Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

zákon

Novela zákona o sociálnom poistení - spravodlivejšie vypočítavanie dôchodkov

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon č. 466/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vyšiel v Zbierke zákonov. Cieľom zákona je spravodlivejšie vypočítavať dôchodky ľuďom, ktorí sú alebo boli sporiteľmi v II. pilieri. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2020.

Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategória: Aktuality

Zákon č. 395/2019 Z. z.  o občianských preukazoch vyšiel v Zbierke zákonov a nadobudne účinnosť 1. decembra 2019. Zákon sa týka vydania občianskeho preukazu bez podoby tváre pre občanov mladších ako 15 rokov (aj pre občanov, ktorým boli vydané občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti).

Novela zákona o celoživotnom vzdelávaní v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon č. 209/2019 Z. z. upravuje povinné predprimárne vzdelávanie

Kategória: Aktuality

V Zbierke zákonov bol vyhlásený zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Návrh zákona o zákaze používania elektronických zariadení v školách počas vyučovania neprešiel v 1. čítaní

Kategória: Aktuality

Skupine poslancov NR SR neprešiel v 1. čítaní návrh zákonana, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý sa týka zakázu používania elektronických zariadení (najmä mobilných telefónov či tabletov) deťmi a žiakmi v školách počas vyučovania.

Informácie k zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy odporúča nereflektovať na niektoré neodborné stanoviská a výklady zákona, ktoré sa objavili v poslednom období v mediálnom priestore. Navrhuje členom overiť si informácie priamo v texte schváleného zákona alebo sa obrátiť na OZ PŠaV na Slovensku.

Návrh zákona k obnoveniu existencie krajských školských úradov

Kategória: Aktuality

Do Národnej rady SR bol doručený návrh poslancov B. GRÖHLlNGA a R. PAVELKU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony. 

Novely zákonov v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení sú v medzirezortnom pripomienkovaní. 

Novela zákona o financovaní ZŠ, SŠ, ŠZ - otvorenie trhu s učebnicami

Kategória: Aktuality

Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  bol 28. septembra 2018 doručený do NR SR. 

Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve - zvýšenie právnej istoty kontrolovaných subjektov

Kategória: Aktuality

Návrh poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol 28. septembra 2018 doručený do NR SR. 

Novela zákona o odbornom - zatraktívnenie systému duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality

Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol 28. septembra 2018 doručený do NR SR.

Sústava odborov vzdelávania pre stredné školy a vecná pôsobnosť k odborom vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania vyšla v Zbierke zákonov pod č. 251/2018 Z. z. 

30. október bude jednorazovým štátnym sviatkom

Kategória: Aktuality

Poslanci NR SR 96 hlasmi schválili novelu zákona o štátnych sviatkoch, podla ktorej 30. október 2018 bude jednorazovým štátnym sviatkom. Počas neho si pripomenieme 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine. 

Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch v medzirezortnom pripomienkovaní

Kategória: Materské školy Autor/i: noveaspi.sk

Návrh zákona rieši právo na ochranu pred prejavmi sociálno-patologického správania, nový postup pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov, dve kategórie pedagogických zamestnancov, nový kariérny systémy, zmenu systému výkonu atestácií a zmeny kreditového príplatku. 

Zmiernenie tvrdosti podmienky ukončeného funkčného inovačného vzdelávania neprešlo v NR SR

Kategória: Aktuality

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ota ŽARNAYA na vydanie zákona, ktorým sa dopÍňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov neprešiel 1.čítaním v NR SR.

Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave schválená NR SR

Kategória: Aktuality

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bol schválený NR SR.

Právne predpisy vydané od 1. 1. 2017 - výber z POP 2018/2019

Kategória: Aktuality

Ponúkame prehľad právnych predpisov - zákonov, vyhlášok a rezortných predpisov (smerníc a pokynov) platných od 1. januára 2017, ako aj bližšie informácie k jednotlivým predpisom v skrátenej podobe článkov v časti Riadenie školy. 

Pripomienky OZ PŠaV na Slovensku k novému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch

Kategória: Aktuality

OZ PŠaV na Slovensku žiada vypustiť v plnom rozsahu ustanovenia týkajúce sa vzniku, postavenia a činnosti Slovenskej komory pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, a to z celého znenia pripravovaného  zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch.

Odborári a partnerské organizácie žiadajú ministerku o viac času

Kategória: Aktuality

21. februára 2018 sa na pozvanie predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku uskutočnilo stretnutie zástupcov partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v regionálnom školstve.

Zákon o ochrane osobných údajov vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 18/2018 Z.z.

Kategória: Aktuality

Vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa týka mplementácie a transpozície EÚ dokumentov, zrušenia povinnosti skúšky na výkon zodpovednej osoby, nových nástrojov zaistenia bezpečnosti, zrušenia povinnosti pri spracúvaní údajov ex ante, informačnej povinnosti v širšom rozsahu, súhlasu dotknutej osoby jasne oddeliteľného od iných dojednaní, vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 18/2018 Z. z.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk