Vyhľadávanie v aktualitách

Aktuality

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

výchovné poradenstvo

Zmeny v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva od 1. 9. 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

S účinnosťou od 1. septembra 2019 nastanú úpravy v oblasti kariérového poradenstva.

Pripomienky AVP k návrhu nariadenia o rozsahu priamej vyučovacej a výchovnej činnosti pedagógov

Kategória: Aktuality

Asociácia výchovných poradcov vyjadrila pripomienky k navrhovanej úprave nariadenia, ktorým ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z.z. 

Návrh novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Kategória: Aktuality

Zlúčenie pozícií výchovného poradcu a kariérového poradcu do pozície školského poradcu, náplň kariérového poradenstva

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol doručený do NR SR. 

Záujem o duálne vzdelávanie neporastie bez kariérovej výchovy na základných školách

Kategória: Aktuality

Asociácia výchovných poradcov vydala tlačovú správu k problematike duálneho vzdelávania a nezáujmu ministerstva školstva riešiť kariérovú výchovu a poradenstvo v regionálnom školstve. Asociácia výchovných poradcov opätovne vyzýva vládu SR a kompetentné orgány k prijatiu okamžitých opatrení na  zavedenie kariérovej výchovy ako prierezovej témy vo všetkých ročníkoch ZŠ, ako prvého a základného kroku pre reálnu podporu duálneho vzdelávania. 

Pracovné stretnutie na MŠVVaŠ SR ku kariérovému vzdelávaniu a odbornému poradenstvu

Kategória: Aktuality

21. 10. 2016 sa uskutočnilo v priestoroch ministerstva pracovné stretnutie k problematike návrhu koncepčného riešenia výchovného a kariérového poradenstva a modelu optimalizácie počtu odborných zamestnancov v škole. K problematike koncepcie výchovného a kariérového poradenstva sa prítomní v diskusii zhodli, že je potrebné vytvoriť priestor pre činnosť výchovných poradcov a to najmä znížením úväzku výchovnej a vyučovacej činnosti. Za dôležité považujú posilnenie kariérového poradenstva na regionálnej úrovni. 

Otvorený list Asociácie výchovných poradcov ministrovi školstva

Kategória: Aktuality

Asociácia výchovných poradcov sa rozhodla verejne vyzvať ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana k spolupráci na reformovaní jednej z dôležitých a dlhodobo neriešených oblastí školstva – kariérovej výchovy a poradenstva. Napriek našej neustálej ochote spolupracovať na novom systémovom opatrení, ktoré by konečne začalo plnohodnotne riešiť problematiku detí súvisiacu s voľbou povolania, inklúziou detí nielen na školách, ale aj na trhu práce, sme do dnešného dňa k tejto pálčivej téme neboli prizvaní a ani nik z ministerstva školstva neprejavil záujem o odbornú diskusiu. 

Publikácia - Kariérové poradenstvo v odbornom školstve

Kategória: Aktuality

Odborníkom z praxe výchovného a kariérového poradenstva ponúkame novú publikáciu z dielne Wolters Kluwer, ktorá je reakciou na súčasné trendy v tejto oblasti sprevádzania žiakov. Kniha Kariérové poradenstvo v odbornom školstve autorky Ing. Beáty Ľubovej je vhodnou pomôckou pre učiteľa pri plánovaní didaktického procesu v rámci modelu kariérového sprevádzania.

Uplatnenie absolventov stredných škôl v praxi

Kategória: Aktuality

Aký je rozsah nezamestnanosti a aké je jej riziko pre absolventa strednej školy? Ako sa vyvíja situácia v uplatnení na trhu práce, kde sa zlepšuje, kde sa zhoršuje? Ako mladú populáciu zasahuje dopad ekonomickej krízy? Ktoré študijné alebo učebné odbory sú „perspektívnejšie“? Aké sú regionálne disparity? Takéto a ďalšie otázky si kladie a v rámci dostupných údajov sa na ne snaží odpovedať predkladaná analýza a sprievodné štatistické prehľady siahajúce až na úroveň jednotlivých odborov vzdelávania a jednotlivých stredných škôl.
 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk