Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa platnej legislatívy

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č.1/2019

Ponúkame prehľad a analýzu základných právnych predpisov súvisiacich s vykonávaním funkcie riaditeľa školy. 

Základné právne predpisy

 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“),
 • Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch“),
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“).

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch označuje riaditeľa školy za vedúceho pedagogického zamestnanca, preto sa ho týkajú všetky ustanovenia o pedagogických zamestnancoch, a to najmä ustanovenia o jeho právach a povinnostiach pri výkone svojej funkcie. V ustanovení § 3 ods. 7 zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch sa ustanovuje, že pedagogický zamestnanec má v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti postavenie chránenej osoby v zmysle ustanovenia § 139 ods. 1 písm. h) Trestného zákona. Rovnaké postavenie podľa § 4 ods. 4 má aj odborný zamestnanec.

Riaditeľ podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch udeľuje kredity pedagogickým zamestnancom za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti a za ich získanie im vydáva osvedčenie. Podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z., riaditeľ rozhoduje o ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického alebo odborného zamestnanca. Úkony riaditeľa a účastníka konania sa v tomto konaní vykonávajú výlučne v listinnej podobe.

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Podľa zákona o štátnej správe v školstve vykonáva riaditeľ školy štátnu správu v školstve na úseku škôl. Riaditeľ je vymenúvaný aj odvolávaný zriaďovateľom školy.

V § 5 ods. 2 zákona o štátnej správe v školstve je ustanovené, že školu riadi riaditeľ, pričom zákon taxatívne ustanovuje, že riaditeľ zodpovedá za:

 • a) dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi,
 • b) vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 • c) vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
 • d) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy alebo školského zariadenia,
 • e) každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,
 • f) úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,
 • g) rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,
 • h) riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia.

Zákon o štátnej správe v školstve v ďalších odsekoch § 5 ods. 3, 4 ustanovuje, že riaditeľ vykonáva štátnu správu v prvom stupni a rozhoduje:

 • a) o prijatí žiaka do školy,
 • b) o odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka,
 • c) o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka,
 • d) o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
 • e) o oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
 • f) o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
 • g) o uložení výchovných opatrení,
 • h) o povolení vykonať komisionálnu skúšku,
 • i) o povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
 • j) o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení,
 • k) o individuálnom vzdelávaní žiaka,
 • l) o vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu,
 • m) o individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí,
 • n) o umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu.

Správne konanie

Podľa § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na rozhodovanie podľa § 5 ods. 3 okrem pokarhania riaditeľom školy a pochvaly riaditeľom školy, § 5 ods. 4 okrem pokarhania riaditeľom školy, podmienečného vylúčenia a pochvaly riaditeľom školy, § 5 ods. 15, § 6 ods. 4 a 5, § 8 ods. 2 druhej vety, § 9 ods. 5, § 10 ods. 4, 5 a 8, § 14 ods. 4, ods. 6 písm. b), § 16 až 18 a § 37 a sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní t. j. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 128 ods. 1 Trestného zákona je riaditeľ školy verejným činiteľom, lebo má oprávnenia vydávať rozhodnutia v správnom konaní podľa ustanovení Správneho poriadku (zákon č. 71/1967 Zb.), ktorými rozhoduje o právach a právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb. Riaditeľ ako verejný činiteľ môže byť pre zneužitie svojich právomocí trestné stíhaný, a to v súvislosti s rozhodnutiami v správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.) za zneužitie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona.

Predkladanie dokumentov

Podľa zákona o štátnej správe v školstve je úlohou riaditeľa predkladať zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie nasledujúce dokumenty:

 • a) návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried,
 • b) návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
 • c) návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
 • d) návrh rozpočtu,
 • e) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
 • f) správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. d),
 • g) správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,
 • h) koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
 • i) informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ďalšie povinnosti riaditeľa školy

Riaditeľ je povinný:

 • absolvovať funkčné vzdelávanie,
 • oznámiť obci požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
 • oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt, zanedbávanie riadneho plnenia školskej dochádzky.

Vyhlášky

Vyhlášky z oblasti školstva upravujú ďalšie úlohy riaditeľa školy, čím sa rozširuje ich okruh. Podľa nich riaditeľ vydáva organizačný poriadok školy a prevádzkové poriadky telocvične, odborných učební a pracovísk, ktoré sa v týchto priestoroch umiestnené na viditeľnom mieste. Riaditeľ podľa týchto vyhlášok môže poveriť usmerňovaním výchovno-vzdelávacej činnosti školy svojho zástupcu a pod.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov