Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

ZMOS

Generálna prokuratúra sa vyjadrila k poplatkom v materských školách

Kategória: Aktuality

Na základe nejasného výkladu a rozdielneho názoru ZMOS a MŠVVaŠ SR k postupu miest a obcí vo veci prednostného prijímania detí do materských škôl a určovania výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou so zohľadňovaním trvalého bydliska zákonného zástupcu dieťaťa sa ZMOS obrátilo na Generálnu prokuratúru SR.

ZMOS požiadalo prezidentku o nepodpísanie novely zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní pre 5 ročné deti

Kategória: Aktuality Autor/i: zmos.sk

Združenie miest a obcí Slovenska požiadalo 4. júla 2019 prezidentku o nepodpísanie novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý bol predložený do NR SR ako poslanecký návrh, a ktorým sa má zaviesť povinné predprímárne vzdelávanie pre všetky 5 ročné deti v materských škôlkach.

Financovanie rekreačných poukazov v rámci škôl má uhrádzať štát

Kategória: Aktuality Autor/i: zmos.sk

Združenie miest a obcí Slovenska nesúhlasí s presunom finančnej záťaže pri tzv. rekreačných poukazoch zamestnancov základných škôl na mestá a obce.  Má ich financovať štát.

ZMOS - workshop k téme školstva v podmienkach marginalizovaných komunít

Kategória: Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska zorganizovalo workshop, ktorý bol zameraný na problematiku školstva v podmienkach marginalizovaných komunít.

Na čelo školy by obce postavili manažéra

Kategória: Aktuality

Manažér namiesto učiteľa. Združenie miest a obcí Slovenska navrhuje, aby posty riaditeľov základných a stredných škôl mohli obsadiť aj uchádzači bez pedagogického vzdelania. Tí by mali riadiť hlavne väčšie a bohatšie školy. Ministerstvo školstva je o myšlienke pripravené diskutovať, medzi učiteľmi však nenachádza ohlas. Tvrdia, že bez učiteľskej praxe to nejde.

ZMOS vydal analytickú štúdiu mapujúcu súčasné problémy regionálneho školstva a východiská

Kategória: Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska spracovalo odborný dokument (ako projektový výstup NP CSD II.), ktorý sa venuje súčasným problémom regionálneho školstva a možnostiam ich riešenia z pohľadu miest a obcí.

ZMOS upozorňuje na systémovú chybu vo financovaní neštátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva

Kategória: Aktuality

ZMOS  upozorňuje na systémovú chybu vo financovaní neštátnych centier špeciálnopedagogického poradenstva, ale aj ďalších neštátnych škôl a školských zariadení, ktoré  v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. nemôžu mestá a obce zriaďovať, ale ak sú tieto cirkevné alebo súkromné školy a školské zariadenia zriadené na ich území, musia ich financovať. 

O dĺžke jesenných prázdnin rozhodnú riaditelia škôl, tvrdí ZMOS

Kategória: Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) tvrdí, že riaditelia môžu prázdniny predĺžiť výlučne len zo závažných najmä organizačných a prevádzkových dôvodov. Pri takomto rozhodnutí vzniká oznamovacia povinnosť zriaďovateľovi školy, ako aj odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja. 

6-percentné zvýšenie platov v regionálnom školstve od 1.9. je nereálne (ZMOS)

Kategória: Aktuality

Nie je to otázka nezáujmu, ale možností. A možnosti mestám a obciam nedovoľujú navýšiť platy pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od septembra 2017 o šesť percent, tak ako to avizuje rezort školstva a podporujú odborári.

ZMOS odmieta zvyšovanie platov učiteľov od septembra, nemá dosť peňazí

Kategória: Aktuality

Samosprávy dali v roku 2015 na školstvo o 226 miliónov eur viac v porovnaní s ich povinnosťou. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí so zvyšovaním platov učiteľov v regionálnom školstve od 1. septembra o šesť percent. Na toto zvyšovanie platov totiž mestá a obce nemajú dosť peňazí.

Minister Peter Plavčan diskutoval so zástupcami ZMOS

Kategória: Aktuality

Témou diskusie bolo zvyšovanie platov v školstve, spoločné memorandum zakotvujúce rast platov pedagógov na nasledujúce roky, ako aj pripravovaná reforma vzdelávania. Rokovania sa dotkli aj možností odstránenia modernizačného dlhu v školstve.

ZMOS presadil nezníženie normatívu na žiaka

Kategória: Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska sa zapojilo do pripomienkovania nariadenia vlády, ktoré okrem iného sledovalo zníženie normatívu na žiaka, ktorý do 15. 9. zameškal 60 a viac neospravedlnených hodín na 1 % základného normatívu. Návrh nariadenia v bodoch 2 a 3 navrhovalo na žiaka, ktorý vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín do 15. septembra v príslušnom školskom roku prideliť normatív len vo výške 1%., čo by v priemere znamenalo cca 15€ na rok.

Rokovanie školskej tripartity

Kategória: Aktuality

30. novembra sa uskutočnilo rokovanie zástupcov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a zástupcami ZMOS. Predmetom rokovania bola valorizácia platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov VŠ od 1. 9. 2017 a jej zakomponovanie do textu KZVS na rok 2017.

Samosprávne kraje a ZMOS majú rovnaký názor na požadované zmeny kompetencií v regionálnom školstve

Kategória: Aktuality

Petíciou školských odborárov podporenými požiadavkami na zmenu v oblasti originálnych a prenesených kompetencií v školstve i pripravovanou reformou školstva sa dnes zaoberali na pracovnom stretnutí minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Peter Plavčan a zástupca Združenia samosprávnych krajov SK8 Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja zodpovedný v rámci SK8 za sekciu školstva.

Rokovanie ministra školstva s vedením ZMOSu

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Petícia s vyše 78 000 podpismi, prenesené a originálne kompetencie, ako aj situácia v školstve boli témami rokovania predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na pôde ministerstva školstva. 

OZ PŠaV na Slovensku rokoval so ZMOS

Kategória: Aktuality

Hlavnou témou rokovania bola požiadavka zväzu vyplývajúca z petície, pod ktorú sa podpísalo vyše 78 tisíc občanov, aby financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov prešlo zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií realizovaného prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Napriek odlišným postojom k tejto téme sú obe strany naklonené dialógu a hľadaniu kompromisného riešenia. Ďalšie stretnutie bude koncom augusta.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk