Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmeny vyhlášok a nariadenia v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

V medzirezortnom pripomienkovaní sa nachádzajú vyhlášky o základnej škole, o materskej škole, o škole v prírode a nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov:

Zmena vyhlášky o základnej škole (vyhláška č. 320/2008 Z. z.)

 • zníženie administratívnej záťaže pedagogických zamestnancov v základných školách redukciou duplicitných požiadaviek na spracovanie niektorých údajov; zefektívnenie niektorých riadiacich procesov vedúcich pedagogických zamestnancov. 

V návrhu vyhlášky:

 • ponecháva na zvážení riaditeľa zriaďovať metodické združenia a predmetové komisie ako poradné orgány riaditeľa školy,
 • vypúšťa osobitné poverenie riaditeľa školy pre pedagogických zamestnancov vedením metodických združení a predmetových komisií, ak sú na škole zriadené,
 • vypúšťa osobitný záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pred uskutočnením vzdelávacích aktivít žiakov,
 • ustanovuje, že poverenie pedagogického zamestnanca plaveckým výcvikom alebo lyžiarskym výcvikom riaditeľ školy uvedie v dokumentácii spojenej s organizovaním plaveckého výcviku alebo lyžiarskeho výcviku,
 • ustanovuje vykonávanie dozoru nad žiakmi v osobitných prípadoch aj nepedagogickými zamestnancami,
 • vypúšťa ustanovenie týkajúce sa štruktúry rozvrhu hodín,
 • vypúšťajú z dokumentácie školy zápisnice z predmetovej komisie a metodického združenia.

Zmena vyhlášky o materskej škole (vyhláška č. 306/2008 Z. z.)

 • vypustenie ustanovení súvisiacich so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania a zníženie administratívnej záťaže.

Cieľom návrhu vyhlášky je vypustiť ustanovenia, ktoré boli upravené v zákone č. 245/2008 Z. z. a súvisia so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania s účinnosťou od 1. januára 2021, a zníženie administratívnej záťaže.

V návrhu vyhlášky:

 • mení sa zriaďovanie metodického združenia z obligatórneho na fakultatívne,
 • vypúšťa sa osobitné poverenie riaditeľa materskej školy pre pedagogického zamestnanca vedením metodického združenia, ak je v materskej škole zriadené,
 • vypúšťajú sa z dokumentácie materskej školy: správy z kontrolnej činnosti štátnej školskej inšpekcie(evidujú sa podľa zákona č. 395/2002 Z. z. ), evidencia pracovného času zamestnancov podľa osobitného predpisu(vedie sa podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce)evidencia úrazov detí a úrazov zamestnancov (evidujú sa podľa zákona č. 124/2006 Z. z.),prehľad o rozsahu vyučovacej činnosti a odbornej spôsobilosti pedagogických zamestnancov (uvádza sa v pracovnom poriadku, ktorého vypracovanie ustanovuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce), plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov (ide o už neaktuálny názov plánu profesijného rozvoja, ktorého vypracovanie ustanovuje zákon č. 138/2019 Z. z.), evidencia pošty(vedie sa podľa zákona č. 395/2002 Z. z.),rokovací poriadok pedagogickej rady školy, pracovný poriadok pedagogických zamestnancov(vypracovanie ustanovuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce),evidencia inventára(eviduje sa podľa zákona č. 431/2002 Z. z.),registratúrny poriadok (eviduje sa podľa zákona č. 395/2002 Z. z.).

Zmena vyhlášky o škole v prírode (vyhláška č. 305/2008 Z.z.)

 • zjednodušenie administratívnych postupov pri vysielaní detí a žiakov do školy v prírode.

V návrhu vyhlášky:

 • znižuje sa počet dní v týždni výchovno-vzdelávacieho procesu v škole v prírode,
 • vypúšťa sa plán výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť,
 • vypúšťa sa zabezpečenie písomného súhlasu zriaďovateľa na uskutočnenie školy v prírode,
 • vypúšťa sa uvádzanie pracovnej náplne zamestnancov v pláne organizačného zabezpečenia školy v prírode,
 • vypúšťa sa vypracovanie harmonogramu práce nadčas pedagogických zamestnancov; tento bude súčasťou plánu organizačného zabezpečenia školy v prírode,
 • vypúšťa sa poverenie na vykonávanie funkcie vedúceho školy v prírode z plánu organizačného zabezpečenia školy v prírode, nahrádza doklad o zdravotnom poistení žiaka fotokópiou dokladu o zdravotnom poistení žiaka pre účely prípadného poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Zmena nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia (nariadenie č. 630/2008 Z. z.) 

 • skvalitnenie prideľovania normatívnych finančných príspevkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení určených na financovanie osobných nákladov a prevádzkových nákladov

Navrhuje sa:

 • spôsob financovania škôl umeleckého priemyslu,
 • aktualizácia výpočtu hodnoty koeficientu kvalifikačnej štruktúry a to v súvislosti s nariadením vlády č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a § 14e ods. 1 a 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • úprava normatívneho financovania stredných športových škôl v súvislosti s aktualizáciou skupiny športov, úprava prechodného obdobia vo vzťahu k výpočtu normatívu pre špeciálne materské školy.

Zdroj: noveaspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk