Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo základná škola


ONLINE - Úrad pre verejné obstarávanie ponúka online školenie o verejných nákupoch

Kategória: Aktuality Autor/i: ucimenadialku.sk

Úrad pre verejné obstarávanie ponúka všetkým učiteľom základných škôl online školenie o verejných nákupoch. Konať sa bude 13. apríla 2021 od 14:00 hod.

ŠŠI - Ako sa ujalo individuálne vzdelávanie na prvom stupni základnej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: ssiba.sk

Štátna školská inšpekcia vykonala v školskom roku 2018/2019 inšpekcie s cieľom zistiť stav dodržiavania podmienok organizácie individuálneho vzdelávania žiakov prvého stupňa a priebehu komisionálnych skúšok jeho priamym pozorovaním. Uvedené inšpek...

Príspevok na školu v prírode v roku 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Príspevok na školu v prírode sa poskytuje v súlade s §3 ods. 2 a 3 a §4ac zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

COVID-19 Usmernenie k hodnoteniu v školskom roku 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo usmernenia k priebežnému a celkovému hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov základných škôl a žiakov stredných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a ...

Príspevok na špecifiká - digitalizácia 1. stupeň ZŠ a špeciálne základné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR poskytlo školám finančné prostriedky na príspevok na digitálne technológie pre 1. stupeň základných škôl a pre špeciálne základné školy bez škôl pri zdravotníckych zariadeniach na základe nasledovnej ...

Novela školského zákona - individuálne vzdelávanie na 2. stupni ZŠ (podateľňa)

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Do NR SR bol doručený návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmena vyhlášok o základnej škole, materskej škole a škole v prírode

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky mení a dopňa vyhlášky o základnej škole, materskej škole a škole v prírode.  V Zbierke zákonov vyšli:  vyhláška č. 437/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 320/2008 Z. ...

Verejná ochrankyňa práv - Opatrenia týkajúce sa vzdelávania zabúdajú na deti z ohrozených skupín

Kategória: Aktuality Autor/i: vop.gov.sk

Verejná ochrankyňa práv zrealizovala právnu analýzu rozhodnutí týkajúcich sa mimoriadneho prerušovania prezenčnej školskej výučby. Podľa zákona bolo prerušenie možné a nepochybne sledovalo legitímny cieľ, ktorým je spomalenie šírenia ochorenia COV...

Novela zákona o financovaní škôl a školských zariadení a zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve vyšla v Zbierke zákonov

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve vyšla v Zbierke zákonov pod č. 371/2020 Z. z.

Vianočné prázdniny - rozhodnutie ministra a usmernenie k vianočnému obdobia (11. 12.)

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal rozhonutie týkajúce sa vianočných prázdnin. Rovnako vydal Usmernenie k činnosti materských škôl, základných škôl a stredných škôl počas vianočného obdobia.

Prezidentka vrátila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR

Kategória: Aktuality Autor/i: prezident.sk

Prezidentka vrátila Národnej rade Slovenskej republiky zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Koronavírus postavil školy pred tvrdú skúšku. Súťaž InoŠkola odmení tie najinovatívnejšie

Kategória: Aktuality Autor/i: vlcata.sk

Tlačová správa, 9. 12. 2020 Školstvo momentálne čelí dvom veľkým výzvam: informačnej revolúcii a pandémii koronavírusu. Táto náročná situácia je však aj veľkou príležitosťou k rozvoju. K tomu môže pomôcť súťaž InoŠkola.

Zverejnenie výsledkov eTIMSS 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Dňa 8. decembra 2020 bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa štúdie TIMSS 2019 spolu s výsledkami v oblasti matematiky a prírodných vied.

Vyplácanie štipendia v prvom polroku školského roka 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Podľa § 149 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) „Ak je žiak hodnotený len slovným hodnotením prospel, vý...

Prihlasovanie sa na Testovanie 9 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Prihlasovanie žiakov na riadny termín Testovania 9 2021 sa uskutoční v období od 9. do 30. novembra 2020.

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: testovanieziakov.sk

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákona č. 440/2015 Z. z., § 58 písm. p.) sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie.

ONLINE - Sociálne vzťahy v triede – čo všetko o nich môžem vedieť? I.

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a psychológie ponúka webinár primárne určený pre pedagogické zamestnankyne/pedagogických zamestnancov základných škôl.

Televízne vyučovanie Školský klub pre žiakov 1. stupňa základnej školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS a neziskovou organizáciou Indícia spúšťa od zajtrajšieho dňa opäť televízne vysielanie pre žiakov 1. stupňa základných škôl pod názvom Školský klub. V jesennom termíne od 11. novembra do 17. decembra bu...

ŠPÚ vyhlasuje anketu - TOP učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Nominujte učiteľa cudzieho jazyka/ učiteľku cudzieho jazyka do ankety vyhlásenej Štátnym pedagogickým ústavom Top učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka. Anketa prebieha od 30. 10. 2020 – 30. 11. 2020.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk