Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

vzdelávanie

Vzdelávací štandard - rusínsky jazyk a literatúra

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR schválilo dňa 30. augusta 2019 pod číslom 2019/4263:2-C1620 Vzdelávací štandard učebného predmetu rusínsky jazyk a literatúra pre vyššie stredné vzdelanie pre školy s vyučovacím jazykom rusínskym a s vyučovaním rusínskeho jazyka s účinnosťou od 1. septembra 2019.

Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav bude realizovať akreditované inovačné vzdelávanie v rámci trvalej udržateľnosti projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru.

NOVINKA - Riadenie školy a školského zariadenia - 3. aktualizované vydanie

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a manažmentu školy. Ich uplatnenie v riadiacej funkcii je daná schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať a viesť ľudí, koordinovať, komunikovať a kontrolovať tak, aby škola či školské zariadenia fungovalo úspešne. 

Štruktúra výdavkov domácností

Kategória: Aktuality

Podiel výdavkov na iné, ako nevyhnutné tovary a služby, ilustruje aj celkovú životnú úroveň v spoločnosti. V bohatších, blahobytnejších krajinách môžu ľudia míňať viac na tovary a služby, ktoré nie sú nevyhnutné.

Manažment školy v praxi č. 6/2019

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V šiestom čísle časopisu Manažment školy v praxi ponúkame odborne spracované témy, ktoré nám pomôžu zabezpečiť rovnováhu v prísune množstva informácií, praktických odporúčaní a riešení prípadových štúdií z praxe.

Dokončenie základného vzdelania

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Vyberáme z časti Riadenie školy

Môže riaditeľka špeciálnej základnej školy (ďalej len „ŠZŠ“) vydať rozhodnutie o predĺžení povinnej školskej dochádzky (ďalej len „PŠD“)  u žiačky vzdelávanej vo variante A, ktorá v marci 2019 dovŕši 16 rokov veku a má záujem  dokončiť si základné vzdelanie v 9. ročníku ŠZŠ. Ide o žiačku z detského domova.

Ponuka vzdelávania v CĎV UK Bratislava

Kategória: Aktuality Autor/i: cdvuniba.sk

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania pre zamestnancov škôl v rôznych oblastiach. Cieľovou skupinou sú pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení. Aj v novom roku 2019 pripravuje vzdelávanie prostredníctvom akreditovaných programov a odborných seminárov. Vzdelávanie vychádza z aktuálnych potrieb a pripravovaných legislatívnych zmien v oblasti regionálneho školstva. Ponúkame prehľad termínov v januári.

Sústava odborov vzdelávania pre stredné školy a vecná pôsobnosť k odborom vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania vyšla v Zbierke zákonov pod č. 251/2018 Z. z. 

Vzdelávanie má byť politická priorita, nie téma politikárčenia

Kategória: Aktuality

Pre zmeny vo vzdelávacom systéme si v prvom rade musíme získať učiteľov, hovorí šéf parlamentného výboru pre školstvo. Zároveň ich však treba zaplatiť, aby dopredu neprichádzali o 40 % príjmov v porovnaní s inými vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi, dodávajú odborníci.

Učitelia nemeckého jazyka sa môžu opäť hlásiť na kurz v Bavorsku

Kategória: Aktuality

Ešte traja učitelia nemeckého jazyka zo základných, stredných a vysokých škôl majú možnosť absolvovať ďalšie vzdelávanie v bavorskom Dillingene v dňoch od 9. do 13. júla 2018 v rámci dodatočnej výzvy.

Študijný pobyt učiteľov fyziky v CERNe

Kategória: Aktuality

Učitelia fyziky stredných a základných škôl sa môžu prihlásiť na študijný pobyt Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN pri Ženeve, ktorý sa uskutoční 16 - 24. júna 2018.

Môžeme zlepšiť výučbu angličtiny v stredných školách?

Kategória: Stredné školy

Učitelia anglického jazyka v stredných školách majú teraz jedinečnú možnosť získať moderné vzdelávacie materiály na výučbu, ktoré sú vhodné aj na prípravu na maturitu z angličtiny. Školám ich dodá Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré chce týmto ďalej zvyšovať kvalitu výučby anglického jazyka v školách na Slovensku.  

Štát, firmy a neziskové organizácie spoja sily pri ekovzdelávaní detí

Kategória: Aktuality

Ministerstvo životného prostredia vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát prepojil štátny, súkromný a neziskový sektor. Spolu s príspevkom zeleného rezortu je im v súčasnosti k dispozícii celková suma 130-tisíc EUR.

Pridanú hodnotu vo vzdelávaní sa aj v tomto roku dozvie viac než 500 stredných škôl, 25 z nich je dlhodobo nad úrovňou očakávania

Kategória: Aktuality

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po tretíkrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsledkov z externej Maturity 2017 tak riaditelia stredných škôl dostávajú ďalšie externé hodnotenie, ktoré predstavuje príspevok školy ku vzdelaniu ich žiakov z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra. Školy sa dozvedia, či ich príspevok ku vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo naopak, pod úrovňou očakávania.

Ciele Európy 2020: Kto napreduje, kto zaostáva a kde je Slovensko?

Kategória: Aktuality

Európska stratégia do roku 2020, ktorá bola Európskou radou prijatá ešte v roku 2010, je agendou Únie v oblasti zamestnanosti a rastu na celú dekádu.

Štúdia PISA odkrýva aj širšie súvislosti nášho vzdelávacieho systému

Kategória: Aktuality

Nielen úroveň vedomostí žiakov, ale aj ich sociálnoekonomické pozadie či atmosféru v školách skúma medzinárodná štúdia OECD PISA. Aj najnovšie výsledky z roku 2015 ponúkajú viaceré zaujímavé údaje, ktoré môžu byť nápomocné pri zlepšovaní kvality nášho vzdelávacieho systému. Podrobnejšie ich približuje najnovší komentár z dielne Inštitútu vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.         

Na Slovensku štartuje inovatívny projekt NIMBUS, ktorý na základe princípov hier má pomôcť školám s učením.

Kategória: Aktuality Autor/i: Tlačová správa, Bratislava, 31. máj 2017

Občianske združenie Edufactory a Nezisková organizácia Edulab štartujú na Slovensku jedinečný projekt – putovný autobus,  ktorý v októbri  navštívi tri slovenské mestá – Košice, Žilinu a Bratislavu a umožní učiteľom a žiakom základných škôl vyskúšať si hravé učenie v praxi.

PISA 2015: Porovnanie vybraných charakteristík vzdelávacích systémov

Kategória: Aktuality

Údaje zo štúdie PISA 2015 umožňujú porovnať viaceré charakteristiky vzdelávacích systémov a identifikovať relevantné závery aj pre náš školský systém. Z nich napríklad vyplýva, že na Slovensku stúpol podiel žiakov, ktorí v priebehu posledných dvoch týždňov pred písaním testu PISA prišli neskoro do školy. V prípade učiteľov možno pozorovať pozitívny trend v ich dochádzke a príprave na vyučovanie.

Európska komisia zverejnila špecifické odporúčania pre členské štáty

Kategória: Aktuality

Európska komisia každoročne prostredníctvom takzvaného Európskeho semestra komplexne hodnotí hospodársku situáciu v členských štátoch (Správa o Slovensku zverejnená vo februári) a na základe tohto hodnotenia prichádza so zoznamom špecifických odporúčaní šitých na mieru každej krajine. Tieto by mali členské štáty v záujme zvyšovania vlastnej konkurencieschopnosti premietnuť do praxe v priebehu nasledujúcich 12-18 mesiacov.

Počas verejného pripomienkovania návrhu Učiace sa Slovensko bolo podaných takmer 4 000 podnetov

Kategória: Aktuality

Konzultačný proces k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ sa skončil 15. mája 2017. Prostredníctvom online formulára bolo podaných celkovo 3 975 pripomienok. Pripomienky pridávali fyzické osoby, učitelia, ale aj ďalší zamestnanci v oblasti školstva a vzdelávania. Podnety tak prichádzali nielen od organizácií a združení, ale aj od jednotlivých občanov, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní na Slovensku. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk