Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

základná škola

Vzdelávacie poukazy - termíny

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

Literárna súťaž na tému - Keby som bol sudcom ústavného súdu...

Kategória: Aktuality

V rámci programu Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 27. 9. 2019 (piatok), Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlasuje literárnu súťaž na tému „Keby som bol sudcom ústavného súdu...“ a výtvarnú súťaž na tému „Na váhach spravodlivosti“.   

Zmena v oblasti vyučovania cudzieho jazyka

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V novom školskom roku si budú môcť žiaci vybrať svetový jazyk, ktorý sa začnú učiť v 3. ročníku povinne. Ak si žiak nevyberie anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, musí si ho v 7. – 9. ročníku zvoliť ako druhý cudzí jazyk. 

Vyzvanie národného projektu na podporu inkluzívneho vzdelávania na školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov ".

Výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlási v lete 3 výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách.

Hmotnosť aktovky dieťaťa

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Výber školskej tašky a jej nosenie môže spôsobiť deťom vážne zdravotné ťažkosti.

Požiadavky praxe si učiteľ informatiky môže overiť priamo v IT firmách

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Desaťdňová stáž v košických IT firmách ponúka pedagógom možnosť zoznámiť sa s fungovaním takýchto spoločností. Zistiť, akým problematikám sa venujú, čo všetko za tým je a aké si to vyžaduje časové či personálne zabezpečenie.

Testovanie pohybových predpokladov žiakov

Kategória: Aktuality

Na jeseň školského roku 2018/2019 sa uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl. Od tohto školského roka je testovanie podľa zákona o športe povinné pre všetky deti 1. ročníkov ZŠ, ktoré absolvujú rovnaké testy aj v 3. ročníku.

Prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

13. mája a 16. mája 2019 sa konajú prijímacie skúšky na stredné školy. Stredné školy ponúkajú približne 54 000 voľných miest, v prípade osemročného štúdia na gymnáziách ide o necelých 2 600 miest.

Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav organizuje 6. a 7. mája 2. ročník medzinárodnej konferencie Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy. Ide o medzinárodné podujatie, zamerané na podporu vyučovania druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín.

Trendová analýza vývoja ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: www.cvtisr.sk

Trendová analýza vývoja ukazovateľov MŠ, ZŠ a SŠ sa v náväznosti na demografickú prognózu zaoberá vývojovými tendenciami súboru základných a odvodených ukazovateľov regionálneho školstva od roku 2000 po súčasný školský rok 2018/2019. 

Veľká noc 2019

Kategória: Aktuality

Testovanie 9-2019

Kategória: Aktuality

3. a 4. apríla 2019 sa uskutoční Testovanie 9-2019 (streda, štvrtok). 4. apríla sa Testovanie 9-2019 uskutoční iba na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským.

Dátum, miesto a čas zápisu budúcich prvákov

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Podľa § 20 ods. 2 školského zákona sa zápis koná od 1. apríla do 30. apríla daného roku, v ktorom má žiak začať plniť povinnú školskú dochádzku. Miesto a čas zápisu je zverejnený na viditeľnom mieste v priestoroch školy, na webovom sídle školy, v miestnych novinách.

Zber záujmu o štúdium na gymnáziách s osemročným študijným programom

Kategória: Aktuality

V júni tohto školského roku sa prvýkrát bude zbierať záujem žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na osemročných gymnáziách na všetkých základných školách, ktoré majú žiakov vo štvrtom ročníku (okrem špeciálnych ZŠ). 

Pearson EduTour 2019

Kategória: Aktuality

Ventures Books a Pearson v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na 4. ročník obľúbeného Pearson EduTour.

Dokončenie základného vzdelania

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Vyberáme z časti Riadenie školy

Môže riaditeľka špeciálnej základnej školy (ďalej len „ŠZŠ“) vydať rozhodnutie o predĺžení povinnej školskej dochádzky (ďalej len „PŠD“)  u žiačky vzdelávanej vo variante A, ktorá v marci 2019 dovŕši 16 rokov veku a má záujem  dokončiť si základné vzdelanie v 9. ročníku ŠZŠ. Ide o žiačku z detského domova.

Základné školy a brexit

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Spojené kráľovstvo by malo 29. marca 2019 vystúpiť z Európskej únie. Deti občanov Slovenskej republiky, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku v školách na území Spojeného kráľovstva, budú pokračovať v rovnakom režime ako doposiaľ.

Do systému duálneho vzdelávania sa zapojilo viac prvákov ako v minulom roku

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

K 31. januáru 2019 sa do systému duálneho vzdelávania zapojilo 1721 prvákov. Čo je v porovnaním so septembrom 2018 nárast o viac ako sto žiakov.

Učitelia nemeckého jazyka sa môžu prihlásiť na hospitačný pobyt v Bavorsku

Kategória: Aktuality

Učitelia nemeckého jazyka na základných alebo stredných školách môžu požiadať o dvojtýždňové štipendium na nemeckej škole v Bavorsku. Termín hospitačného pobytu je po dohode s nemeckou stranou plánovaný na september - november 2019. Prihlášky je potrebné poslať do 23. mája 2019.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk