Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách

Kategória: Aktuality

Vyhláška 142/2018 Z.z.

V Zbierke zákonov vyšla vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách. Účinnosť vyhlášky: 1. september 2018.

Nové znenie vyhlášky umožnuje žiakom bilingválnych gymnázií vykonať maturitnú skúšku zo skupiny predmetov cudzí jazyk ako voliteľného predmetu maturitnej skúšky aj na úrovni B1. Vypúšťa sa ustanovenie týkajúce sa organizácie maturitnej skúšky v školách alebo triedach s bilingválnym vzdelávaním a predmet náuka o spoločnosti je nahradený predmetom občianska náuka.

Pripúšťa sa ďalej možnosť prispôsobenia maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a voľby predmetu matematika alebo občianska náuka namiesto predmetu cudzí jazyk pre žiakov so sluchovým postihnutím.

Upravuje sa dĺžka trvania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa skracuje zo 150 minút na 90 minút (pre školy s vyučovacím jazykom maďarským). Upravujú sa podrobnosti hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky tak, aby výpočet úspešnosti žiaka na maturitnej skúške v externej časti a písomnej forme internej časti sa nevyjadroval ako podiel celkového počtu bodov a počtu úloh, ale ako priemer úspešnosti jednotlivých častí testu. 

Legislatívny proces vo vláde: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/894

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov