Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Informujeme

TIMSS 2019

Medzinárodný výskum vedomostí a zručností žiakov 4. ročníka ZŠ v matematike a prírodných vedách V Slovenskej republike bolo v elektronickej forme testovania zapojených 157 škôl, 4 247 žiakov. Výskumu sa zúčastnili rodičia testovaných žiakov, 155 ...

Didaktika v historickom kontexte storočí

Vznik didaktiky sa všeobecne, ale nie celkom presne, pripisuje J. A. Komenskému (1598 - 1670). Toto prvenstvo sa spája s jeho menom vďaka dielu Veľká didaktika. Pod pojmom didaktika pojal Komenský viacero oblasti novodobej pedagogickej vedy, ktoré...

Digitálne vzdelávanie podľa eurokomisie

Až 60 percent Európanov pred koronakrízou nikdy nevyužilo diaľkové a online vzdelávanie, no digitálne zručnosti sa ukázali byť nenahraditeľnými. Európska komisia teraz predstavuje plány na podporu vzdelávania občanov v tejto oblasti na najbližších...

Ako rozprávať s deťmi o koronavíruse

Niekoľko odporúčaní, ako sa s deťmi rozprávať o tejto nepríjemnej téme tak, aby ste zmiernili ich strach a pomohli im správať sa bezpečne.

Vedci – superhrdinovia dnešných dní

Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje tému dvoch súťaží, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2020. Súťažné diela možno prihlasovať do 2. októbra  2020 (tyzdenvedy.sk).

Vidiecka mládež na Slovensku je o pätinu tradičnejšia ako mestská

Viac ako polovica na vidieku žijúcich mladých ľudí si na svojom domove cení, že je dobrým miestom pre uchovávanie tradícií a zvykov. Zároveň sa, asi o 20 percent viacej ako ich mestskí rovesníci, stránia inakosti a možného spochybňovania ich zauží...

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Ako reagovať, keď sa Vám dieťa zdôverí o násilí Život detí je od ich narodenia formovaný rozhodnutiami nielen rodičov, ale aj iných dospelých, ktorí s deťmi prichádzajú do častého kontaktu pri výkone svojej profesie – lekárov, vychovávateľov, učit...

Aktualizácia Usmernenia na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie

MŠVVaŠ SR aktualizovalo Usmernenie na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách. Aktualizácia sa týka postupu žiaka 1. ročníka ZŠ do vyššieho ročníka, ktorý nezískal potrebné vedomosti a zručnosti,...

Odporúčania k Správe o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie obsahuje sumár správ  predmetovej komisie a metodického združenia, ktoré sa opierajú o zápisnice zo záverečných zasadnutí metodických orgánov školy. Je súčasťou Správy o výchovno-...

Dodatky k ŠVP pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo dňa 30. 11. 2019 dva dodatky k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre základné školy, v ktorých sa vyučuje v jazyku národnostných menšín. Pod číslom 2019/11788:5-C1620 bol s...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk