiadavkami spoločnosti, veľmi dynamicky rozvíjajúca sa veda a technika, nútia didaktiku k prehodnocovaniu jej viacerých doterajších poznatkov, ale aj k hľadaniu iných, komplexnejších prístupov, ktoré sú ...

Šesť etáp vývoja a spoločenských prístupov k technickému vzdelávaniu na území Slovenska

Štúdia informuje o zmenách vo vývoji všeobecného technického vzdelávania v základných školách v SR, ktoré sa uskutočnili v období posledných 35 rokov. Poskytuje analytický, etapovito členený prehľad o konkrétnych zmenách v cieľovom zameraní, posta...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk