Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Materské školy Autor/i: noveaspi.sk

Návrh zákona rieši právo na ochranu pred prejavmi sociálno-patologického správania, nový postup pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov, dve kategórie pedagogických zamestnancov, nový kariérny systémy, zmenu systému výkonu atestácií a zmeny kreditového príplatku. 

Návrh zákona rieši právo na ochranu pred prejavmi sociálno-patologického správania, definuje podrobnosti o práve na ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pracovnej činnosti. Zavádza pojem pracovná činnosť,  povinnosť ovládať jazyk národnostnej menšiny (ako predpoklad na vyučovanie predmetu v jazyku národnostnej menšiny), zavádza nový postup pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov a povinnosť oznámiť nespĺňanie kvalifikačných predpokladov písomne. Upravuje postup pedagogického (odborného) zamestnanca v prípade, ak nesúhlasí s výsledkom posúdenia splnenia kvalifikačných predpokladov.

Kategórie pedagogických zamestnancov sa sprehľadňujú do skupín pedagogických zamestnancov zodpovedných za uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu a podieľajúcich sa na jeho uskutočňovaní (školský špeciálny pedagóg). Samostatnou kategóriou pedagogických zamestnancov je učiteľ profesijného rozvoja (podkategórie - lektor vzdelávania, metodik profesijného rozvoja a mentor atestačného konania). Zavádza sa kategória kariérový poradca. Zavádza sa podmienka výkonu pracovnej činnosti najmenej 5 rokov v kariérovom stupni samostatný pedagogický (odborný) pred zaradením do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 1. atestáciou (rovnaká podmienka platí pre 2. atestáciu).

Mení sa systém funkčného vzdelávania. Program sa člení na základný modul (absolvovaný pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa) a rozširujúci (najneskôr do piatich rokov od začiatku výkonu funkcie riaditeľa).

Zavádza sa pojem predatestačné vzdelávaniekvalifikačné vzdelávanie a nová povinnosť absolvovať aktualizačné vzdelávanie najmenej 20 hodín za školský rok. Navrhuje sa zmena systému výkonu atestácií, odbúrava sa povinnosť písania a obhajoby atestačnej práce a zavádza sa príprava a obhajoba atestačného portfólia. Navrhuje sa zmena kreditového systému. Kredity sa uznajú za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia, funkčného vzdelávania a špecializačného vzdelávania, za ostatného druhy vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa kredity uznávať nebudú.

Zavádza sa kontrola v profesijnom rozvoji a správne delikty, zavádza sa zjednodušený pojem informačného systému verejnej správy - Centrálny register.

Legislatívny proces vo vláde

Zdrojhttps://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk