Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Metodika

Sumatívne verzus formatívne hodnotenie

Príspevok „Sumatívne verzus formatívne hodnotenie“ je v poradí druhým zo série príspevkov zameraných na sprístupnenie poznatkov o formatívnom hodnotení. Cieľom príspevku je poukázať na rozdiely medzi sumatívnym a formatívnym hodnotením z pohľadu u...

Edukační projekt - Time-manažment a autokoučink

Při realizaci edukačního projektu je velmi důležité, aby pedagog dobře žákům vysvětlil smysl a cíl projektu a věnoval pečlivou pozornost průběžnému poskytování reflexe žáků ve skupině i vlastní sebereflexi každého z nich. Edukační projekt má někol...

Rozvoj intelektuálneho charakteru ako nevyhnutná podmienka kritického myslenia

Koncept globalizácie výrazne zmenšil hranice nielen kultúry, ale aj morálky. Pregraduálna príprava na učiteľstvo by mala medzi prvými prispievať k stimulácii a budovaniu kritických morálnych postojov. Cieľom príspevku je predstaviť teoretické vých...

Rozvíjanie vizuálnej gramotnosti u detí na predprimárnom a primárnom stupni vzdelávania (2.)

Vizuálna gramotnosť zohráva v dnešnom svete veľmi významnú úlohu. 21. storočie je nasýtené obrazmi a vizuálmi. Deti, žiaci, mladší i starší ľudia sa s obrazmi stretávajú každý deň doma, v škole, na uliciach a pod. Rozvíjanie tohto druhu gramotnost...

Aktivita žiakov na vyučovaní – nutnosť a potreba súčasnej edukácie

V príspevku sa venujeme aktívnemu vyučovaniu. Upozorníme na skutočnosť, že aktivita žiakov je podmienená ich motiváciou, zdôrazníme význam klímy v triede, ktorá ovplyvňuje vyučovací proces. Opíšeme aktívnu konštrukciu poznatkov žiakmi, ktorá sa st...

Rozvíjanie vizuálnej gramotnosti u detí mladšieho školského veku (1.)

Vizuálna gramotnosť si v 21. storočí získava čoraz väčšiu pozornosť spoločnosti. Ľudia sa s vizuálnym materiálom stretávajú vo väčšej miere ako minulé generácie. Keďže vizuálne správy majú na nás rovnaký (ak nie je väčší) vplyv ako správy verbálne...

Využitie písaného storytellingu vo vzdelávaní

V súčasnosti sa kladie zvýšený dôraz na alternatívne formy výučby žiakov tak, aby všetci dostávali patričný priestor a kriticky uvažovali o daných témach, v ktorých sa zvýrazňujú morálne a etické hodnoty. Do popredia sa tiež dostáva vzájomná koope...

Metodika tvorby Etického kódexu školy

Etický kódex je prejavom kultúry školy. V príspevku sa venujeme metodike jeho tvorby. Zdôrazníme kľúčovú úlohu vedenia školy ako dôležitého činiteľa pri kreovaní jej klímy, kultúry. Etický kódex rieši vzťahy v škole komplexne. V článku analyzujeme...

Využitie pojmového mapovania v edukačnom procese

V príspevku sa venujeme inovovaniu didaktických postupov v edukačnej praxi pomocou využitia pojmového mapovania. Opíšeme princípy tvorby mentálnej reprezentácie, rozoberieme pojmové mapovanie ako tvorbu ucelených schém – logickú organizáciu štrukt...

Vyučovanie matematiky v špeciálnej základnej škole

V príspevku poskytujeme námety pre prácu so žiakmi s ťažkým mentálnym postihom v predmete matematika, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnych základných školách. Zameriavame sa na vymedzenie základného pojmového aparátu edukácie detí v špeciálnej základ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk