Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva od 1. 9. 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly

Vyberáme z časti Riadenie školy

S účinnosťou od 1. septembra 2019 nastali úpravy v oblasti kariérového poradenstva. Zmeny prinesie zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý článkom V. mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Legislatíva:

Činnosť kariérového poradenstva sa bude zameriavať:

  • v škôlách a školských zariadeniach (materská škola, základná škola, gymnázium, stredná odborná škola, stredná športová škola, škola umeleckého priemyslu, konzervatórium, školský internát, diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) na výkon výchovnej, poradenskej a informačnej činnosti. 
  • v CPPPaP na výkon diagnostickej, koordinačnej a metodickej činnosti (predovšetkým výmena informácií o trhu práce).

Na realizácii kariérového poradenstva sa budú podieĺať:

  • v školách a školských zariadeniach najmä učiteľ a vychovávateľ, za výkon kariérového poradenstva bude niesť hlavnú zodpovednosť kariérový poradca,ak nie je ustanovený, tak výchovný poradca, riaditeľ môže vo vnútornom predpise určiť kariérovú pozíciu školský poradca (vykonáva špecializované činnosti kariérového poradcu, výchovného poradcu a školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní), činnosť výchovného poradcu a kariérového poradcu môže vykonávať aj školský psychológ, ak tam vykonáva pracovnú činnosť.
  • v CPPPaP - kariéroví poradcovia, ktorých ťažisko práce bude spočívať najmä vo výkone činností kariérového poradenstva (diagnostika, informácie o trhu práce – komunikácia so zamestnávateľmi...).

Od 1. 9. 2019 nariadením vlády SR, dôjde k zníženiu priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov na kariérových pozíciách kariérový poradca, školský poradca a výchovný poradca (v prípade, že v škole alebo školskom zariadení nepôsobí kariérový poradca).

Podľa zodpovedajúcich štatútov príslušných priamoriadených organizácií MŠVVaŠ SR je výskum, metodická pomoc, vzdelávanie a poradenstvo v oblasti výchovného poradenstva (v podsystéme, ktorého je kariérové poradenstvo) v kompetencii VÚDPaP a vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu a príprave zabezpečuje súčinnosť pri zabezpečovaní kariérového poradenstva na základných školách a stredných školách ŠIOV. Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, ktoré musí spĺňať kariérový poradca ako odborný zamestnanec v CPPPaP upraví všeobecno záväzný právny predpis podľa § 85 a zákona č. 138/2009 Z. z.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/karierove-poradenstvo/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov