Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Základné školy môžu opäť získať príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší II.  Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 17. 1. 2019 (minedu.sk).

Oprávnení žiadatelia:

  • základné školy v zmysle § 27 ods. 2 písm. b) a § 95 ods. 1 písm. b)* zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s právnou subjektivitou (základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v zmysle § 95 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením),
  • zriaďovateľ základnej školy v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu, zriaďovateľom sa pre účely tejto výzvy myslia nasledovní zriaďovatelia podľa §19 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • obec,
  • okresný úrad v sídle kraja,
  • štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
  • iná právnická alebo fyzická osoba.

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 17.01.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 18.02.2019

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2QOo5ZJ


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov