Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo učiteľ


Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Dušana Bielezsová

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 4/2020 Aká by mala byť úloha rodiča v krízovej situácii, keď dieťa ostáva v domácom vzdelávaní? Aký cieľ by mal sledovať učiteľ? Ako by mala byť nastavená spolupráca učiteľa s rodičom? Ako situáciu pr...

ŠPÚ vyhlasuje anketu - TOP učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Nominujte učiteľa cudzieho jazyka/ učiteľku cudzieho jazyka do ankety vyhlásenej Štátnym pedagogickým ústavom Top učiteľ/učiteľka cudzieho jazyka. Anketa prebieha od 30. 10. 2020 – 30. 11. 2020.

Erich Petlák - Inovácie v edukácii

Kategória: Aktuality Autor/i: wolterskluwer.sk

Pripravujeme Publikácia „Inovácie v edukácii" sa zameriava na edukačné oblasti, ktoré môžu výrazne pozitívne ovplyvniť priebeh a výsledky vzdelávacej činnosti. Autor sa v jednotlivých kapitolách venuje oblastiam, ako sú učebné štýly, stratégie a t...

Svetový deň učiteľov

Kategória: Aktuality

Medzinárodný deň učiteľov (World Teachers' Day) bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994. Cieľom bolo pripomínať si spoločné podpísanie Odporúčania UNESCO a Svetovej organizácie práce Charty učiteľov o pracovných podmienkach učiteľov. 

COVID-19 Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

V procese zmeny je dôležité uvedomiť si, že dieťa preberá vzorce správania sa v krízových situáciách práve od dôležitých dospelých. Čas, ktorý deťom venujeme, vytvára spomienky. Je dôležité venovaťim sústredenú pozornosť v akejkoľvek situácii. Aké...

Prví učitelia našich historických osobností

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi tému Prví učitelia našich historických osobností. Spoznajme prvých učiteľov Miloslava Hodžu, Branislava hronca, Andreja Radlinského, Mateja Bela, Branislava Hronca, Andreja Radinského, Adama Františka Ko...

Učitelia fyziky sa aj v tomto roku môžu dostať do CERN-u

Kategória: Aktuality Autor/i: https://ufv.science.upjs.sk/

Učitelia fyziky stredných a základných škôl sa môžu prihlásiť na študijný pobyt Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN pri Ženeve, ktorý sa uskutoční 13. až 21. júna 2020. Registrovať sa možno do 31. marca 2020.

Myšlienky našich autorov - Erich Petlák

Kategória: Aktuality Autor/i: Erich Petlák

Učiteľ by nemal poskytovať žiakom učivo v hotovej podobe. Mal by navodiť „poznávací konflikt“ medzi tým, čo vedia, čo si myslia, prečo si to myslia tak, aby dospeli k novému poznaniu vlastnou činnosťou (Petlák E., Konštruktivistické prístupy k edu...

Stáž pre učiteľov ruského jazyka

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR a MPC vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej ...

Goetheho inštitút v Bratislave ponúka štipendiá učiteľom nemčiny

Kategória: Aktuality

Goetheho inštitút v Bratislave ponúka aj v tomto roku učiteľom nemeckého jazyka štipendiá na semináre a vzdelávacie kurzy, ktoré organizuje.

Slovensko disponuje učiteľmi s vysokým potenciálom

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

NÚCEM realizuje od 1. 8. 2018 národný projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ s názvom Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC).

Európsky učiteľ 21. storočia

Kategória: Aktuality Autor/i: mpc-edu.sk

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) organizuje medzinárodnú konferenciu s názvom Európsky učiteľ 21. storočia v dňoch 2. – 4. júla...

Maturitné výsledky študentov učiteľstva a ich uplatnenie v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR pripravil Komentár 1/2019 QUO VADIS - Maturitné výsledky študentov učiteľstva a ich uplatnenie v školstve, ktorým chce prispieť k diskusii o charakteristikách slovenských študentov učiteľstva, ako aj učiteľov.

Historické označenia učiteľov a žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Vladimír Michalička, CSc.

Pri čítaní historických príspevkov o dejinách školstva sa stretávame s viacerými dobovými pomenovaniami učiteľov. Tu je niekoľko z nich.

Maturitné výsledky študentov učiteľstva a ich uplatnenie v školstve

Kategória: Aktuality

Učitelia dosahujú nadpriemerné výsledky, ak zároveň študovali učiteľský program, z ktorého maturovali (napr. maturita zo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry). Výnimkou sú učitelia, ktorí maturovali z náročn...

Návrhy na morálne ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov sa predkladajú do 31. januára

Kategória: Aktuality

V súlade s § 56 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udeľuje pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom morálne ocenenie pri príležit...

Odporúčame publikáciu - Metodický deň učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Cieľom publikácie je rozšíriť povedomie učiteľskej verejnosti s možnosťou jej využitia pri príprave a realizácii metodického dňa učiteľov v podmienkach regionálneho školstva SR. Svojim praktickým priblížením organizácie metodického dňa môže byť vh...

Problémové aspekty hodnotenia zo strany učiteľa

Kategória: Aktuality Autor/i: prof. Ing. Ján Bajtoš, PhD., Ing. Andrea Marhevková

Vyberáme z riadenia školy Učiteľ svojou činnosťou ovplyvňuje celý priebeh vyučovacieho procesu, etapu kontroly a hodnotenia výsledkov vyučovania nevynímajúc. Od jeho pedagogických schopností a osobnostných predpokladov závisí spôsob preverovania, ...

V ŠPÚ sa uskutoční seminár "Oslobodení od korupcie"

Kategória: Aktuality

V ŠPÚ sa 17.10. 2018 bude konať seminár pre učiteľov a učiteľky občianskej náuky a etickej výchovy, reflektujúci na výzvu platformy ETINED Rady Európy, ktorá sa zameriava na organizovanie aktivít spojených s témou „Oslobodení od korupcie“. 

Čo nám chýba zo školských čias

Kategória: Aktuality Autor/i: Zdroj: Noizz.sk

Prezliekanie sa na telesnej či škola v prírode. Čo nám chýba zo školských čias a čo vôbec? Zaujímavý príspevok k téme ponúka Noizz.sk.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk