Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo zriaďovateľ

Usmernenie k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu zamestnanca

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Žiadosti na uhradenie príspevku na rekreáciu predkladá škola zriaďovateľovi, zriaďovateľ odboru školstva okresného úradu v sídle kraja a okresný úrad v sídle kraja ministerstvu školstva.

Úhrada cestovných nákladov na dopravu žiaka

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa určujú podľa §4aa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a ...

Nový školský rok v redizajne

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Najväčšími nepriateľmi zmien v prostredí školy je falošný pocit sebauspokojenia smerujúci k stagnácii a klamný pocit naliehavosti prejavujúci sa v množstve nezmyselných aktivít oberajúcich pedagógov o silu na potrebné zmeny (modifikované podľa Kot...

Dohodovacie konanie - august 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Do databázy Rozpočet_2020_V7 pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2020 boli premietnuté zmeny z dôvodu dofinancovania nedostatku normatívnych finančných prostriedkov prostredníctvom dohodovacieho konania podľa metodiky a kritérií Príloha č.1.

COVID-19 Zriaďovatelia budú môcť na základe vlastného rozhodnutia využiť školské kuchyne

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Zriaďovatelia budú môcť na základe vlastného rozhodnutia využiť školské kuchyne na to, aby za sprísnených hygienických a bezpečnostných podmienok navarili a doviezli jedlo sociálne odkázaným ľuďom, prioritne seniorom.

Manažment školy v praxi a čítanie počas mimoriadných opatrení

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Preventívne a mimoriadne opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu, ktoré prerušili vyučovanie v školách a školských zariadeniach v termíne od 16. marca do 27. marca 2020, otvárajú väčší priestor na samoštúdium, sebarozvoj, sebavzdelávanie a čít...

Samospráva Profi

Kategória: Aktuality

Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové a príspevkové organizácie. Je určený starostom obcí, primátorom miest, hlavným kontrolórom obcí, miest, resp. mestský...

Dohodovacie konanie - november 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Dohodovacie konanie upravuje § 8c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Dům zahraniční spolupráce vyhlasujú Výzvu pre zapojenie samospráv do EGL 2020.

Ustanovenie rady školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Vyberáme z časti Riadenie školy Vo vyhláške je uvedené, že zriaďovateľ ustanoví orgány školskej samosprávy na ďalšie funkčné obdobie najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia orgánov školskej samosprávy. Znamená to, že napr. ak predchádzajúca ra...

Zber údajov o asistentoch učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Kategória: Aktuality

V máji 2019 sa uskutoční zber údajov o asistentoch učiteľa prostredníctvom webovej aplikácie „Zber údajov o asistentoch učiteľa“. Údaje budú slúžiť pre pridelenie finančných prostriedkov na asistentov učiteľa od septembra 2019 pre školský rok 2019...

Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

 Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva. V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané...

Bude štát dotovať príspevky na rekreácie?

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Školy a školské zariadenia nemajú vo svojich rozpočtoch finančné prostriedky na príspevky na rekreácie pre svojich zamestnancov! O riešenie tohto problému požiadal OZ PŠaV na Slovensku zástupcov Ministerstva financií SR, Ministerstva školstva, ved...

Príručka pre školského knihovníka

Kategória: Aktuality

 Slovenská pedagogická knižnica Príručku pre školského knihovníka v súlade s platným právnym stavom. 

Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2019 hodnoty percentuálnych podielov zodpovedajúcich osobným nákladom a prevádzko...

Odporúčame publikáciu - Metodický deň učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Cieľom publikácie je rozšíriť povedomie učiteľskej verejnosti s možnosťou jej využitia pri príprave a realizácii metodického dňa učiteľov v podmienkach regionálneho školstva SR. Svojim praktickým priblížením organizácie metodického dňa môže byť vh...

O vyplácaní odmien rozhodujú zamestnávatelia

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva nie je zamestnávateľom učiteľov, nemôže im priamo vyplácať odmeny, ani ich rušiť. Odmeny môže vyplácať ich zamestnávateľ z prostriedkov poskytnutých ministerstvom školstva. 

Nepredloženie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Vyberáme z Riadenia školy Riaditeľ základnej školy nepredložil zriaďovateľovi v zákonom stanovenom termíne Správu o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej "SVVČ") za predchádzajúci školský rok. Rada školy má zasadnutie...

Choré dieťa do škôlky do nepatrí

Kategória: Aktuality Autor/i: UVZ SR

Ranný filter musia cez zodpovedné osoby (zväčša pedagógov) zo zákona zabezpečiť prevádzkovatelia predškolských zariadení v zmysle ochrany zdravia detí v rámci ich pobytu v materskej škole. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia totiž...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk