Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese

Dátum: Autor/i: Mgr. Andrea Čonková, PhD. , Eva Poláková Rubrika: Výskum Zo seriálu: Skúsenosť z praxe

V príspevku sa zameriavame na vymedzenie pojmu informačné a komunikačné technológie a na zhodnotenie ich využívania v edukačnom procese, pričom dôraz kladieme na interview, ktoré sme realizovali v rámci nášho kvalitatívneho prieskumu, kde sme metódou interview s polootvorenými a otvorenými otázkami zisťovali názory vybraných troch učiteľov rôznej vekovej kategórie. Oslovili sme tri učiteľky stredných škôl rôzneho veku, ktoré zhodnotili svoje skúsenosti s využívaním informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese. 

Úvod

Informačné a komunikačné technológie (ďalej len „IKT“) majú vo vyučovacom procese svoje nezastupiteľné miesto. Jedná sa o všetky hardvérové a softvérové prostriedky, ktoré slúžia na spracovanie a prezentovanie informácií. Vo vyučovacom procese ide hlavne o využívanie počítačov, tabletov, mobilov. Ich význam a využitie sa naplno prejavili v súčasnosti, v období pandémie a dištančného vzdelávania žiakov základných, stredných, ale i vysokých škôl. Vedná disciplína, ktorá skúma zásady konštrukcie a efektívne využívanie technických vyučovacích prostriedkov, najmä IKT, vo vzdelávaní sa nazýva technológia vzdelávania (Turek, 2014).

Genéza technológií neustále napreduje a popritom sa zdokonaľuje. Len história mobilných telefónov hovorí o tom, že prvotne slúžili prednostne na telefonovanie, kým moderné telefóny – smartfóny majú veľa rôznych aplikácií, ktoré všestranným spôsobom dopĺňajú náš život, pretože poskytujú množstvo funkcií širokého druhu a využitia. Nie je ničím zvláštnym, že smartfón nájdeme v takmer každej školskej taške.

Hoci v povedomí laickej verejnosti sa s predstavou školy spája klasická tabuľa a krieda, v skutočnosti v školstve prebieha modernizácia a zavádzanie technologických a interaktívnych pomôcok stále rýchlejšie a efektívnejšie. Pri dosahovaní požadovaných výsledkov v oblasti vedomostí a zručností žiakov je používanie modernej didaktickej techniky dnes už takmer nevyhnutné. Stále väčší dôraz sa kladie na to, aby žiak encyklopedické vedomosti vedel hlavne vyhľadať, zhodnotiť, spracovať a vhodne prezentovať. Škola musí byť schopná ponúknuť prostredie pre tvorivú prácu, moderné nástroje a profesionálnych učiteľov (Adamek, 2010).

Žiaci prichádzajú do školy s určitými očakávaniami, aj keď ich zvyčajne nepovedia nahlas. Pozorne sledujú, využívajú i zneužívajú chyby, ktoré postrehnú u učiteľov. Ak učitelia nevyužijú ich potenciál, upadnú do apatie alebo nedisciplinovanosti. Je nevyhnutné využiť schopnosti žiaka a v maximálnej miere ho zaktivizovať.

Výhody a nevýhody využívania IKT vo vyučovacom procese

Žiaci môžu pomocou IKT rýchlejšie a trvácnejšie nadobudnúť zručnosti a spôsoby myslenia, ktoré im dopomôžu k pochopeniu kľúčových pojmov. Pribúdajúce a dobre spracované informácie im neskôr poskytnú rámec na analýzu a syntézu javov a procesov. Týmto zabezpečíme pútavosť vyučovania pre žiakov.

Technológie zohrávajú úlohu aj v rozvoji kritického myslenia žiakov (logické súvislosti, reflektovanie vlastných myšlienkových procesov, komparácia pojmov, aktívne riešenie problémov, identifikácia konvenčných názorov, samostatné myslenie). IKT vo vyučovacom procese zabezpečujú ľahší a spoľahlivejší prenos veľkého množstva obsahov na obrovské vzdialenosti, uchovávanie obsahu pre budúce generácie a poslanie rôznych informácií k stále väčšiemu množstvu ľudí.

Okrem nepochybných pozitív technológií pre život a pre uľahčenie vyučovania treba spomenúť aj riziká. Technika a s ňou spojené médiá umožňujú čerpať informácie z rôznych zdrojov, mnohokrát však neoverených, vzdelávať sa podľa vlastného uváženia, ale aj vyberať si zábavné programy. Zabíjajú ľudský kontakt, manipulujú mysle, spôsobujú závislosť, učia nás mrhať časom (Jirák, Pavličiková, 2013). Južná Kórea patrí medzi krajiny s najväčšou hustotou digitálnych médií v školách. Podľa údajov príslušného ministerstva už v roku 2010 bolo 12 % všetkých školákov závislých na internete.

Jedna veľká nevýhoda technológií je absencia ľudského kontaktu. Moderné vymoženosti, ako mobil či tablet, nám uľahčujú život, ale nevedia nás spojiť fyzicky. Vnímať fyzickú prítomnosť druhého, všímať si jeho gestá, tón jeho hlasu. To je tiež forma vnímania a učenia sa, o ktorú sú žiaci cez technológie ochudobnení.

Četovanie je pre žiakov nezdravé nielen v tom, že si veľakrát dobrovoľne vyberajú radšej četovanie namiesto toho, aby sa s kamarátmi osobne stretli, ale aj v tom, že mladá generácia je naučená náhle prerušiť akúkoľvek aktuálnu činnosť, či už ide o diskusiu, školskú hodinu, obed či poobedňajšie učenie, aby si pozreli správu hneď, keď pípne sms-správa alebo messenger správa. U detí môže ľahko vzniknúť závislosť na IKT.

Nadmerné používanie rôznej modernej techniky mení aj samotnú povahu dieťaťa a znižuje sa koncentrácia, ktorá je základným predpokladom učenia sa. Ďalším negatívnym dopadom je pasivita, a to nielen pasivita v myslení, ale aj v rozhodovaní. Podľa nemeckého psychiatra Manfreda Spitzera je informačná technika zodpovedná za to, že žiaci prestali rozmýšľať, pretože sa spoliehajú na techniku a jej šikovnosť. Mladí ľudia sú čoraz zábudlivejší (Spitzer, 2014).

Využívanie IKT vo vyučovacom procese

Využívanie techniky vo vyučovacom procese je v súčasnej dobe veľmi moderné. Pokrok neobišiel ani školstvo a rovnako, ako sú technológie na vzostupe v bežnom živote, platí to aj pre školstvo . Učitelia sa snažia žiakom spestriť vyučovanie rôznymi technickými pomôckami.

V slovenských školách nie je trendom, aby škola poskytla každému žiakovi počítač alebo laptop, napriek tomu majú školy primerané podmienky. Štandardom býva aspoň jedna učebňa vybavená počítačmi, v ktorej sa triedy striedajú podľa predmetov, taktiež je množstvo kmeňových tried vybavených dataprojektorom, ku ktorému má prístup vyučujúci. Je to najčastejšia pomôcka, s ktorou sa na Slovensku stretávame. Aj vďaka tomu sú pri výučbe veľmi obľúbené PowerPointové prezentácie, ktoré sa dajú využiť na veľkom počte predmetov. Žiaci majú výklad spestrený o obrázky a prezentácia veľakrát napomáha aj vyučujúcemu. Žiaci sú vedení k príprave projektov cez PowerPointové prezentácie a pri predstavení projektu si cvičia prezentačné zručnosti.

Na mnohých školách sa pri výučbe cudzích jazykov používajú rádiomagnetofóny, kde vyučujúci zapína cvičenie cez CD alebo USB-kľúč. Do škôl sa zavádzajú aj interaktívne tabule, ale v súvislosti s používaním interaktívnych tabúľ sa vyskytujú určité nedostatky. Prvým nedostatkom je zdĺhavé zapínanie. Problémom je tiež, že učitelia len ťažko pristupujú k novým metódam, lebo im nie sú blízke a veľakrát sa stáva, že s interaktívnou tabuľou pracovať nevedia. Problémom sú elektronické perá, ktorými sa píše na interaktívne tabule. Písmo, ktoré vzniká pri písaní na interaktívnu tabuľu, je veľakrát neúhľadné a ťažko čitateľné v porovnaní s klasickými tabuľami. Výhodou je čistejší vzduch v porovnaní s tabuľami, kde sa používa krieda. Ďalšie z možných pomôcok, ktoré sa používajú na niektorých školách, sú tablety s rôznymi programami na výučbu.

Výhodou používania technických pomôcok pri vyučovaní je, že žiaci sa dostanú k potrebným materiálom veľmi rýchlo, učitelia môžu čokoľvek žiakom ukázať jedným kliknutím.

To, že učiteľ rozhoduje kedy, ako a ako dlho sa bude technika používať, má zabezpečovať vyvážený a rozumný spôsob využívania techniky vo vyučovaní, pretože žiaci často nevedia ešte rozumne zvážiť, aká je primeraná miera.

Za veľkú výhodu v našich školách považujeme to, že notebooky ešte nenahradili zošity, pretože rozpoznávanie písmen napísaných perom zosilňuje aktivitu v oblastiach mozgu zodpovedných za motorické zručnosti. Písanie textov perom cvičí jemnú motoriku a vytvára motorické pamäťové stopy v mozgu, ktoré sa pri písaní na klávesnici nevytvárajú, pretože pohyby, ktoré vykonávame pri písaní na klávesnicu, nie sú podobné tvaru daného písma. Výsledkom je, že učivo zapísané do zošita si žiaci ľahšie a lepšie osvoja (Spitzer, 2014).

Využívanie IKT v škole podľa vyjadrení učiteľov - prieskum

V súvislosti so skúmaním problematiky využívania IKT vo vzdelávaní sme realizovali prieskum, kde sme metódou interview s polootvorenými a otvorenými otázkami zisťovali názory vybraných troch učiteľov rôznej vekovej kategórie. Porovnávame odpovede troch respondentov rôznych vekových skupín  z rovnakého prostredia. Všetci traja respondenti odpovedajú na rovnaké otázky.

 • Respondent A - A. S., učiteľka s viac ako 30-ročnou praxou, ktorá učí na strednej škole v Tvrdošíne.
 • Respondent B - L. Ž., mladá učiteľka s 8-ročnou praxou na strednej škole v Námestove.
 • Respondent C - T. F., učiteľka na strednej škole v Tvrdošíne, aktuálne študentka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Všetky tri osoby spája spoločný znak, a to pôsobenie na strednej odbornej škole. Ich odpovede (A, B, C) sú zoradené podľa ich veku od najstaršej po najmladšiu.

Prepis rozhovoru s respondentkami

1. Používate IKT na hodinách pri vyučovaní? Ak áno, aké technológie a programy používate?

 1. Áno. Mali sme normálne počítače a projektory. Učili sme základné používanie IKT a potom aj programovanie v programovacích jazykoch Pascal a C++, Eagle. Ale to až vo vyšších ročníkoch.
 2. No, ja využívam IKT. Lebo podľa mňa teraz musíš ísť s dobou a aj žiaci sú na IKT zvyknutí a chcú s nimi pracovať. PowerPointové prezentácie sú dobré a aj im sa prezentácie dobre robia. Keď im vysvetlíte, ako sa majú prezentácie správne robiť, tak ich urobia. Alebo testy v Google forme. Aj ja robievam také testy. A samozrejme internet, počítač, Word, Excel využívajú. (O: Aj poznámky im posielate on- line?) Čo sa týka poznámok, samozrejme, musia mať vlastný zošit. Ja som za to, že keď si to sami nenapíšu, tak si to menej zapamätajú. A keby som im poznámky aj poslala, tak si ich musia prepísať. Napr. v tejto online dobe výučby (pozn. v čase pandémie koronavírusu žiaci nechodia do školy a učia sa online). A tiež z vlastných poznámok sa vedia naučiť najlepšie, vedia si tam zaznačiť, čo potrebujú.
 3. Programy na počítačoch – účtovnícke programy Omega a Alfa. Microsoft Office na hodinách predmetu Personálna a obchodná korešpondencia. Prezentácie. Napríklad aj veľa učiteľov používa prezentácie. Výklad s prezentáciou. Niektoré predmety, napr. Obchodná korešpondencia, sa bez IKT nedá vyučovať. Dokumenty a písomnosti majú predpísanú šablónu vo Worde.

2. Viete si predstaviť vyučovanie bez IKT?

 1. V tejto dobe nie.
 2. Ako vedela by som si, ale v dnešnej dobe asi nie. Už bez IKT ani ja sa neviem pripravovať. Veľa vecí sa vyhľadáva na internete. A keď chcete ísť s dobou, tak musíte hľadať, čo je zaujímavé pre žiakov, čo sa týka informácií. A taktiež žiaci. Bežne budú vyhľadávať informácie na internete a ak chcete, aby to žiaci vedeli, tak ich to musíte naučiť a musia to skúšať – čo sa týka vyhľadávania informácií na internete.
 3. Nie. Ťažko. Bez programu ťažšie. Ľahšie sa účtuje v programe. A globálne samozrejme sú predmety, ktoré sa dajú vyučovať bez IKT, ale pre túto dobu je to také nezáživné, keď IKT chýba. Tie obrázky a interaktívne veci naozaj pomáhajú.

3. V čom najviac pomáhajú IKT pri vyučovaní?

 1. V názornom osvojovaní a praktickom overovaní on-line vedomostí a zručností, v programovaní, simulácii činnosti zariadení.
 2. U mňa je to hlavne názornosť. Týka sa to hlavne odborných predmetov. Ak sa s daným učivom žiaci v živote nestretli a vy im to neukážete pomocou obrázkov alebo videí, tak nemajú šancu si to predstaviť a naučiť sa to. Tá vizualizácia tam potom riadne chýba. A pre učiteľa je dobré, že hoci si veľa vecí musí pripraviť, ale na tej hodine sa už tak „nenamaká“, ako keby mal klasicky učiť. Pomáha to učiteľovi pri vysvetľovaní a taktiež to vťahuje žiakov. Veľakrát, keď používam IKT, tak to vytvorí podmienky na diskusiu v triede. Jednoducho nerozpráva len učiteľ, ale sa zapájajú aj žiaci a aktívne pracujú.
 3. Lepšie sa to pamätá, nie je to nuda. Tak to je. A človek si to vie predstaviť, hlavne pri tých najťažších predmetoch.

4. Čo vám najviac prekáža na IKT pri vyučovaní?

 1. Mne osobne nič
 2. Tá príprava. Na jednej strane sú IKT dobré, ale tá príprava. Už len prezentáciu, keď chce učiteľ pripraviť a chce, aby bola dobrá, aby žiaci len pasívne neprijímali informácie, ale aby pri tom aj rozmýšľali. Učiteľ to musí pripraviť tak, aby to malo taký efekt. A ešte jedna vec. Pri testoch napríklad potrebuje každý žiak počítač a musia byť všetci online a tá technická vybavenosť v školách nie je taká dobrá. Malo by to už byť digitalizované, ale veľa stredných škôl má len pár učební, ktoré sa využívajú prioritne na informatiku.
 3. Technické chyby, že to sem tam zlyhá. Najčastejšie zvuk. Napríklad anglický zvuk, videá. Alebo učiteľ to pol hodinu zapája a aj tak to nejde a tá hodina je tým pádom zabitá. Tie technické chyby sa samozrejme dajú odstrániť, ale niekedy tie IKT prekážajú koncentrácii.

5. Vidíte rozdiel v práci žiakov, keď sú pri vyučovaní použité IKT? Sú viac motivovaní, zlepšuje to ich koncentráciu, napomáha zapamätaniu si učiva, zlepšuje to ich kognitívne schopnosti?

 1. Majú radi túto prácu. Problémom je samostatné tvorivé myslenie.
 2. Keď to používate v primeranej miere, tak hej, ale ak to používaš častejšie, napríklad každú hodinu za sebou, tak to žiakov prestane baviť. Učiteľ musí striedať aj klasickú hodinu, aj prácu v skupinách, aj IKT. Aj keď sú používané IKT, tak sa snažím prezentáciu robiť v bodoch a žiakom hlavne rozprávať a zapájať ich. Nechať žiakov rozmýšľať, že ako by to bolo lepšie.
 3. Áno. Určite. Je dôležité zaujať študenta slovom aj vizuálne a udržať si ich pozornosť, široká škála, čo sa dá použiť. Lepšie to pochopíš, keď vidíš a počuješ. Ten učiteľ tam samozrejme musí byť, ale program v počítači tiež veľmi pomáha.

6. Obvykle žiaci lepšie narábajú s IKT technikou než vyučujúci. Ako to na vás vplýva?

 1. Nevadí mi to. Naopak, som veľmi rada, že ich aspoň niečo zaujíma a snažia sa byť aspoň v niečom dobrí.
 2. Na mňa nijako. Keď neviem, tak mi žiaci pomôžu. Väčšinou si viem poradiť, ale stalo sa mi, že mi žiaci pomáhali – napr. s dataprojektorom, ale nemám s tým problém.
 3. Študenti sa narodili s dobou. Učitelia sa to museli naučiť. Učitelia niekedy nevidia v programoch to, čo my. Proste sme technicky zdatnejší. Keď vidím učiteľa sa trápiť na tej hodine kvôli IKT, tak to rešpektujem. Proste tí starší sa len hanbia priznať, že v tých technológiách nevedia tak kráčať ako my. A samozrejme, nevidím v tom problém, keď popýtajú na hodine o pomoc. A vlastne život je celý o učení, keď chcú byť v robote, musia sa tie zručnosti naučiť.

7. Stretli ste sa s tým, že IKT nenapomáhalo pri hlbšom pochopení učiva, ale zapríčinilo plytkosť vedomostí, roztržitosť a nepozornosť žiakov?

 1. Áno.
 2. Keď už dlho robíš to isté, tak ich to prestane baviť a začnú robiť niečo iné, a to ich už musíš upozorniť. Keď veľa používate interaktívne prostriedky, tak žiakov ubíjate. Nie vždy sa dajú IKT použiť, ale na druhej strane také rezy kockou v matematike, tak je to skvelé. Cez IKT si vie žiak ten rez kockou pootáčať a tá názornosť je hneď iná a pomáha žiakom, ak sú použité v dobrom čase a v dobrej veci. Myslím si, že v rozumnej miere je využívanie IKT správne. Snažím sa zakladať na tom tradičnom. (O: Čo to znamená?) Že v takej primeranej miere by sa mali IKT využívať. Učiteľ aj vysvetlí, aj povie, aj poznámky dá, aj im nejaké cvičenie urobí, aj zopakuje. Využiť to aj to.
 3. Keď technika zlyhá, tak sa žiaci začnú baviť a pozornosť samozrejme zlyhá. A taktiež keď je prezentácia slabá a nezaujme tak, ako by mala, že nie je dostatočne pripravená. Keď prezentácia vyučujúceho je neprehľadná. Učiteľ by si to mal vopred pripraviť tak, aby tie momenty na začiatku pri zapájaní IKT neboli rušivé. Záleží či si to vie učiteľ ustrážiť. A žiak keď nechce byť pozorný, nezáleží či sú alebo nie sú IKT.

8. Aký je váš názor na to, aby žiaci používali mobily na hodinách v rámci vyučovania?

 1. Som proti využívaniu mobilov na hodinách.
 2. Nesúhlasím s tým. U mňa musia mať mobily odložené. Keby mali triedy školské tablety a žiaci by na nich nemohli mať vlastné veci, tak to by som využívala. Nie osobný telefón, kde žiaci majú kopec svojich vecí a aplikácií. Keby to boli školské tablety, kde sú blokované stránky ako Facebook a hry.
 3. Na strednej škole by som to neodporúčala. Myslím, že by to zvádzalo žiakov zapnúť si tam niečo iné – napr. hry. Na niektoré predmety majú žiaci vybrané programy na počítačoch. Samozrejme, keby si učitelia pripravili nejaké aktivity cez mobilný telefón – som za.

9. Myslíte si, že je dobré zadávať žiakom IKT cvičenia ako DÚ, hoci žiaci využívajú technológie aj bez toho v nadmernej miere? Oceníte/Myslíte si, že ocení učiteľ ručne vypracovanú úlohu?

 1. Áno, ocením. Aspoň čiastočne sú žiaci prinútení samostatne niečo vytvoriť.
 2. Ja málo zadávam online domáce úlohy. Skôr tak, že majú hľadať na internete. Určite ocením ručne vypracovanú úlohu a aj im viacej zadávam domáce úlohy, ktoré majú vypracovať ručne.
 3. Je to prehľadnejšie, keď je to napísané napríklad vo Worde ako ručne. Ale z druhej strany – viac si zapamätáš, keď niečo naozaj ručne napíšeš. A keď je už DÚ cez internet, tak je dôležité žiakov viesť k tomu, aby vedeli tie informácie hľadať.

10. Vrátili by ste niečo zo spôsobu vyučovania spred 10 rokov? Chýba teraz niečo, čo bolo dávnejšie a bolo to dobré?

 1. Áno, vrátila by som žiakom pocit, že nič nedostanú zadarmo, že si musia všetko zaslúžiť poctivou prácou.
 2. Memorovanie a opakovanie. Že žiaci museli vedieť veci naspamäť. Teraz ledva vedia naspamäť násobilku. Aj učiteľky slovenčiny dávajú málo takých úloh. V našich časoch sme sa učili naspamäť každý rok poéziu alebo prózu.
 3. Nosenie triednej knihy zmizlo a to bolo riadne super. A tiež študentské knižočky – študentské preukazy, kde sa píšu známky a ospravedlnenky. To bolo fajn, žiak mal prehľad a pomaly to mizne.

Všetci respondenti si uvedomujú nástup nových spôsobov výučby pomocou IKT v školstve a využívajú ich. Uvedomujú si, že sú veľmi nápomocné, ak sú dobre pripravené. Na druhej strane, aj dobrá vec môže byť zle využitá a občas sa to aj stáva. Samozrejme, v školách je ešte stále veľká väčšina učiteľov, ktorí sa ešte len učia používať IKT a vôbec v tom nie sú takí zbehlí ako žiaci. To však vôbec neprekáža. Dôležité je, aby mali učitelia ochotu sa stále zlepšovať, zvlášť v dobe dištančného vzdelávania, ktoré je v súčasnosti aktuálne.

Záver

Konzum médií a technológií u žiakov sa stáva čoraz väčším problémom a hoci už teraz je zjavných viacero vznikajúcich negatívnych javov, jeho dôsledky budeme, žiaľ, môcť naplno zhodnotiť až o niekoľko rokov. Preto je dôležité tento problém neprehliadať a nezľahčovať ani v rodinách, ani v školách. Zvlášť učitelia majú povinnosť tieto aspekty zvážiť a dbať na to, aby sa technológie aj vo vyučovaní využívali v rozumnej miere a opodstatnene. Z uvedeného vyplýva, že využívať moderné technológie vo vyučovaní za každú cenu nie je správne. Je na učiteľovi zvážiť, akú techniku, koľko a akým spôsobom zapojí do vyučovania. Rovnako je dôležité, učiť žiakov využívať tieto prostriedky zmysluplne, v súlade s výchovno-vzdelávacími cieľmi a nezahlcovať žiakov technológiami zabúdajúc na osobný kontakt.

LITERATÚRA:

 1. ADAMEK, R. et al. 2010. Moderná didaktická technika v práci učiteľa. Košice: Elfa, 2010. 200 s. ISBN 978-80-80-86-15-3.
 2. JIRÁK, J., PAVLIČIKOVÁ, H. 2013. Médiá pod lupou. Praha: Powerprint, 2013. 187 s. ISBN 978-80-87415-70-2.
 3. SPITZER, M. 2014. Digitální demence. Brno: Host, 2014. 343 s. ISBN 978-80-7294-872-7.
 4. TUREK, I. 2014. Didaktika. Bratislava: Wolters Kluwer, 2014. 620 s. ISBN 9788081680045.


Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk