Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zrušenie výberového konania na funkciu riaditeľa školy

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Vyberáme z Riadenia školy

Je možné aby zriaďovateľ školy, okresný úrad, zrušil výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy z dôvodu, že predseda rady školy nedal hlasovať  o návrhu uznesenia na vymenovanie kandidáta na miesto riaditeľa?

Odpoveď:

Podľa § 24 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve "Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členov“.  V zmysle § 5 ods. 6 zákon 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme je výsledkom výberového konania určenie poradia uchádzačov na základe hodnotenia výberovou komisiou (in concreto radou školy). Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa školy na základe výsledkov výberového konania zriaďovateľovi doručením platného uznesenia. To znamená, že vymenovaniu riaditeľa školy predchádzajú z procesného hľadiska, dve osobitné aj keď vzájomné prepojené právne skutočnosti, a to výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa stanovením poradia na základe hodnotenia výberovej komisie a návrhu na vymenovanie riaditeľa školy formou samostatného uznesenia.

Predmetné zákonné ustanovenie § 24 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. teda neustanovuje potrebný počet hlasov pre jednotlivých uchádzačov v rámci výberového konania, ale definuje počet hlasov na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania riaditeľa. Z uvedeného vyplýva nutnosť odlíšiť proces výberu uchádzačov od uznesenia, ktoré svojim „hlasom“ potvrdia  i členovia rady školy, ktorí v procese výberu uchádzačov „nedali svoj hlas“ uchádzačovi , ktorého rada školy navrhuje zriaďovateľovi vymenovať do funkcie riaditeľa školy na základe výberového konania.

Návrh na vymenovanie riaditeľa školy formou samostatného uznesenia rady školy je teda samostatnou právnou skutočnosťou nadväzujúcou na určenie poradia uchádzačov na funkciu riaditeľa ako výsledku výberového konania.          

Ak v danom prípade rada školy nehlasovala o uznesení rady školy vo veci návrhu na vymenovanie konkrétneho kandidáta za  riaditeľa školy, je takéto výberové konanie neplatné z dôvodu porušenia ustanovenia § 24 ods. 12 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

Podľa § 11 ods. 4 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Okresný úrad v sídle kraja kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a preto patrí do jeho právomoci zrušiť výberové konanie na obsadenie  funkcie riaditeľa školy z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. 10. 2018


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov