Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

vzdelávacie programy

Ponuka vzdelávania v CĎV UK Bratislava

Kategória: Aktuality Autor/i: cdvuniba.sk

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania pre zamestnancov škôl v rôznych oblastiach. Cieľovou skupinou sú pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení. Aj v novom roku 2019 pripravuje vzdelávanie prostredníctvom akreditovaných programov a odborných seminárov. Vzdelávanie vychádza z aktuálnych potrieb a pripravovaných legislatívnych zmien v oblasti regionálneho školstva. Ponúkame prehľad termínov v januári.

Iuventa - Pilotné overenie programu Škola bez nenávisti

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže rozbieha pilotné overenie programu Škola bez nenávisti, ktorým nadväzuje na kampaň Rady Európy „No hate speech movement“. 

Dodatok k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre základné školy

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa menia vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre základné vzdelávanie, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SSR dňa 17. augusta 2018 pod číslom 2018/11398:1-10L0 s účinnosťou od 1. septembra 2018.

Vzdelávacie štandardy ISCED 1 a ISCED 2 pre vyučovací predmet nemecký jazyk pre školy s vyučovaním nemeckého jazyka

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Štátny pedagogický ústav na základe žiadosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracoval vzdelávacie štandardy pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie pre vyučovací predmet nemecký jazyk pre primárne a pre nižšie stredné vzdelávanie pre školy s vyučovaním nemeckého jazyka. Materiály boli dňa 19. 3. 2018 schválené aj ministerkou školstva, vedy, výskumu a šport SR s účinnosťou od 1. 9. 2018.

Schválený alternatívny vzdelávací program na úrovni ŠVP - novela zákona doručená do NR SR

Kategória: Aktuality

Postavenie schváleného alternatívneho vzdelávacieho programu na úroveň ŠVP, zavedenie mechanizmu spolupôsobenia ŠŠI, ŠPÚ a NÚCEM, zapracovanie environmentálnej výchovy do vzdelávacích programov

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA, Eugena JURZYCU, Karola GALEKA a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov bol doručený do parlamentu. 

Zoznam akreditovaných vzdelávacích programov - školský rok 2017/2018

Kategória: Aktuality

Metodicko-pedagogické centrum zverejnilo zoznam akreditovaných vzdelávacích programov na školský rok 2017/2018. 

Usmernenie pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotných znevýhodnením v bežných materských školách

Kategória: Aktuality

Na základe schváleného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách Štátny pedagogický ústav vypracuje a predloží na schválenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vzdelávacie programy pre deti: s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, choré a zdravotne oslabené, hluchoslepé, s viacnásobným postihnutím, s poruchami správania.

Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v školskom roku 2016/2017

Kategória: Aktuality

Podľa vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním platných od 1. 9. 2016 sa začne vzdelávanie týchto žiakov počnúc školským rokom 2016/2017 nasledovne:

Inovované vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na inovované štátne vzdelávacie programy pre jednotlivé stupne vzdelávania v školách regionálneho školstva zverejňuje inovované vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním s účinnosťou od 1. septembra 2016.

Bez kreditov neodídem (Inštitút vzdelávacej politiky)

Kategória: Aktuality

Inštitút  vzdelávacej politiky pripravil odporúčania k viacerým úpravám súčasného systému kontinuálneho vzdelávania. Vychádza z nesprávne nastavenej motivácie na jeho absolvovanie, nedostatočného zabezpečenia kvality programov a nevyhovujúceho obsahu a formy kontinuálneho vzdelávania (redakčne skrátené).

Učitelia eTwinning - vykročte do nového školského roka správnou nohou

Kategória: Aktuality

Pre učiteľov i žiakov zapojených do programu eTwinning je pripravených množstvo noviniek aj v školskom roku 2015/2016. eTwinning je živá komunita viac ako 300 000 učiteľov z európskych a iných krajín. Pracovná plocha eTwinning, miesto, kde sa začína spolupráca, prešla kompletnou prestavbou a bude opäť uvedená do činnosti v týždni od 21. septembra. Bude niesť nový názov „eTwinning Live“, pretože nová platforma zlepší aspekt nadväzovania kontaktov a pomôže vám udržiavať si prehľad o dianí v celej komunite.

Špeciálny vzdelávací program pre učiteľov telesnej výchovy a športu

Kategória: Aktuality

Národný projekt „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“ rozširuje cieľovú skupinu aj o kvalifikovaných učiteľov telesnej a športovej výchovy na ZŠ a SŠ. Vytvoril pre nich špeciálny vzdelávací program „Odborný praktický seminár“. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk