Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výskum zručností slovenských učiteľov nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: piaac.nucem.sk

Výsledky Výskumu zručností slovenských učiteľov nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ktorý bol realizovaný v NÚCEM v rámci Národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (ďalej PIAAC), ukázali, že prioritou by malo byť aj zvýšenie atraktivity a statusu učiteľského povolania. Zo strany vedenia škôl treba podporiť odolnosť učiteľov voči stresu a psychickú pohodu.

Existujúce výskumy naznačujú významnú koreláciu kognitívnych zručností medzi učiteľmi a akademických výsledkov žiakov v škole spolu s vplyvom iných nekognitívnych faktorov, ktoré môžu hrať rolu vo výkone učiteľa a jeho vyučovacích metódach. Pochopenie osobnosti učiteľa, jeho kompetencií, zručností a kariérneho záujmu poskytuje dôležité dôkazy pre stanovenie odporúčaní na zlepšenie vzdelávania budúcich učiteľov na fakultách univerzít a vysokých škôl a tiež pre lepšie zameranie celoživotného vzdelávania a učenia učiteľov.

Zapojení učitelia v PIAAC Online preukázali vysoké kognitívne skóre. V porovnaní s vysokoškolsky vzdelanou populáciou zapojenou do 1. cyklu medzinárodného výskumu PIAAC (2012) dosiahli vo všetkých kognitívnych zručnostiach vyššie skóre. Z hľadiska veku sa v matematickej gramotnosti nepreukázali žiadne významné rozdiely medzi najmladšími a najstaršími učiteľmi. V príprave budúcich učiteľov je dôležité, čo najviac rozvíjať matematické zručnosti, ako sú analytické a kritické myslenie, posudzovanie pravdivosti a spracovanie informácií z rôznych zdrojov, strategické metódy riešenia problémov a pod.

Z hľadiska osobnostných charakteristík boli u učiteľov najviac preferované organizovanosť, sebakontrola, usilovnosť (ambicióznosť) patriace pod dimenziu svedomitosť. Ďalej to bola rozhodnosť patriaca pod dimenziu extroverzia a spolupráca spadajúca pod dimenziu ochota. Tieto charakteristiky sú dôležité, pretože sú úzko späté s odolnosťou, resp. schopnosťou zvládať náročné situácie a podmienky. Štatistické rozdiely sme zaznamenali v osobnostných dimenziách ochota, ktorá bola vyššia u učiteľov zo ZŠ a otvorenosť novým výzvam, ktorá bola viac preferovaná učiteľmi z GYM a SOŠ oproti ich kolegom zo ZŠ. Zistenia preukázali, že s vekom stúpa dimenzia svedomitosti.

V hľadaní si novej práce boli najaktívnejší učitelia do 34 rokov, pričom muži podnikali významne viac aktívnych krokov v hľadaní si novej práce v porovnaní so ženami. Na zvýšenú aktivitu učiteľov (aj zo ZŠ, aj zo SŠ) vplývala nízka mzda, najmä, ak bola výrazne nižšia (o viac ako 30 %), ako priemerná mzda vysokoškolsky vzdelaných ľudí v danom okrese.

Zdroj a celé znenie správy: https://piaac.nucem.sk/wp-content/uploads/2022/05/TS_Medzinarodna-konferencia-PIAAC-1.pdf a tu: https://piaac.nucem.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk