Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ZMOS - workshop k téme školstva v podmienkach marginalizovaných komunít

Kategória: Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska zorganizovalo workshop, ktorý bol zameraný na problematiku školstva v podmienkach marginalizovaných komunít.

Cieľom bolo získať poznatky a osvojiť si možnosti na zlepšenie situácie najmä v oblasti predškolskej výchovy a vzdelávania v základných školách v špecifickej skupine miest a obcí s výrazným zastúpením rómskej komunity. Podujatie sa uskutočnilo 27. februára 2018 na Mestskom úrade v Poprade.

Účastníci workshopu sformulovali závery a odporúčania. Podľa nich sa odstránenie nedostatkov v školstve v podmienkach marginalizovaných komunít musí stať spoločenskou a politickou prioritou presahujúcou jedno volebné obdobie. Vykonanie všetkých systémových zmien v regionálnom školstve v podmienkach MRK musí byť realizované tak, aby bola zabezpečená vymožiteľnosť všetkých legislatívnych opatrení nielen zo strany orgánov verejnej správy, ale tiež rodičov detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Je potrebné urýchliť prípravu a schválenie systémových zmien v školstve v rámci Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.  V rámci tohto procesu zvažovať aj argumenty a riešenia obsiahnuté v analytickej štúdii „Súčasné problémy v regionálnom školstve a možnosti ich riešenia z pohľadu miest a obcí“ vypracovanej na pôde ZMOS v roku 2017 v rámci národného projektu Centrum sociálneho dialógu II. V rámci prípravy systémových zmien osobitne sa zamerať aj na problém optimalizácie siete škôl a školských zariadení, a s tým súvisiace potrebné úpravy systému financovania v súlade so súčasným rozdelením pôsobností. Je potrebné vrátiť kompetencie v oblasti školstva z pôsobnosti MV SR späť do pôsobnosti MŠVVaŠ SR.

Zdroj a ďalšie informácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov