Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhláška o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení vyšla v Zbierke zákonov pod č. 435/2020 Z. z. Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Zmeny sa týkajú zníženia administratívnej záťaže pri vypracúvaní správ. Návrhom vyhlášky sa oproti súčasnej právnej úprave z niektorých obligatórnych údajov sa stávajú fakultatívne a vypúšťajú sa údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy, údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy; tieto údaje bude možné zahrnúť do správy fakultatívne, cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia.

Vyhláška č. 9/2005 Z.z., , ktorou sa mení vyhláška č. 31/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 189/2004 Z.z.

Zdroj: noveaspi.sk a https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/435/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov