Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

vzdelávanie

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Suma príspevku na rok 2020 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ podľa stavu k 15. 9. 2019 a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2020. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1. 1. 2020 vo výške 95,96 EUR mesačne. 

Inovačné vzdelávacie programy - Národný projekt IT Akadémia

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

Školské výpočtové strediská realizujú bezplatné vzdelávanie určené pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školstva. Vzdelávacie programy sú zamerané na rozšírenie znalostí obsluhy počítača a využívanie moderných informačných a komunikačných technológií.

Vzdelávanie sa dospelosťou nekončí

Kategória: Aktuality

 Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) zisťoval v reprezentatívnom prieskume, akú formu absolvovali Slováci a Slovenky v ostatných 12 mesiacoch.

Koncepcia skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách v SR

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Pracovná skupina vymenovaná riaditeľom ŠPÚ prof. PhDr. Ľudovítom Hajdukom, PhD. pripravila dokument Koncepcia skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách v SR.

Rezort školstva zverejnil metodickú pomôcku pre žiadateľov o NFP

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Metodickú pomôcku k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvu "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov".

Vzdelávací štandard - rusínsky jazyk a literatúra

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR schválilo dňa 30. augusta 2019 pod číslom 2019/4263:2-C1620 Vzdelávací štandard učebného predmetu rusínsky jazyk a literatúra pre vyššie stredné vzdelanie pre školy s vyučovacím jazykom rusínskym a s vyučovaním rusínskeho jazyka s účinnosťou od 1. septembra 2019.

Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav bude realizovať akreditované inovačné vzdelávanie v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru.

NOVINKA - Riadenie školy a školského zariadenia - 3. aktualizované vydanie

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a manažmentu školy. Ich uplatnenie v riadiacej funkcii je daná schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať a viesť ľudí, koordinovať, komunikovať a kontrolovať tak, aby škola či školské zariadenia fungovalo úspešne. 

Štruktúra výdavkov domácností

Kategória: Aktuality

Podiel výdavkov na iné, ako nevyhnutné tovary a služby, ilustruje aj celkovú životnú úroveň v spoločnosti. V bohatších, blahobytnejších krajinách môžu ľudia míňať viac na tovary a služby, ktoré nie sú nevyhnutné.

Manažment školy v praxi č. 6/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V šiestom čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame odborne spracované témy, ktoré nám pomôžu zabezpečiť rovnováhu v prísune množstva informácií, praktických odporúčaní a riešení prípadových štúdií z praxe.

Dokončenie základného vzdelania

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Vyberáme z časti Riadenie školy

Môže riaditeľka špeciálnej základnej školy (ďalej len „ŠZŠ“) vydať rozhodnutie o predĺžení povinnej školskej dochádzky (ďalej len „PŠD“)  u žiačky vzdelávanej vo variante A, ktorá v marci 2019 dovŕši 16 rokov veku a má záujem  dokončiť si základné vzdelanie v 9. ročníku ŠZŠ. Ide o žiačku z detského domova.

Ponuka vzdelávania v CĎV UK Bratislava

Kategória: Aktuality Autor/i: cdvuniba.sk

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania pre zamestnancov škôl v rôznych oblastiach. Cieľovou skupinou sú pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení. Aj v novom roku 2019 pripravuje vzdelávanie prostredníctvom akreditovaných programov a odborných seminárov. Vzdelávanie vychádza z aktuálnych potrieb a pripravovaných legislatívnych zmien v oblasti regionálneho školstva. Ponúkame prehľad termínov v januári.

Sústava odborov vzdelávania pre stredné školy a vecná pôsobnosť k odborom vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania vyšla v Zbierke zákonov pod č. 251/2018 Z. z. 

Vzdelávanie má byť politická priorita, nie téma politikárčenia

Kategória: Aktuality

Pre zmeny vo vzdelávacom systéme si v prvom rade musíme získať učiteľov, hovorí šéf parlamentného výboru pre školstvo. Zároveň ich však treba zaplatiť, aby dopredu neprichádzali o 40 % príjmov v porovnaní s inými vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi, dodávajú odborníci.

Učitelia nemeckého jazyka sa môžu opäť hlásiť na kurz v Bavorsku

Kategória: Aktuality

Ešte traja učitelia nemeckého jazyka zo základných, stredných a vysokých škôl majú možnosť absolvovať ďalšie vzdelávanie v bavorskom Dillingene v dňoch od 9. do 13. júla 2018 v rámci dodatočnej výzvy.

Študijný pobyt učiteľov fyziky v CERNe

Kategória: Aktuality

Učitelia fyziky stredných a základných škôl sa môžu prihlásiť na študijný pobyt Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN pri Ženeve, ktorý sa uskutoční 16 - 24. júna 2018.

Môžeme zlepšiť výučbu angličtiny v stredných školách?

Kategória: Stredné školy

Učitelia anglického jazyka v stredných školách majú teraz jedinečnú možnosť získať moderné vzdelávacie materiály na výučbu, ktoré sú vhodné aj na prípravu na maturitu z angličtiny. Školám ich dodá Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré chce týmto ďalej zvyšovať kvalitu výučby anglického jazyka v školách na Slovensku.  

Štát, firmy a neziskové organizácie spoja sily pri ekovzdelávaní detí

Kategória: Aktuality

Ministerstvo životného prostredia vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Spolu s príspevkom zeleného rezortu je im v súčasnosti k dispozícii celková suma 130-tisíc EUR.

Pridanú hodnotu vo vzdelávaní sa aj v tomto roku dozvie viac než 500 stredných škôl, 25 z nich je dlhodobo nad úrovňou očakávania

Kategória: Aktuality

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po tretíkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsledkov z externej Maturity 2017 tak riaditelia stredných škôl dostávajú ďalšie externé hodnotenie, ktoré predstavuje príspevok školy ku vzdelaniu ich žiakov z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra. Školy sa dozvedia, či ich príspevok ku vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo naopak, pod úrovňou očakávania.

Ciele Európy 2020: Kto napreduje, kto zaostáva a kde je Slovensko?

Kategória: Aktuality

Európska stratégia do roku 2020, ktorá bola Európskou radou prijatá ešte v roku 2010, je agendou Únie v oblasti zamestnanosti a rastu na celú dekádu.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk