Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

žiak

Nový model záverečnej skúšky pre žiakov stredných odborných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Ukončenie štúdia na stredných odborných školách čakajú zmeny. Model novej záverečnej skúšky je v gescii stavovských a profesijných organizácií a dôraz kladie na žiaka, ktorý má pri skúške preukázať, že odborné vedomosti a zručnosti získané počas štúdia vie využiť v praxi.

Historické označenia učiteľov a žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Pri čítaní historických príspevkov o dejinách školstva sa stretávame s viacerými dobovými pomenovaniami učiteľov. Tu je niekoľko z nich.

Základné školy a brexit

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Spojené kráľovstvo by malo 29. marca 2019 vystúpiť z Európskej únie. Deti občanov Slovenskej republiky, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku v školách na území Spojeného kráľovstva, budú pokračovať v rovnakom režime ako doposiaľ.

Testovanie 5-2018 – Výsledky celoslovenského testovania piatakov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

21. novembra 2018 sa zapojilo 46 360 piatakov na 1 487 základných školách  do celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018). Žiaci písali testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a matematiky. 

Čo nám chýba zo školských čias

Kategória: Aktuality Autor/i: Zdroj: Noizz.sk

Prezliekanie sa na telesnej či škola v prírode. Čo nám chýba zo školských čias a čo vôbec? Zaujímavý príspevok k téme ponúka Noizz.sk.

Zber údajov o počtoch žiakov v školskom roku 2018/2019

Kategória: Aktuality

Zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú povinní podľa § 7 ods.4 zákona č. 597/2003 Z. z. poskytnúť do 30. septembra kalendárneho roka počty detí alebo žiakov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov pre roky 2018 a 2019. 

Zoznam schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov

Kategória: Aktuality

Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky pre školský rok 2018/2019 bol 20. 7. 2018 aktualizovaný. 

Školská pamäť detí

Kategória: Aktuality Autor/i: Dušana Bieleszová

Čas reflexie, kedy si vybavujeme v pamäti dôležité chvíle strávené v škole, prichádza. Siahnuť s predstavami za horizont školskej dochádzky žiaka, tušiť, o čom sníva, vedieť odhadnúť jeho skryté možnosti, si pýta veľkú dávku pokory. Pripustiť si už teraz, že učiteľ má vplyv na budúceho IT-čkara, spisovateľa, zdravotnú sestru, príjemnú pani predavačku, pragmatického ekonóma, znamená veriť, že každé dieťa má šancu na úspech. 

Určovanie počtov žiakov gymnázií s osemročným štúdiom - návrh doručený do parlamentu

Kategória: Aktuality

Návrh poslancov NR SR E. Solíkovej, Š. Zelníka, T. Bernaťáka a J. Pašku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 596/2003 Z. z., ktorý sa týka určovania počtov žiakov gymnázií s osemročným štúdiom na základe objektívne merateľných kritérií, ako aj zmeny súčasnej úpravy experimentálneho overovania.

Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom

Kategória: Aktuality

Vydavateĺstvo Wolters Kluwer SR, s. r. o. prináša publikáciu autorky Dagmar Tragalovej - Rodinná mediácia - ako deťom neublížiť rozvodom. Publikácia je zameraná na pomoc rodine pri riešení konfliktov. Venuje sa potrebám jednotlivca, emóciám v konflikte a správaniu, ktoré možno od účastníkov konfliktu očakávať. Ponúka riešenia vzťahových konfliktov tak, ako ju riešia súdy a pomáhajúce profesie, intervenujúce v procese rozpadu rodiny.

Testovali motiváciu detí učiť sa

Kategória: Aktuality Autor/i: http://ciernalabut.sk

Len 6,8 % sa teší z poznávania, zvyšok motivujú známky či strach z neúspechu. Len minimálna časť žiakov slovenských štátnych škôl má radosť z toho, že na sebe v škole pracujú, hovorí MARTIN KURUC z Centra pedagogického výskumu UK v exkluzívnom rozhovore o novom výskume. K práci v škole ich motivuje strach pred zlou známkou či hanby z toho, že niečo nezvládnu. To zabíja ich tvorivé myslenie a učí ich nesamostatnosti. Ako to zmeniť? Čítajte v rozhovore.

Psychológia zdravia a kvality života učiteľa a žiaka (1.)

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi 11/2017

Žijeme v uponáhľanom svete, enormne sa zvyšuje tlak spoločnosti na kvalitu práce učiteľa. Učiteľ vyžaduje od žiakov väčšie výkony, nakoľko zo svojich skúseností vie, že musí žiadať oveľa viac, aby dosiahol aspoň priemer. Rýchla doba, ktorej symbolmi sú nedostatok času, spánku, množstvo informácii, život na sociálnych sieťach, plytvanie energie na mnohých nepodstatných podnetoch, vedie k zdravotným komplikáciám, ktoré sa v konečnom dôsledku sformulujú do diagnóz. Tie sú predmetom následného liečenia nielen v rovine somatickej, ale aj psychologickej.

Prvé výsledky výskumu PISA 2015 z oblasti tímového riešenia problémov

Kategória: Aktuality

Dňa 21. novembra 2017 o 08:00 CEST boli oficiálne zverejnené Prvé výsledky medzinárodného výskumu 15-ročných žiakov z oblasti tímového riešenia problémov z pohľadu Slovenska, Medzinárodná správa štúdie OECD PISA 2015 z oblasti tímového riešenia problémov a Ukážka úlohy z oblasti tímového riešenia problémov.

Dobrá klíma a vzťahy v škole majú vplyv na výsledky žiakov

Kategória: Aktuality

Dobrá klíma v prostredí, kde má človek žiť a fungovať, je nevyhnutná. V prostredí, ktoré nie je príjemné, zhovievavé, podnetné, nemôžeme dlhodobo existovať a podávať aj primerané výsledky. To sa týka v prvom rade škôl. Deti potrebujú k svojmu rastu a dobrým výsledkom príjemné prostredie, príjemný kolektív, spolužiakov a učiteľov. 

Návrh rozšírenia pomoci pre žiakov na školách prostredníctvom pomocných vychovávateľov

Kategória: Aktuality

Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Zuzany ZIMENOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol 6.11. doručený do NR SR. 

Školákov môže v septembri potrápiť aj strach zo zlyhania

Kategória: Aktuality

Žiaci a študenti už majú prvý deň v školských laviciach za sebou. S čím všetkým sa však musia školopovinné deti na začiatku septembra zmieriť? Aké pocity prežívajú a čo ich môže v tejto súvislosti trápiť? Aj to sú otázky, ktoré si možno práve teraz kladie nejeden rodič. Ako jeho dieťa prežíva tieto dni a aké sú jeho myšlienky?

Začleňovanie BOZP do vzdelávania

Kategória: Aktuality

Začleňovanie – alebo zahrnutie – BOZP do vzdelávania znamená systematicky ho zahŕňať do vyučovacích hodín. V ideálnom prípade sa stane súčasťou každodenného života žiakov, rodičov a zamestnancov. Ak sa deti začnú učiť o bezpečnosti a ochrane zdravia tak, ako sa učia čítať a písať, stanú sa prirodzenou súčasťou ich práce, hier a života. Získajú správny postoj k bezpečnosti a ochrane zdravia, ktorý si so sebou ponesú počas celého pracovného života.

Začiatok školského roka je v plnom prúde: Do lavíc zasadlo 60 000 prvákov!

Kategória: Aktuality

Po letných prázdninách zasadlo v pondelok do školských lavíc na Slovensku asi 671 000 žiakov. Ide o približne 435 000 žiakov základných škôl a 202 000 stredoškolákov. V špeciálnych základných a stredných školách začne nový školský rok takmer 34 000 žiakov. Do základnej školy v pondelok nastúpi po prvý raz aj 60 000 prvákov, čo predstavuje počet na úrovni minulého školského roka a nárast o 5000 žiakov v porovnaní s rokom 2010. Svoje brány v školskom roku 2017/2018 otvorí 2104 základných škôl (v obciach 1414 a v mestách 690) a 744 stredných škôl (v obciach 34 a v mestách 710), ako aj 380 špeciálnych základných a stredných škôl. 

Romana Kanovská: Vyrastá nám skupina žiakov, ktorá bude príliš ľahko manipulovateľná

Kategória: Aktuality

Slovenské školstvo sa už roky borí s mnohými problémami, čo sa výrazne odzrkadľuje v jeho kvalite. Ukazujú to aj národné testovania či medzinárodné porovnania. Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní Romana Kanovská hovorí, že nám narastajú regionálne rozdiely, kde najhoršie výsledky dosahujú okresy, ktoré trpia zlou sociálnou a ekonomickou situáciou. V porovnaní so svetom sa prepadávame stále viac do podpriemeru a z krajín V4 sme najhorší. Dôvodom tohto stavu je aj to, že úspešné krajiny majú jasne stanovený cieľ, ktorý sa snažia za každú cenu dosiahnuť. My takýto cieľ ani nemáme poriadne zadefinovaný. 

Učiteľ stratil exkluzivitu. No je garantom pravdy

Kategória: Aktuality

Učiteľ už nie je hlavným zdrojom faktov. Stáva sa pomocníkom, sprievodcom žiakov, ktorí svet objavujú sami. Je to kritická úloha v ére technológií, postpravdy, robotov a pracantov, v dobe, keď človek musí nanovo definovať vlastnú dôstojnosť.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk