Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy po uvoľnení opatrení

Kategória: Aktuality Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 6/2021

Epidemiologická situácia na Slovensku sa zlepšuje. Výsledkom je uvoľňovanie protiepidemiologických opatrení aj v školskom prostredí. Stále sú však v platnosti určité zákazy a obmedzenia, ktoré treba rešpektovať. Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy možno už realizovať prezenčne, avšak za rešpektovania aktuálnych protiepidemiologických opatrení a obmedzení. V príspevku sa venujeme vyhláseniu výberového konania, rade školy ako výberovej komisii, priebehu výberového konania, opatreniam pri ohrození verejného zdravia, aj návrhu na vymenovanie riaditeľa. 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie, ktorými sú najmä televízia, rozhlas a internet. V súčasnej dobe sa vyhlásenie výberového konania realizuje spravidla uverejnením na internetovej stránke zriaďovateľa, prípadne aj na internetových portáloch zaoberajúcich sa zverejňovaním voľných pracovných miest.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obsah oznámenia vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a mal by obsahovať:

 1. názov školy vrátane obce, kde je sídlo školy,
 2. funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
 3. kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch,
 4. iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
 • podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • mať ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • splnenie podmienky neodvolania z funkcie riaditeľa z dôvodov podľa § 3 odseku 7 písm. a), c) a e) alebo odseku 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“),
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia,
 • zoznam požadovaných dokladov – požadované doklady by mali umožniť zriaďovateľovi a výberovej komisii posúdiť schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné na výkon funkcie riaditeľa a dodržanie všetkých zákonom stanovených požiadaviek a podmienok,
 • dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.

Podľa § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnávateľ je pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy.

Z uvedeného vyplýva aj pre zriaďovateľa povinnosť v oznámení o vyhlásení výberového konania uviesť sumu základnej zložky platu. Táto základná zložka platu by mala byť vyčíslená podľa platovej tarify pedagogického zamestnanca s 1. atestáciou pre danú školu vrátane zvýšenia tarify za päť rokov praxe a najnižšiu výšku príplatku za riadenie. Ide o povinné zložky platu prináležiace funkcii riaditeľa školy.

Podľa § 30e ods. 21 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) v čase krízovej situácie sa čestným vyhlásením nahrádza posúdenie zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, podľa odseku 1 písm. c), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3ca. Do tejto kategórie patria aj pedagogickí zamestnanci, pretože sa u nich podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje zdravotná spôsobilosť. Toto čestné vyhlásenie sa musí nahradiť posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie. Splnenie tejto povinnosti by mal kontrolovať zriaďovateľ.

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na obsadenie funkcie riaditeľa zabezpečuje zriaďovateľ. Okrem toho musí zriaďovateľ posúdiť aj všetky ostatné predpoklady požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi na funkciu riaditeľa školy, ako aj predloženie všetkých potrebných dokladov. V prípade nepredloženia všetkých požadovaných dokladov zákon neukladá povinnosť zriaďovateľovi vyzývať na dodatočné predloženie dokladov.

Rada školy ako výberová komisia

Výberovou komisiou na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa je rada školy. Rada školy pri základných školách zriadených obcou (mestom) vyzve príslušný okresný úrad v sídle kraja a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov do rady školy na účely výberového konania s riadnym hlasom. Rada školy pri stredných školách zriadených samosprávnym krajom vyzve príslušný okresný úrad v sídle kraja, Štátnu školskú inšpekciu a jedného delegovaného zástupcu samosprávneho kraja s riadnym hlasom; v stredných zdravotníckych školách zriadených samosprávnym krajom je prizývaný delegovaný zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

V súlade so subsidiárnym použitím ustanovenia § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“) rada školy ako výberová komisia pozve na výberové konanie tých uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, a to najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Výberová komisia má uchádzačov pozvať sedem dní pred začatím výberového konania, nie zaslať pozvánku sedem dní pred začatím výberového konania.

Pozvánku na výberové konanie treba zasielať s dostatočným časovým predstihom zohľadňujúcim dobu potrebnú na poštovú prepravu zásielky. Kto pozýva uchádzačov v mene rady školy vyplýva zo štatútu rady školy, ak sa rada školy neuzniesla na niečom inom. Zvyčajne je to predseda rady školy.

Výberovým konaním na obsadenie miesta riaditeľa školy sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať na mieste vedúceho zamestnanca. Pri výberovom konaní sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovená zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Otázky výberovej komisie by mali smerovať len k schopnostiam, odborným znalostiam a skúsenostiam uchádzačov a je potrebné sa vyvarovať otázok týkajúcich sa oblastí, na ktoré sa vzťahuje zákaz diskriminácie.

Priebeh výberového konania a opatrenia pri ohrození verejného zdravia

Aj keď to zákon explicitne nevyžaduje, je vhodné zaznamenať priebeh výberového konania pred výberovou komisiou v zápisnici o priebehu výberového konania. Priebeh výberového konania pred výberovou komisiou nie je zákonom striktne určený. Je preto na výberovej komisii, aby si tento postup upravila.

Podľa § 1 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, účinnej od 17. mája 2021 (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR č. 208“) sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy s obmedzením počtu osôb podľa aktuálneho Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT-u“). Zároveň však uvedená vyhláška v § 1 ods. 3 písm. d) upravuje ako výnimku z tohto zákazu aj zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa sa uskutočňuje na základe § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. Z uvedeného dôvodu možno výberové konanie zaradiť do uvedenej výnimky, t. j. ako iné podujatie, ktoré sa uskutočňuje podľa zákona.

Vyhláška ÚVZ SR č. 208 upravuje v § 4 opatrenia pre výkon zasadnutí alebo schôdzí orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona a volieb. Do tejto skupiny patrí aj výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy. Pri výberovom konaní musia byť dodržané nasledujúce opatrenia:

 1. vstup a pobyt v mieste výberového konania umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 2. vykonávať častú dezinfekciu priestorov,
 3. hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 4. zaistiť pri vstupe do priestorov, kde sa koná výberové konanie dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 5. zabezpečiť pri vstupe do priestorov, kde sa koná výberové konanie oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 6. zaistiť pri vstupe do priestorov, kde sa koná výberové konanie dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 7. zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 1: ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto výberového konania,2. zákaz podávania rúk,
 8. zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, kde sa koná výberové konanie,
 9. pri účasti na výberovom konaní a pri príchode a odchode z priestorov, kde sa koná výberové konanie zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 10. organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich výberového konania.

Okrem uvedeného treba preveriť aktuálne podmienky platné pre konkrétnu lokalitu. Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

Pozn.: Vzhľadom na skutočnosť, že protiepidemiologické opatrenia a obmedzenia sa neustále menia v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie, tak vyššie uvedené opatrenia a obmedzenia môžu byť upravené alebo aj úplne zrušené príslušnými orgánmi. Z uvedeného dôvodu nie je možné garantovať ich aktuálnosť aj v čase vydania článku, resp. v čase oboznámenia sa s článkom čitateľmi.

Všetky vyššie uvedené povinnosti súvisiace s protiepidemiologickými opatreniami je povinný v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. povinný zabezpečiť zriaďovateľ, ktorý organizačne zabezpečuje výberové konanie.

V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou môžu pri výberovom konaní nastať aj nepredvídané okolnosti.

Príklad:

Jeden z uchádzačov je v povinnej karanténe alebo v domácej izolácii. Z uvedených dôvodov sa nemôže zúčastniť výberového konania a žiada zriaďovateľa o preloženie termínu výberového konania. Uvedená skutočnosť nie je dôvodom na zmenu termínu výberového konania, ale ide len o subjektívnu prekážku na strane uchádzača.

Podľa § 24 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. orgán školskej samosprávy je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy treba nadpolovičný počet hlasov prítomných členov orgánu školskej samosprávy. Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členov.

Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa sú členmi rady školy:

 • pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce aj jeden delegovaný zástupca okresného úradu v sídle kraja a jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie,
 • pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja sú členmi rady školy aj jeden delegovaný zástupca okresného úradu v sídle kraja, jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie a jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja; v stredných zdravotníckych školách je členom rady školy aj jeden delegovaný zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Vzhľadom k uvedenému sa delegovaní zástupcovia vyššie uvedených inštitúcii započítavajú do celkového počtu členov rady školy len vtedy, ak došlo ich delegácii, t. j. fyzicky sa dostavili a predložili delegačný list alebo aj vtedy, ak bol doručený delegačný list vopred, ale v konečnom dôsledku sa nedostavili na výberové konanie. Celkový počet členov rady školy je rozhodujúci vo vzťahu k prijatiu uznesenia vo veci vymenovania riaditeľa školy.

Uznesenie rady školy vo veci vymenovania riaditeľa školy je nevyhnutnou podmienkou platnosti a zákonnosti výberového konania.

Prijatie uznesenia vo veci vymenovania riaditeľa školy nemožno zamieňať so samotným výberom najvhodnejšieho kandidáta spomedzi uchádzačov. Samotná voľba sa môže uskutočniť tajným alebo verejným hlasovaním. Podrobnosti a podmienky o priebehu výberového konania a voľbe riaditeľa by si mala rada školy stanoviť už pred začatím výberového konania. Môže tak predísť zbytočným komplikáciám, ktoré môžu vzniknúť z nedôslednej prípravy výberového konania. Okrem iného je potrebné zaoberať sa napr. aj možnosťou rovnosti hlasov.

Návrh na vymenovanie riaditeľa

Posledným krokom rady školy v rámci výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa školy je návrh na vymenovanie riaditeľa, ktorý podáva rada školy zriaďovateľovi najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania. V súlade s § 38b ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“) neplynie dvojmesačná lehota na predloženie návrhu rady školy zriaďovateľovi. Uvedené ustanovenie nemá slúžiť na úmyselné a svojvoľné odkladanie predloženia návrhu na vymenovanie riaditeľa. Zmyslom právnej úpravy je zachovať možnosť uskutočniť výberové konania, ktoré už boli vyhlásené, ale kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii ich nebolo možno zrealizovať do dvoch mesiacov od ich vyhlásenia. Toto ustanovenie umožňuje v čase krízovej situácie uskutočniť aj skôr vyhlásené výberové konania a rade školy umožňuje predložiť návrh na vymenovanie riaditeľa aj po uplynutí dvojmesačnej lehoty.

Dodržanie všetkých podmienok výberového konania je dôležité z hľadiska jeho zákonnosti. Nedodržanie podmienok výberového konania môže byť predmetom súdneho konania. Podľa § 5 ods. 10 zákona č. 552/2003 Z. z. uchádzač, ktorý sa cíti poškodený v dôsledku nedodržania podmienok pri výberovom konaní, môže sa domáhať svojich práv na súde vrátane primeranej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie, ktorými sú najmä televízia, rozhlas a internet. V súčasnej dobe sa vyhlásenie výberového konania realizuje spravidla uverejnením na internetovej stránke zriaďovateľa, prípadne aj na internetových portáloch zaoberajúcich sa zverejňovaním voľných pracovných miest.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obsah oznámenia vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a mal by obsahovať:

 1. názov školy vrátane obce, kde je sídlo školy,
 2. funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
 3. kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch,
 4. iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
 • podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • mať ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • splnenie podmienky neodvolania z funkcie riaditeľa z dôvodov podľa § 3 odseku 7 písm. a), c) a e) alebo odseku 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“),
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia,
 • zoznam požadovaných dokladov – požadované doklady by mali umožniť zriaďovateľovi a výberovej komisii posúdiť schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné na výkon funkcie riaditeľa a dodržanie všetkých zákonom stanovených požiadaviek a podmienok,
 • dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.

Podľa § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zamestnávateľ je pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy.

Z uvedeného vyplýva aj pre zriaďovateľa povinnosť v oznámení o vyhlásení výberového konania uviesť sumu základnej zložky platu. Táto základná zložka platu by mala byť vyčíslená podľa platovej tarify pedagogického zamestnanca s 1. atestáciou pre danú školu vrátane zvýšenia tarify za päť rokov praxe a najnižšiu výšku príplatku za riadenie. Ide o povinné zložky platu prináležiace funkcii riaditeľa školy.

Podľa § 30e ods. 21 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) v čase krízovej situácie sa čestným vyhlásením nahrádza posúdenie zdravotnej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o zamestnanie, podľa odseku 1 písm. c), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3ca. Do tejto kategórie patria aj pedagogickí zamestnanci, pretože sa u nich podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje zdravotná spôsobilosť. Toto čestné vyhlásenie sa musí nahradiť posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu najneskôr do 90 dní od skončenia krízovej situácie. Splnenie tejto povinnosti by mal kontrolovať zriaďovateľ.

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na obsadenie funkcie riaditeľa zabezpečuje zriaďovateľ. Okrem toho musí zriaďovateľ posúdiť aj všetky ostatné predpoklady požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi na funkciu riaditeľa školy, ako aj predloženie všetkých potrebných dokladov. V prípade nepredloženia všetkých požadovaných dokladov zákon neukladá povinnosť zriaďovateľovi vyzývať na dodatočné predloženie dokladov.

Rada školy ako výberová komisia

Výberovou komisiou na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa je rada školy. Rada školy pri základných školách zriadených obcou (mestom) vyzve príslušný okresný úrad v sídle kraja a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov do rady školy na účely výberového konania s riadnym hlasom. Rada školy pri stredných školách zriadených samosprávnym krajom vyzve príslušný okresný úrad v sídle kraja, Štátnu školskú inšpekciu a jedného delegovaného zástupcu samosprávneho kraja s riadnym hlasom; v stredných zdravotníckych školách zriadených samosprávnym krajom je prizývaný delegovaný zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

V súlade so subsidiárnym použitím ustanovenia § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“) rada školy ako výberová komisia pozve na výberové konanie tých uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, a to najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Výberová komisia má uchádzačov pozvať sedem dní pred začatím výberového konania, nie zaslať pozvánku sedem dní pred začatím výberového konania.

Pozvánku na výberové konanie treba zasielať s dostatočným časovým predstihom zohľadňujúcim dobu potrebnú na poštovú prepravu zásielky. Kto pozýva uchádzačov v mene rady školy vyplýva zo štatútu rady školy, ak sa rada školy neuzniesla na niečom inom. Zvyčajne je to predseda rady školy.

Výberovým konaním na obsadenie miesta riaditeľa školy sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať na mieste vedúceho zamestnanca. Pri výberovom konaní sa musí dodržiavať zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch ustanovená zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.

Otázky výberovej komisie by mali smerovať len k schopnostiam, odborným znalostiam a skúsenostiam uchádzačov a je potrebné sa vyvarovať otázok týkajúcich sa oblastí, na ktoré sa vzťahuje zákaz diskriminácie.

Priebeh výberového konania a opatrenia pri ohrození verejného zdravia

Aj keď to zákon explicitne nevyžaduje, je vhodné zaznamenať priebeh výberového konania pred výberovou komisiou v zápisnici o priebehu výberového konania. Priebeh výberového konania pred výberovou komisiou nie je zákonom striktne určený. Je preto na výberovej komisii, aby si tento postup upravila.

Podľa § 1 ods. 1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, účinnej od 17. mája 2021 (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR č. 208“) sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy s obmedzením počtu osôb podľa aktuálneho Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT-u“). Zároveň však uvedená vyhláška v § 1 ods. 3 písm. d) upravuje ako výnimku z tohto zákazu aj zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa sa uskutočňuje na základe § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. Z uvedeného dôvodu možno výberové konanie zaradiť do uvedenej výnimky, t. j. ako iné podujatie, ktoré sa uskutočňuje podľa zákona.

Vyhláška ÚVZ SR č. 208 upravuje v § 4 opatrenia pre výkon zasadnutí alebo schôdzí orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona a volieb. Do tejto skupiny patrí aj výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy. Pri výberovom konaní musia byť dodržané nasledujúce opatrenia:

 1. vstup a pobyt v mieste výberového konania umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 2. vykonávať častú dezinfekciu priestorov,
 3. hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 4. zaistiť pri vstupe do priestorov, kde sa koná výberové konanie dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 5. zabezpečiť pri vstupe do priestorov, kde sa koná výberové konanie oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 6. zaistiť pri vstupe do priestorov, kde sa koná výberové konanie dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 7. zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 1: ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto výberového konania,2. zákaz podávania rúk,
 8. zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, kde sa koná výberové konanie,
 9. pri účasti na výberovom konaní a pri príchode a odchode z priestorov, kde sa koná výberové konanie zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
 10. organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich výberového konania.

Okrem uvedeného treba preveriť aktuálne podmienky platné pre konkrétnu lokalitu. Naďalej platí, že regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z. v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

Pozn.: Vzhľadom na skutočnosť, že protiepidemiologické opatrenia a obmedzenia sa neustále menia v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie, tak vyššie uvedené opatrenia a obmedzenia môžu byť upravené alebo aj úplne zrušené príslušnými orgánmi. Z uvedeného dôvodu nie je možné garantovať ich aktuálnosť aj v čase vydania článku, resp. v čase oboznámenia sa s článkom čitateľmi.

Všetky vyššie uvedené povinnosti súvisiace s protiepidemiologickými opatreniami je povinný v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. povinný zabezpečiť zriaďovateľ, ktorý organizačne zabezpečuje výberové konanie.

V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou môžu pri výberovom konaní nastať aj nepredvídané okolnosti.

Príklad:

Jeden z uchádzačov je v povinnej karanténe alebo v domácej izolácii. Z uvedených dôvodov sa nemôže zúčastniť výberového konania a žiada zriaďovateľa o preloženie termínu výberového konania. Uvedená skutočnosť nie je dôvodom na zmenu termínu výberového konania, ale ide len o subjektívnu prekážku na strane uchádzača.

Podľa § 24 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. orgán školskej samosprávy je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy treba nadpolovičný počet hlasov prítomných členov orgánu školskej samosprávy. Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členov.

Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa sú členmi rady školy:

 • pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce aj jeden delegovaný zástupca okresného úradu v sídle kraja a jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie,
 • pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja sú členmi rady školy aj jeden delegovaný zástupca okresného úradu v sídle kraja, jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie a jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja; v stredných zdravotníckych školách je členom rady školy aj jeden delegovaný zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Vzhľadom k uvedenému sa delegovaní zástupcovia vyššie uvedených inštitúcii započítavajú do celkového počtu členov rady školy len vtedy, ak došlo ich delegácii, t. j. fyzicky sa dostavili a predložili delegačný list alebo aj vtedy, ak bol doručený delegačný list vopred, ale v konečnom dôsledku sa nedostavili na výberové konanie. Celkový počet členov rady školy je rozhodujúci vo vzťahu k prijatiu uznesenia vo veci vymenovania riaditeľa školy.

Uznesenie rady školy vo veci vymenovania riaditeľa školy je nevyhnutnou podmienkou platnosti a zákonnosti výberového konania.

Prijatie uznesenia vo veci vymenovania riaditeľa školy nemožno zamieňať so samotným výberom najvhodnejšieho kandidáta spomedzi uchádzačov. Samotná voľba sa môže uskutočniť tajným alebo verejným hlasovaním. Podrobnosti a podmienky o priebehu výberového konania a voľbe riaditeľa by si mala rada školy stanoviť už pred začatím výberového konania. Môže tak predísť zbytočným komplikáciám, ktoré môžu vzniknúť z nedôslednej prípravy výberového konania. Okrem iného je potrebné zaoberať sa napr. aj možnosťou rovnosti hlasov.

Návrh na vymenovanie riaditeľa

Posledným krokom rady školy v rámci výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa školy je návrh na vymenovanie riaditeľa, ktorý podáva rada školy zriaďovateľovi najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania. V súlade s § 38b ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“) neplynie dvojmesačná lehota na predloženie návrhu rady školy zriaďovateľovi. Uvedené ustanovenie nemá slúžiť na úmyselné a svojvoľné odkladanie predloženia návrhu na vymenovanie riaditeľa. Zmyslom právnej úpravy je zachovať možnosť uskutočniť výberové konania, ktoré už boli vyhlásené, ale kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii ich nebolo možno zrealizovať do dvoch mesiacov od ich vyhlásenia. Toto ustanovenie umožňuje v čase krízovej situácie uskutočniť aj skôr vyhlásené výberové konania a rade školy umožňuje predložiť návrh na vymenovanie riaditeľa aj po uplynutí dvojmesačnej lehoty.

Dodržanie všetkých podmienok výberového konania je dôležité z hľadiska jeho zákonnosti. Nedodržanie podmienok výberového konania môže byť predmetom súdneho konania. Podľa § 5 ods. 10 zákona č. 552/2003 Z. z. uchádzač, ktorý sa cíti poškodený v dôsledku nedodržania podmienok pri výberovom konaní, môže sa domáhať svojich práv na súde vrátane primeranej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

 10-dňová demo licencia po registrácii užívateľského konta zdarma

 Zdroj: Manažment školy v praxi č. 6/2021 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov